W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe nr 14/PASUSZ/FRDL na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawców do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego dla 207 uczestników w projekcie „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, będących uczniami technikum i zasadniczych szkół zawodowych/szkół branżowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 30.12.2019 roku.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 14/PASUSZ/FRDL (Word)
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Wykaz doświadczenia doradcy
Załącznik nr 3: Wzór umowy
Załącznik nr 4: Wyniki i zestawienie wykonawców


Informacja o wybranym wykonawcy

Na podstawie regulaminu rekrutacji doradców zawodowych w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dokonano wyboru osób - doradców mających prowadzić doradztwo dla Uczestników Projektu, uczniów techników i szkół branżowych z terenu powiatu tarnogórskiego. 

Wybrano następujących Wykonawców:

ADR Szkolenia Mediacje Doradztwo Rafał Adamowski, ul. św. Katarzyny 38c, 42-600 Tarnowskie Góry

Joanna Biały, ul. Radzionkowska 26, 42-605 Tarnowskie Góry,

Ewa Dudkiewicz, ul. ks. Wł. Opolskiego 1/99, 41-500 Chorzów.
 


Rekrutacja doradców zawodowych do projektu: „POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ"

Przedmiotem postępowania jest rekrutacja 6 doradców edukacyjno-zawodowych, których zadaniem będzie przeprowadzenie 1500 godzin doradztwa dla 500 Uczestników Projektu. 
 

Celem doradztwa będzie zbadanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, predyspozycji i możliwości zawodowych Uczestników Projektu, w oparciu o które zaplanowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia w ramach Projektu. Doradcy zawodowi przygotują dla każdego Uczestnika Projektu Rekomendacje, które zawierać będą m.in. określenie psychofizycznych cech, analizę potrzeb, zdolności, posiadanych umiejętności, ustalenie tzw. potencjału zawodowego pod kątem potrzeb i możliwości uczniów z uwzględnieniem analizy lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych. 
 

Doradztwo realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań po 3 godziny na 1 Uczestnika Projektu w okresie 11.10.2018 – 15.11.2020. Spotkania prowadzone będą w Szkołach na terenie powiatu tarnogórskiego. 
 

Termin składanie ofert: 1.10.2018, godz.: 15.
 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji doradców zawodowych
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji doradców zawodowych