Informacja o wybranym wykonawcy

Na podstawie regulaminu rekrutacji doradców zawodowych w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dokonano wyboru osób - doradców mających prowadzić doradztwo dla Uczestników Projektu, uczniów techników i szkół branżowych z terenu powiatu tarnogórskiego. Wybrano następujących Wykonawców:

Flumen Monika Sośnicka, ul. Słoneczna 20/2, 41-500 Chorzów

Monika Kłosińska-Tomera, ul. Poczdamska 5b/5, 42-612 Tarnowskie Góry

Ewa Kamińska, ul. Gen. Andersa 21b/29, 42-600 Tarnowskie Góry


Rekrutacja uzupełniająca doradców zawodowych do projektu: „POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ"

Przedmiotem uzupełniającego postępowania jest rekrutacja 3 doradców edukacyjno-zawodowych. Zadaniem wszystkich doradców realizujących działania w projekcie będzie przeprowadzenie 1500 godzin doradztwa dla 500 Uczestników Projektu, będących uczniami techników i szkół branżowych z terenu powiatu tarnogórskiego. 

Celem doradztwa będzie zbadanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, predyspozycji i możliwości zawodowych Uczestników Projektu, w oparciu o które zaplanowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia w ramach Projektu. Doradcy zawodowi przygotują dla każdego Uczestnika Projektu Rekomendacje, które zawierać będą m.in. określenie psychofizycznych cech, analizę potrzeb, zdolności, posiadanych umiejętności, ustalenie tzw. potencjału zawodowego pod kątem potrzeb i możliwości uczniów z uwzględnieniem analizy lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych. 

Doradztwo realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań po 3 godziny na 1 Uczestnika Projektu w okresie do 15.11.2020. Spotkania prowadzone będą w Szkołach na terenie powiatu tarnogórskiego. 

Termin składania ofert: 13.11.2018, godz.: 15

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji doradców zawodowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji doradców zawodowych – wzór formularza ofertowego