W związku z realizacją projektu pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawców do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno - zawodowego dla 100 uczestników w projekcie "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej", będących uczniami technikum i zasadniczych szkół zawodowych/szkół branżowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 10 listopada 2020 r. do 9.00

Dokumenty do pobrania: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - zapytanie ofertowe (PDF)