14 marca 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, na którym omówiono bieżące wyzwania związane ze zlecaniem i realizacją zadań publicznych.
Szkolenie odbyło się w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.


14-15 czerwca 2023 r. w Hotelu VESTINA*** Malinka 35, 43-460 Wisła odbyło się spotkanie wyjazdowe Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.  Poruszono na nim tematykę szerokiego spektrum pracy osób współpracujących w samorządzie z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie rozpoczęło się warsztatem na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Podczas drugiej części omówione zostały zasady ogłaszania konkursów oraz metody ich realizacji i sposoby rozliczania zadań zleconych.


19 kwietnia 2023 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST. Miało ono na celu przedstawienie konsultacji społecznych jako wartościowego, ale również efektywnego narzędzia dialogu z mieszkańcami. Stanowiło doskonałe wprowadzenie w problematykę związaną ze specyfiką społeczności lokalnej i reguł prowadzenia konsultacji społecznych. Przedstawione zostały możliwości pracy z potencjalnymi partnerami lokalnymi, interesariuszami inwestycji i społecznością lokalną, z wykorzystaniem konsultacji społecznych. 


8 lutego odbyło się pierwsze w 2023 roku spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST nt. "Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".


Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących współpracę z NGO w JST, odbyło się 30 sierpnia 2022 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w Katowicach w siedzibie Ośrodka - ul. Moniuszki 7 (III piętro).

Gościem spotkania była Pani Iwona Andruszkiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Spotkanie było okazją do analizy najczęściej popełnianych błędów w przyjmowanych uchwałach w sprawie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w jst.


5 lipca 2022 r. w siedzibie naszego Ośrodka odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST nt. "Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".


22-go marca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum nt.: "Zlecanie zadań pomocowych organizacjom pozarządowym w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W pytaniach i odpowiedziach"


16 marca 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę Z NGO w JST

Tematem spotkania była "Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe" 

Podczas spotkanie uczestnicy zapoznani zostali z zasadami sporządzania umów na realizację zadania publicznego z uwzględnieniem poprawnych zapisów dotyczących przepływów finansowych oraz ich rozliczania. Ponadto omówiony został temat poprawnego rozliczania pod względem finansowym i merytorycznym.


19 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST na którym poruszone zostały zagadnienia związane z: KONKURSEM OFERT NA 2022 ROK W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostali z obowiązującymi zasadami ogłaszania konkursów w 2022 roku oraz z realizacją i rozliczaniem zadań realizowanych w czasie pandemii.

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
 2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
 3. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii - na co pozwalają przepisy tarcz?
 4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zadania jst w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8 listopada odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.

Teamtem Forum była:

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Aspekty administracyjno – prawne

Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostali z prawidłowymi procedurami ogłaszania konkursów ofert, sporządzania umów na realizacje zadań. Omówione zostały również procedury likwidacji organizacji pozarządowych, mechanizmów działania oraz kwestie związane z przeciwdziałaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.


22 września 2021 r. zaprosiliśmy Państwa na kolejne spotkanie Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST. Tematem przewodnim spotkania była "Kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Orzecznictwo. Zmiany w związku z COVID-19"

Spotkanie poprowadził zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, CGAP.


Członkowie Śląskiego Forum Współpracy z NGO w jst spotkali się na kolejnym spotkaniu 24 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.00:00-12:00. Rozmowy pracowników samorządowych i szkolenie, w którym uczestniczyli, poświęcone było tematowi "Jak uprościć system zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym? Analiza rozwiązań prawnych."

Przykłady innych modeli współpracy finansowej jst z organizacjami pozarządowymi zaprezentował doświadczony prawnik, od ponad 20 lat związany z sektorem pozarządowym. Spotkanie ze specjalistą w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz członkiem zespołu ds. zmiany systemu zlecania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiło dobrą okazję, do analizy działań w jednostkach uczestników spotkania forum. 


3 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Dolnośląskiego i Śląskiego Forum współpracy z NGO w JST poświęcone tematowi: Panele Obywatelskie jako metoda deliberacji decyzyjnej.

Omówione zostały, przygotowane w oparciu o analizy organizowanych w Polsce i za granicą paneli obywatelskich, dobre i złe praktyki w tym względzie. Szkolenie stanowiło przegląd dotychczasowych doświadczeń. Dyskusja toczyła się także w temacie wątpliwości prawnych i interpretacyjnych, dotyczących tej tematyki. Omówiono pojęcie, istotę i cel panelu obywatelskiego, a także bardzo drobiazgowo zaprezentowano procedurę jego przygotowania i przeprowadzenia. Program obudowano także licznymi przykładami dobrych i złych praktyk polskich i zagranicznych oraz prezentacją różnych podejść samorządów.

Spotkanie poprowadziła prawniczka, politolożka i administratywistka. Specjalistka z zakresu prawa samorządu terytorialnego, polityki publicznej, dialogu obywatelskiego i deliberacji. Zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji i Polityk Publicznych. Pełni również funkcję zastępcy Dyrektora ds. Nauki. Autorka, współautorka i redaktorka ponad 100 publikacji, w tym monografii, komentarzy do ustaw i artykułów naukowych, a także ekspertyz, raportów z badań oraz artykułów publicystycznych.


Kolejne spotkanie Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST w województwie dolnośląskim oraz śląskim odbyło się w dniu 28 maja. (zobacz szczegóły).

Obecni na webinarium pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy działów, odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadra zarządzającą i pracownicy NGO, stowarzyszeń czy fundacji, zapoznali się z nowością, w postaci sklepów społecznych.

Ponad to nasz ekspert omówił trudności oraz problemy dotyczące sprawozdań z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok. Podczas szkolenia zajmowano się również rozliczeniem i realizacją zadań w czasie pandemii w tym podczas znoszenia obostrzeń.


!7 marca odbyło się spotkanie Członków Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Temat :

LOKALNE POLITYKI WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY

Podczas forum uczestnicy zapoznani zostali z doświadczeniami współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi w kontekście planowanie, wzmacniania i rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tworzenia struktury dialogu społecznego i wykorzystania do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 


W dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Na spotkaniu poruszony został temat rozliczania zadań zrealizowanych w roku 2020.


W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie Członków Śląskiego Forum Współpracy z NGO w JST.

Tematem spotkania były aktualne problemy w rozliczaniu dotacji udzielonych przez jst organizacjom pozarządowym oraz ogłaszanie konkursów na 2021 rok.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostali z rozwiązaniami kwestii problemowych związanych z rozliczaniem dotacji oraz z zasadami realizacji konkursów w 2021 roku.


W dniu 12 października 2020 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, które zostało zrealizowane w formie webinarium. Tematem przewodnim spotkania był temat „Covid-19, a zlecanie i realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz konkursy na świadczenie nieodpłatne pomocy prawnej”.

 Podczas spotkania omówione zostały następujące kwestie:

 1. Realizacja zadań w dobie pandemii - jak poradzić sobie z rezultatami, wskaźnikami?
 2. Sprawozdawczość z realizacji zadań publicznych zleconych i powierzonych. 
 3. Planowanie konkursów na rok 2021 - elementy ogłoszenia.
 4. Konkursy na nieodpłatna pomoc prawną.

24 września 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie osób koordynujących współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi podczas którego zostały poruszone aktualne tematy dotyczące sposobu realizacji zadań publicznych w gminie, powiecie i województwie.


Kolejne szkolenie w ramach Forum: "Kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych – wyniki kontroli, orzeczeniowo sądowe i administracyjne" odbyło się 21 maja 2020 r.

Spotkanie odbyło się w formie on-line.

Tematem zajęć była kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod kątem m.in.:
Programu współpracy a budżetu JST i WPF.
Procedury konkursowej, procedury małych grantów oraz procedury reegrantingu.
Ogłoszeń o konkursie ofert.
Obowiązujących wzorów (oferty realizacji zadania, umowy realizacji zadania i sprawozdań).
Omówiono również dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nadmiernie lub nienależnie a także odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotacji.

Prowadzącym był zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, CGAP.


Kolejne spotkanie w ramach Forum odbyło się 8 maja 2020 r w formie on-line.
Temat spotkanie był odpowiedzią na zgłaszaną przez Członków Forum potrzebę wejrzenia w zmiany w realizacji zadań publicznych w wyniku sytuacji wywołanej ograniczeniami związanymi z koronawirusem.
KORONAWIRUS A REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Na webinarium poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: Konkurs został rozstrzygnięty czy można wstrzymać podpisywanie umów? Czy istnieje możliwość odwołania konkursu? Czy kwalifikować koszty ponoszone na wynajem sal, wynagrodzenia trenerów jeśli z powodu epidemii nie odbywają się zajęcia? Co z dalszą wypłatą przyznanych stypendiów sportowych? Jakie rozwiązania niesie w zakresie zlecania zadań tarcza antykryzysowa? Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - protokół ustaleń - przykład dokumentu. Czy kwalifikować już poniesione wydatki i jak je traktować przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron?
 


11 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.
Tematem spotkanie było: „Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań. Konkursy na 2020 rok. Case study.”
Celem zajęć było przedstawienie zmian, jakie nastąpiły i jakie są planowane we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach na nowy rok.
Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród uczestników i członków Forum.
Prowadzący spotkanie zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Wyd. DIFIN). Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.


Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST odbyło się 17 września 2019 r. w Ośrodku w Katowicach.

Tematem spotkanie było: „Rozliczanie, kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych”.
Spotkanie poprowadził pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Podczas spotkania omówiliśmy m.in.:

 • Jak poprawnie zrobić zlecenie zadania organizacjom pożytku publicznego w 2019 r.
 • Udzielenia dotacji a budżet JST i Wieloletnia Prognoza Finansowa.
 • Wymagania organizatora konkursu ofert w 2019 r.
 • Omówienie aktualnie obowiązujących wzorów i zakres zmian (oferty realizacji zadania, umowy realizacji zadania, sprawozdania z wykonania zadania).
 • Kontrola wykonania zadania, w tym kontrola dokumentacji finansowo-księgowej.
 • Przykłady nieprawidłowości

Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST odbyło się 28 maja br. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.
Spotkanie było podzielone na trzy części.
W pierwszej części odbyły się warsztaty dla uczestników spotkania. Tematem był: „Rozwój kompetencji osobistych pracowników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi”.
Podczas warsztatów omawiane były m.in. takie moduły:
1. Coachingowe narzędzia wspierające rozwój osobisty.
2. Obsługa klienta NGO.
3. Profesjonalna komunikacja werbalna oraz niewerbalna w obsłudze klienta.
4. Wystąpienia publiczne.

W drugiej części spotkania pracownicy Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprezentowali swoje dobre praktyki związane z budżetem partycypacyjnym, inicjatywą lokalną, działań konsultacyjnych oraz przedstawili Model Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Spotkanie Forum zakończyliśmy spacerem po Dąbrowie Górniczej celem prezentacji inwestycji zrealizowanych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Poniżej krótka relacja ze spotkania.

Wszystkich serdecznie dziękujemy za aktywny udział i zachęcamy osoby, które jeszcze nie należą do Forum do przyłączenia się do naszego Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST. Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.

Spotkanie 13.12.2018
13 grudnia 2018 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się kolejne, ostatnie w 2018 roku spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.
Chcemy aby członkowie Naszego Forum odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w województwie śląskim mogli jak najlepiej przygotować się do planowanych zmian w zakresie współpracy ze swoimi organizacjami.
W październiku ukazały się nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w konsekwencji czego od 1 marca 2019 roku będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów.
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego podpisał rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
W związku z tak istotną zmianą na specjalne zaproszenie naszego Forum gościliśmy eksperta i badacza trzeciego sektora w Polsce, Sekretarza Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Pana Wojciecha Kaczmarczyka.
Spotkanie rozpoczął Marcin Smala - Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, który wraz z koordynatorem Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST Magdaleną Berger przywitał Gościa Specjalnego i wszystkich obecnych członków Forum.
W kolejnej części spotkania było wystąpienie Pana Dyrektora NIW, które dotyczyło wspomnianych nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań stosowanych w konkursach dla organizacji pozarządowych, a także planowanych zmian w systemie realizacji zadań publicznych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na spotkaniu była również mowa o posiedzeniu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, które odbyło się 10 grudnia 2018 roku w KPRM. Tematem posiedzenia były problemy w zakresie kontroli rozliczania realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez regionalne izby obrachunkowe. W posiedzeniu brali udział członkowie Komitetu, prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz przedstawiciele Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
Podczas spotkania nawiązała się bardzo ciekawa dyskusja na temat współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, dobrych praktyk i wymiana doświadczeń.
Członkowie Forum mogli bezpośrednio zadać pytania naszemu Gościowi Specjalnemu i podzielić się swoimi uwagami.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za aktywny udział w Śląskim Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.


Spotkanie 27.09.2018 r.

We wrześniu 27.09.2018 r. mieliśmy kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST w ośrodku w Katowicach.
Omawiane były trzy bloki tematyczne:

 1. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych .
 2. Nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 3. Omówienie planowanych zmian w drukach ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na spotkaniu omówiona została wchodząca w życie 1 lipca 2018 r. ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która stanowi przeniesienie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302. Ustawa zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę o usługach turystycznych, której nazwa została zmieniona na: „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”. Konsekwencje nowego porządku prawnego, który wprowadza ustawa w zakresie organizacji turystyki mają także znaczenie dla organizacji pozarządowych.

Omówiliśmy także główne założenia nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, w tym: nowe obowiązki starostów w zakresie nowelizacji, uprawnieni do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej, zakres świadczonej pomocy – poradnictwo obywatelskie i mediacja.
Przedstawiono przepisy przejściowe oraz terminy podejmowania w roku 2018 działań w zakresie podpisywania umów, organizacji otwartych konkursów ofert. (w tym zamiany druków ofert, umów i sprawozdań w październiku 2018).
Kolejne spotkanie Forum jeszcze w tym roku. Zachęcamy do przystąpienia do naszego grona. 

 


Pierwsze spotkanie w 2018 r.

23 marca w Ośrodku w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST.
Tego dnia obchodziliśmy rocznicę gdyż Forum zawiązało się dokładnie rok wcześniej 23 marca 2017 r.
Pierwsza część spotkania była przeznaczona na podsumowania działalności Forum, omówienie planów na kolejny rok, wymiana doświadczeń.
Podstawową formą działalności Forum były w 2017 r. spotkania szkoleniowe. Służyły one rozwiązywaniu problemów związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, przede wszystkim zlecaniem zadań publicznych do realizacji organizacjom, przygotowaniem ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oceną i rozliczaniem dotacji, prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych zadań, opracowaniem i realizacją programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, nadzorem nad organizacjami pozarządowymi. W 2017 roku Forum zebrało się 4 -krotnie.
Drugą część spotkania stanowiła część szkoleniowa pt. Jak prawidłowo przeprowadzić proces przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Przykłady dobrych praktyk.
Dodatkowo w trakcie spotkania zostały przestawione przykłady orzecznictwa i dobre praktyki.

Z każdym kwartałem skład naszego Forum się powiększa. Zachęcamy osoby zainteresowane udziałem do kontakt

W siedzibie Ośrodka w Katowicach 21 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.

Spotkanie rozpoczął Marcin Smala - Dyrektor Ośrodka oraz Magdalena Berger – Koordynator Forum przedstawiając ramowy program spotkania i problematyczne zagadnienia nad jakim członkowie Forum będą mieli pracować w najbliższym czasie. Była też okazja do podziękowań za dotychczasową współpracę oraz życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Na szkolenie w ramach Forum jako ekspert zaproszony został Jarosław Kotowski - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, który w dalszej części podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania w realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dalszej kolejności była okazja do zadawania pytań i konsultacji indywidualnych w zakresie dotacji i współpracy z NGO.
W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa składająca się z członków Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, a także innych pracowników samorządów zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych.

Dziękujemy za udział i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Forum. 


W terminie 2-4 października odbył się w Katowicach kurs "Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi".
Kurs krok po kroku wyjaśnił prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Omówiona została ustawa o działalności pożytku publicznego, akty wykonawcze oraz stosowne uchwały JST dotyczące współpracy z NGO.
Szczególną uwagę przywiązaliśmy do kompleksowego i praktycznego przekazania treści odnoszących się do współpracy finansowej – zlecania zadań, druków ofert, rozliczeń i sprawozdań zadań zlecanych w poszczególnych trybach.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w kolejnym spotkaniu w ramach Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, które miało miejsce 18 września br. w Ośrodku w Katowicach.
Pierwsza część spotkania była przeznaczona dla gości ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który przybyli na specjalne zaproszenie naszego Forum. W spotkaniu udział wzięli: Pan Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego oraz Pani Iwona Andruszkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału.Nasi goście przygotowali wystąpienie dla uczestników spotkania dotyczącą uchwał w sprawie rocznego programu współpracy. Prezentacja miała na celu przedstawić jak poprawnie przygotować uchwały w sprawie rocznego programu współpracy JST z organizacjami pozarządowymi, na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę oraz jakie najczęściej błędy są popełniane przy ich tworzeniu.
Następnie była część spotkania, w której uczestnicy mogli zadawać pytania do naszych gości i dowiedzieć się jak ich działania są postrzegane w kontekście działań nadzoru prawnego w

Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy drugą zaplanowaną część spotkania czyli szkolenie. Prowadzącym część szkoleniową był Artur Gluziński, specjalista i ceniony wykładowca z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Szkolenie było kontynuacją tematu już wcześniej rozpoczętego tj. przygotowywania uchwał w sprawie programów współpracy. Omawialiśmy również ogłaszanie konkursów na wybór organizacji świadczących nieodpłatną pomoc prawną - czyli jak pogodzić ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, finansach publicznych i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania w tym zakresie, z którymi pracownicy spotykają się na co dzień.
Po spotkaniu razem z Forumowiczami rozmawialiśmy na temat naszych przyszłych spotkań i tematów, które chcielibyśmy na nich poruszyć.
Teraz pracujemy nad organizacją kolejnego spotkania Forum, mamy jeszcze jedno zaplanowane szkolenie w tym roku.
Mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni z efektów naszej dotychczasowej współpracy. Nasze Forum ze spotkania na spotkanie jest coraz większe i cały czas jesteśmy otwarci na nowe osoby.

Koordynator Forum
Magdalena Berger


W poniedziałek 12 czerwca 2017 r. w naszym ośrodku w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST.
Nasi Forumowicze, inne osoby zainteresowane tematem spotkania wraz z zaproszonym ekspertem mieli okazję do szkolenia, dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat kontroli i zwrotów dotacji udzielonych przed samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Spotkanie było podzielone na 3 bloki tematyczne:
Część 1: Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Część 2: Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Część 3: Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.

Na koniec spotkania członkowie Forum wskazali swoje potrzeby co do kolejnego spotkania, które już planujemy we wrześniu. Wykonaliśmy po spotkaniu pamiątkowe zdjęcie wraz z Dyrektorem Ośrodka Marcinem Smalą i Koordynatorem Forum Magdaleną Berger.


Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego Forum.
Informacje dotyczące działalności Forum (statut, karta członkowska) znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty formalne”.

 

NOWE DRUKI OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
23.03.2017 r.

Spotkanie było okazją do omówienia kierunków działania Forum, wyboru władz i uchwalenia statutu Forum oraz uchwalenia wysokości składki.

Spotkanie było również okazją do szkolenia. Spotkanie podzielone było na dwa bloki tematyczne:
I blok tematyczny dotyczył nowych druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Omówiona została procedura zlecania zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Prowadzącym blok był Artur Gluziński, który zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Wyd. DIFIN). Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.
II blok tematyczny dotyczył Rad Działalności Pożytku Publicznego. Zostało przedstawione w jak tworzy się Rady Działalności Pożytku Publicznego ( w tym Rady Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne) Następnie zostały omówione zadania Rad Działalności Pożytku Publicznego, organizacja ich spotkań, obsługa administracyjna i sposób podejmowania decyzji. Na koniec zostały zaprezentowane standardy działania Rad. Prowadzącą ten blok była Barbara Jasińska – Musik, która zajmuje się współpracą samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 2002 roku. Pracuje w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, od ponad 10 lat jest Zastępcą Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu. Zajmuje się zlecaniem zadań publicznych do realizacji organizacjom, przygotowuje ogłoszenia, bierze udział w ich ocenie i rozlicza dotacje. Ekspertka ds. oceny wniosków złożonych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO-Śląskie Lokalnie. Od 2012 roku jest Sekretarzem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. W 2014 oraz 2015 r. pracowała jako ekspertka zespołu ds. opracowania standardów powołania i działania Rad Działalności Pożytku Publicznego, procedur funkcjonowania i komunikacji wewnętrznej oraz standardu monitoringu i ewaluacji prac Rad na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie w spotkanie.
Mamy nadzieję, że nasze Forum będzie dla Państwa dobrym wsparciem w codziennej pracy.