Rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach / Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zasady udziału w projekcie, regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie.

Wniosek zgłoszeniowy należy składać osobiście w Biurze Projektu tj. w siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, II piętro, pokój nr 33 (w godzinach jego pracy tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00) w terminie do 12.10.2018 do godz. 13.00. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi możliwe jest złożenie formularza przez pełnomocnika lub listownie za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej - nauczyciele” na adres Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry (za termin wpływu uznaje się datę i godzinę wpływu do kancelarii).