16 lutego 2024 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Dolnośląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. "Koniec kadencji organu stanowiącego 2018/2024. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biura rady w związku z zakończeniem bieżącej i początkiem nowej kadencji".


23 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie on-line nt. "Kontrola i nadzór w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego".


22 września 2023 r. w Ośrodku we Wrocławiu odbyło się stacjonarne spotkanie Dolnośląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. "Techniki profesjonalnego prowadzenia rozmów oraz wystąpień – budowanie przekonywujących argumentów i wypowiedzi".

Szkolenie zaprojektowanie zostało dla osób chcących zwiększyć swoją skuteczność w przekonywaniu i osiąganiu celów w rozmowach oraz podczas wystąpień. Szkolenie miało charakter warsztatowy. 


14 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Przewodniczących  nt. "Raport o stanie gminy (powiatu), wotum zaufania oraz absolutorium z perspektywy przewodniczącego rady z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki i najnowszego orzecznictwa. Wybór ławników na kadencję 2024-2027".


10 listopada 2022 r. w Ośrodku we Wrocławiu odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. "Udostępnianie informacji publicznej radnym a uprawnienia informacyjne radnych".


16 września 2022 r. w siedzibie ośrodka Fundacji we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie Forum. Tematem szkolenia było Planowanie budżetu i WPF na rok 2023. 


4 czerwca 2022 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Minione spotkanie było doskonałą okazją do omówienia bieżących problemów i zagadnień w pracy przewodniczących rad na którym to uczestnicy mieli okazje do osobistego spotkania bo dłuższej przerwie.


17 września 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Prowadzący, doktor nauk prawnych oraz pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, omówił z uczestnikami spotkania najważniejsze elementy prawidłowej procedury przyjęcia budżetu gminy. Szczególny nacisk położony został na przedstawienie pozycji Przewodniczącego Rady, komisji finansów i komisji rewizyjnej w tym procesie.

Spotkanie Forum było doskonałą okazją do omówienia bieżących problemów i zagadnień w pracy przewodniczących rad.


24 lutego 2021 r. mieli Państwo możliwość spotkania się z ekspertem w zakresie przygotowania strategii gmin i powiatów - autorem kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.
Podczas 3 godzinnego spotkania została omówiona podstawa przygotowania strategii gmin i powiatów, szczegółowy sposób postępowania przy przygotowaniu i uchwaleniu strategii i zakres zaangażowania czynnika społecznego w prace nad strategią w tym zaangażowanie radnych. 


20 lutego 2021 r. odbyło się szkolenie on-line realizowane w ramach Forum, nt. "Oświadczenia majątkowe w 2021 roku oraz prawa i obowiązki radnych ".

Celem spotkania było przedstawienie zagadnień dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez członków organów uchwałodawczych w jst oraz szczegółowych zasad ich wypełniania. Podczas zajęć omówiono praktyczne aspekty obowiązku składania oświadczeń oraz najczęściej popełniane uchybienia w tym zakresie.

Zajęcia poprowadził doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.


3 lutego 2021 r.  gościliśmy Dyrektora Wydziału Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który podzielił się z Państwem wnioskami z bieżących działań nadzorczych w szczególności kwestii dotyczących regulacji diet radnych w gminach i powiatach oraz uchwał dotyczących określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii gminy i powiatu. W zakresie drugiego zagadnienia największej uwadze została poświęcona kwestia rozstrzygnięcia charakteru uchwały czy stanowi prawo miejscowe i tym samym podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym czy nie jest prawem miejscowym. Podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

9 lutego radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach poprowadził zajęcia na temat ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta została już opublikowana, a jej wejście w życie ma nastąpić 1 lipca 2021 r. 


Kolejne szkolenie w ramach Forum odbyło się 23 listopada 2019 r. nt. "Organizacja pracy rady. Przebieg sesji rady i prowadzenie jej obrad. Komisje rady i organizacja ich pracy".

Na szkoleniu omówione zostały zasady działania i organizacji pracy rady. Szczegółowo zostanie prześledzony przebieg sesji rady ze wszystkimi istotnymi i budzącymi wątpliwości jej elementami. Ważnym zagadnieniem będzie też ochrona danych osobowych w toku prac rady. Ponadto celem spotkania jest wyposażenie organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem przebiegu sesji oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich prowadzeniu.

Prowadzącym był doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.


W dniach 13-14 września odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Tematem spotkania było: "Tworzenie i procedura opracowania statutu gminy/powiatu".

W pierwszym dniu członkowie Forum mieli okazję porozmawiać we własnym gronie o problemach bieżących w funkcjonowaniu rad.

W drugim dniu tematem było tworzenie i procedura opracowania statutu gminy/powiatu, począwszy od analizy obowiązującego statutu pod kątem najczęstszych braków i błędów pojawiających się w tym dokumencie, a następnie zapoznanie się z procedurą wprowadzania zmian.
Uczestnicy mieli okazję podyskutować o zapisach we własnych statutach.


Kolejne spotkanie odbyło się 18 maja 2019 roku. Podczas szkolenia zostały omówione zagadnienia dotyczące funkcjonowania w radzie komisji rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji: status prawny, kompetencje, rola, skład, procedowanie. Prowadzącym był radca prawny, ekspert i wieloletni trener z zakresu prawa samorządowego i administracyjnego, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Katowicach, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, były wójt i radny. 


W dniu 16 lutego 2019 roku odbyło się pierwsze w tej kadencji spotkanie Forum. Wybrano na nim Prezesa i Wiceprezesów Forum, ustalono wysokość składki członkowskiej i wniesiono poprawki do statutu Forum. Ponadto spotkanie było poświęcone statusowi przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji i radnych w kadencji 2018-2023.


W dniu 29 września 2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie Forum w kończącej się kadencji samorządowej. Było poświęcone obowiązkom przewodniczących rad, przewodniczących komisji i radnych związanym z zakończeniem kadencji rad.


W dniach 8-9 czerwca 2018 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie Forum poświęcone tym razem koniecznym do przeprowadzenia w obecnej kadencji zmianom statutów rad w związku ze znaczącymi zmianami w Ustawie o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa.


W dniu 10 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Forum. Członkowie Forum przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017 oraz dyskutowali na temat zmian w ustawach samorządowych, obowiązujących od nowej kadencji samorządowej.


W dniach 29-30 września 2017 r. we Wrocławiu spotkali się przewodniczący rad gmin i powiatów zrzeszeni w Dolnośląskim Forum. Podczas spotkania, pod okiem cenionego eksperta, analizowano problematykę mienia komunalnego oraz kwestie prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej. Spotkanie jak zwykle było okazją do wymiany doświadczeń, informacji praktycznych przydatnych w pełnieniu funkcji przewodniczącego rady. 


W dniu 26 maja 2017 r. Forum zajmowało się problemem programów opieki nad zabytkami oraz ewidencjonowaniem zabytków. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddziału okręgowego we Wrocławiu, autor wielu takich programów na terenie województwa dolnośląskiego.