Za nami kolejne spotkanie, które odbyło się 28 kwietnia, w godzinach od 9:00 do 14:00. Członkowie Śląskiego Forum Sekretarzy prowadzili dyskusję w temacie "Praca zdalna. Organizacja i jej efektywność", W czasach gdy koronawirus COVID-19 zmienia świat i zmusza wiele firm, instytucji i tysiące pracowników do zmiany i sposobu pracy, była to wspaniała okazja, by poznać dobre i zła strony pracy zdalnej . 

Szkolenie przygotowano z myślą o osobach, które zostały postawione w sytuacji zmiany i muszą po pierwsze same pracować zdalnie na odległość oraz reagować na zmiany celów, priorytetów i potrafić się do nich dostosować a drugiej strony muszą zarządzać zespołem podległym lub projektowym, który pracuje zdalnie na odległość. Sytuacja ta wymaga poznania nowych sposobów na przepływ pracy i komunikację na odległość oraz wykształcenia nowych umiejętności zarządzania sobą w czasie.

Spotkanie prowadził certyfikowany trener ACC, doświadczony coach, trener biznesu i zarządzania. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego, stresu, budowania zespołu, liderowania, organizacji pracy, zarządzania pracownikami, zarówno dla administracji jak i dla klienta biznesowego.


24 lutego 2021 r. mieli Państwo możliwość spotkania się z ekspertem w zakresie przygotowania strategii gmin i powiatów - autorem kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.
Podczas 3 godzinnego spotkania została omówiona podstawa przygotowania strategii gmin i powiatów, szczegółowy sposób postępowania przy przygotowaniu i uchwaleniu strategii i zakres zaangażowania czynnika społecznego w prace nad strategią w tym zaangażowanie radnych. 


9 lutego 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum nt. "Wdrażanie ustawy o doręczeniach elektronicznych". 

Dnia 27 listopada 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta została już opublikowana, a jej wejście w życie ma nastąpić 1 lipca 2021 r. W uzasadnieniu projektu ustawy i dokumentach rządowych pojawia się sformułowanie, iż ustawa „w istotny sposób — pod pewnymi względami rewolucyjny dla administracji publicznej — zmienia zasady kontaktowania się organów władzy z obywatelem. Podstawową sprawą jest wprowadzenie pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed korespondencją tradycyjną (tj. papierową)”. Już pobieżna analiza przepisów ustawy potwierdza owe słowa. Z tego względu ale i z uwagi na wprowadzenie form doręczenia nieznanych dotychczas polskiemu prawu oraz dokonanie szereg zmian w innych ustawach celowym jest przybliżenie owej ustawy. W przeciwieństwie do poprzednich prób ustawodawcy, ta rzeczywiście może doprowadzić do istotnej zmiany w zakresie doręczeń pism.

Zajęcia poprowadził radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.


Spotkanie Forum 3 lutego 2021 r.  gościliśmy Dyrektora Wydziału Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który podzielił się z Państwem wnioskami z bieżących działań nadzorczych w szczególności kwestii dotyczących regulacji diet radnych w gminach i powiatach oraz uchwał dotyczących określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii gminy i powiatu. W zakresie drugiego zagadnienia największej uwadze została poświęcona kwestia rozstrzygnięcia charakteru uchwały czy stanowi prawo miejscowe i tym samym podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym czy nie jest prawem miejscowym. Podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


14 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy. Podczas szkolenia prowadzący omówił zagadnienie Compliance czyli zagadnienie zarządzania ryzykiem prawnym i systemowego zapobiegania powstaniu w podmiocie wszelkich nieprawidłowości polegających na złamaniu obowiązujących przepisów prawa, dobrowolnie przyjętych standardów lub na działaniu niezgodnym z etyką podmiotu.


5 czerwca 2020 r. odbyło się w kolejne spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy, podczas którego gościliśmy specjalistę z PIP. 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe zostaną objęte podmioty publiczne co oznacza gruntowne przygotowanie się do tego przedsięwzięcia.

Spotkanie pozwoliło uzyskać wiedzę o tym, jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, jak opracować harmonogram wdrożenia, jak wygląda procedura tworzenia PPK, składania deklaracji, wyboru podmiotu obsługującego instytucję zatrudniającą pracowników.


3 kwietnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy.

Spotkanie było okazją do przekazania ogólnej wiedzy i przedstawienia podstawowych tematów związanych z przygotowaniami do najbliższych spisów powszechnych, zorientowaniem sekretarzy w najistotniejszych zadaniach spisowych z punktu widzenia gmin.
W drugiej części spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące bieżącej pracy Sekretarzy związane z zarządzaniem i organizacją Urzędu.


3 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum nt. "Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie spraw administracji publicznej (kpa), gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych".

Na spotkaniu odpowiedzieliśmy na pytania związane z przygotowaniem upoważnień i dokumentów w zakresie odpowiedzialności dotyczącej:

spraw realizowanych w ramach kodeksu postępowania administracyjnego,

gospodarki finansowej,

zamówień publicznych,

rachunkowości, sprawozdawczości,

odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Na spotkaniu prowadzący przekazał wzory dokumentów do wykorzystania w bieżącej pracy instytucji.

Zajęcia poprowadził wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.Kolejne spotkanie Forum nt. "Rozwój i optymalizacja wydatków poprzez standaryzację pracy działów zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście cyberbezpieczeństwa. Zagadnienia praktyczne" odbyło się 1 października.

Na spotkaniu odpowiedzieliśmy na pytania:

Jak dążyć do rozwoju i optymalizacji wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego?

Jak standaryzować pracę działów HR w jednostkach samorządu terytorialnego by osiągać cele rozwojowe jednostki?

Jakie obowiązki wynikają z przepisów prawa w zakresie zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego cyberbezpieczeństwa?

Podczas spotkania odbyło się również wręczenie Nagród Lider Edukacji Samorządowej.2 lipca 2019 r odbyło się kolejne w tym roku spotkanie członków Śląskiego Forum Sekretarzy. Gospodarzem spotkania był Pan Adam Skowronek – Sekretarz Urzędu Miasta W Siemianowicach Śląskich. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Sekretarzowi za profesjonalne i merytoryczne zorganizowanie spotkania.
Tematem spotkania były sposoby zapobiegania działaniom i zachowaniom mobbingowym w miejscu pracy. Spotkania służyło wymianie doświadczeń i wiedzy w tym zakresie oraz omówieniu bieżących zmian prawnych w zakresie prawa samorządowego i bieżących wyzwań w pracy Sekretarzy.
Spotkanie było też doskonałą okazją do poznania uroków, historii i rozwoju Miasta położonego w centralnej części województwa i skorzystaniu z atrakcji, jakie oferują Siemianowice Śląskie .
Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkania:
19 – 20 września 2019 r. w Warszawie oraz 1 października 2019 r. w Katowicach.


W dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w Ustroniu odbyło się spotkanie Forum. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego i absolutorium.
W trakcie pierwszego dnia szkolenia:
Uczestnicy dowiedzieli się czym jest motywowanie oraz delegowanie zadań.
Poznali dobre praktyki w delegowaniu zadań dzięki wymianie doświadczeń.
Uświadomili sobie wagę doboru zadania do predyspozycji i kompetencji pracownika.
Zdobyli umiejętność przydzielania odpowiednich zadań odpowiednim pracownikom aby skutecznie ich motywować.
Przećwiczyli w praktyce rozmowy z pracownikiem podczas przydzielania, monitorowania i podsumowywania zadań.
Podczas zajęć w drugim dniu spotkania zostały również omówione zagadnienia związane z:
zasadami rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w radzie oraz urzędzie;
procedurą przygotowania i rozpatrywania raportu o stanie jst;
rolą komisji rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi oraz zarządowi powiatu;
konstruowaniem wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium.
Zajęcia poprowadziły:
I dzień: trener, coach, konsultant, manager. Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania, komunikacji, sprzedaży. Posiada bogate doświadczenie zawodowe począwszy od pedagoga do dyrektora sprzedaży i rozwoju produktu. Praktyk w obszarach związanych z doradztwem menedżerskim, sytuacyjnym, i doradztwem rozwojowym. Zdobyła doświadczenie w realizacji projektów w ramach funduszy unijnych. Jest konsultantem HR specjalizacja strategie personalne i rozwoju. Równolegle ze szkoleniami prowadzi procesy coachingowe. Związana ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach.
II dzień: doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.

Podczas spotkania przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2018. Dodatkowo wybrany został nowy zarząd Forum, w skład którego weszli:
Przewodniczący: Pan Krzysztof Kucia (Sekretarz Miasta Jastrzębie Zdrój)
Członkowie zarządu: Pan Grzegorz Frugalski (Sekretarz Miasta Sosnowiec) oraz Pan Marek Pszonak (Sekretarz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej).


Gdynia 14-15 maja 2018 

Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy odbyło się w ramach III Krajowego Kongresu Sekretarzy FRDL.

Gospodarzem Kongresu był Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku.

Oficjalne strona wydarzenia www.kongressekretarzy.pl


Katowice 20 marca 2018 roku

Podczas pierwszego w 2018 roku spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy, kompleksowo została przeprowadzona analiza nowych przepisów samorządowych w zakresie dostępu do informacji publicznej, zasad składania oświadczeń majątkowych zgodnie z projektowaną ustawą o jawności życia publicznego.

Prowadząca była specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny. Zajmuje się również problematyką oświadczeń majątkowych. Jest doświadczonym trenerem z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla samorządu terytorialnego. Przez wiele lat pracowała w piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, później była stałym jego współpracownikiem. Jest autorem wielu publikacji, w tym poradników dotyczących obu omawianych w ramach szkolenia zagadnieńKatowice 27 lutego 2018 roku

W tym dniu powołana została Krajowa Rada Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Celem utworzenia rady jest przede wszystkim:reprezentacja środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym;

zabieranie głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;

koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST;

organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń / inicjatyw;

podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.
Przewodniczącym Rady został Pan Grzegorz Frugalski, reprezentant województwa śląskiego.

Deklaracja Reprezentantów Forów Sekretarzy JST działających przy ośrodkach regionalnych FRDL
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących


Katowice 8 grudnia 2017 roku

Spotkanie rozpoczęła Marlena Moliszewska – Gumulak – koordynatorka Forum, zastępca Dyrektora Ośrodka przedstawiając ramowy program spotkania i problematyczne zagadnienia nad jakim członkowie Forum będą mieli pracować w najbliższym czasie.
Następnie Pani dr Ewa Weber przewodnicząca Zarządu Forum przedstawiła wyniki ogólnopolskiej ankiety przeprowadzanej na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego (gmina, powiat i województwo) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie przeprowadzone w 2017 r. a najlepsze Urzędy zostały nagrodzone podczas międzynarodowej Konferencji w zakresie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w Zabrzu (23 – 24 listopada 2017 r.). Pełna informacja znajduje się w załączeniu.
W dalszej kolejności Sekretarze dyskutowali o proponowanych zmianach ustaw samorządowych, kodeksu wyborczego i ustawy o jawności życia publicznego oraz o bieżącej działalności Forum w tym tworzącym się ogólnopolskim Zarządzie Forów Sekretarzy.
Zakończenie spotkania obfitowało w życzenia Świąteczne, Noworoczne i upominki.


KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI. VII Międzynarodowa Konferencja Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi odbyła się w dniach 23-24.11.2017 r. 

Podczas uroczystej kolacji wręczono wyróżnienia dla uczestników badania pracodawców samorządowych.
Ankiety złożone przez uczestników badania ocenili:

prof. dr hab. Izabela Jonek- Kowalska - Politechniki Śląskiej - Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Karolina Hudowicz – Dyrektor ICF Śląsk

dr Ewa Weber – Sekretarz Miasta Zabrze

Wyróżnienia wręczone zostały w 4 kategoriach:

Kategoria do 50 prac. 51 -250 prac. 251 – 500 prac. pow. 500 prac.
Lider zarządzania zasobami ludzkimi w administracji Starostwo Powiatowe Kazimierza Wielka
 
Liczba punktów: 80,33
Urząd Miasta Radzionków
 
 
Liczba punktów:
110,67
Urząd Miasta Tychy
 
 
Liczba punktów:
124,33
Urząd Miasta Poznań
 
 
Liczba punktów:
160
Wyróżnienie Starostwo Powiatowe Lesko
 
Liczba punktów:
78
Urząd Gminy Godów
 
Liczba punktów:
103,67
Urząd Miasta w Tarnowie
 
Liczba punktów:
124
Urząd Miasta Łodzi
 
Liczba punktów:
125,33
Wyróżnienie Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
 
Liczba punktów:
75
Urząd Miasta Racibórz
 
Liczba punktów:
98,67
Urząd Miasta w Jaworznie
 
Liczba punktów:
108,67
Urząd Miasta Gliwice
 
Liczba punktów:
124


Miasto Zabrze również poddało się ocenie ekspertów (z oceny wyłączyła się dr Ewa Weber) i uzyskało wysoką ilość punktów w kategorii powyżej 500 pracowników (146 punktów). Wynik osiągnięty przez Miasto Zabrze nie był brany pod uwagę przy kwalifikowaniu do wyróżnień. Pełne podsumowanie konferencji
Zdjęcia: http://konferencjazzl.um.zabrze.pl/ w galeriiKatowice 10 października 2017 roku

"Udostępnianie informacji publicznej".
Celem szkolenia było:

poznanie praktyki stosowania udip - kiedy i co mamy obowiązek udostępnić?

rozeznanie w orzecznictwie sądów administracyjnych,

nabycie umiejętności interpretacji przepisów udip,

poznanie trybów i form dostępu do informacji publicznej.

Spotkanie poprowadził doktor nauk prawnych, radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, partner w Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji.Katowice 18 kwietnia 2017 roku

"Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji samorządowej praktyczne wzory".
Głównym celem było wypracowanie wzorów do poszczególnych rodzajów spraw załatwianych w samorządzie. Omówione zostaną regulacje dotyczące pełnomocnictw oraz upoważnień, dzięki czemu usprawnicie Państwo codzienną pracę.
Szkolenie prowadził radca prawny, który za działalność pro publico bono otrzymał nominację do nagrody „Rzeczpospolitej”. Występuje w roli eksperta z zakresu prawa. Jego wypowiedzi i publikacje można znaleźć w prasie, radio, telewizji oraz na portalach internetowych.