Kolejne spotkanie w ramach ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI, które odbyło się 15 czerwca. Szkolenie poświęcone zostało tematowi: PROCES BUDOWLANY PROWADZONY W OPARCIU O PRZEPISY OGÓLNE USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE,

Szkolenie prowadził ekspert prawa budowlanego, doświadczona trenerka, od lat pracująca naukowo, jako ekspert SKO oraz jako dyrektor w prywatnym przedsiębiorstwie z branży deweloperskiej.


Kolejne spotkanie w ramach Forum nt. "Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego. Przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych", odbyło się w formie on-line w dniu 6 listopada 2020 r.

Celem zajęć była prezentacja zagadnień związanych z legalizacją gminnych aktów planistycznych, z szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.

Spotkanie poprowadził prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.


W dniu 25 września 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach ŚFGPiN nt. "Planowanie przestrzenne z perspektywy nadzoru urbanistycznego. Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu uchwał rady gminy".

Spotkanie poprowadził Kierownik oddziału do Spraw Nadzoru Urbanistycznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.


15 czerwca br. odbyło się szkolenie w ramach Forum GPiN. Szkolenie zostało zrealizowane w formule on-line a tematem spotkania była:

RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.


Kolejne szkolenie w ramach Forum nt.: "Prawne aspekty przeznaczenia gruntów pod drogi publiczne" odbyło się w dn. 5 listopada.
Celem zajęć było omówienie aspektów prawnych przeznaczenia gruntu pod drogi publiczne.
Szczególnie poruszane były konsekwencje ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego przeznaczenie terenu pod drogi publiczne w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości.
Prowadzącym był radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kolejne szkolenie w ramach Forum odbyło się 30 września nt. "Planowanie przestrzenne – wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych".
Celem zajęć była:

Prezentacja zagadnień związanych z legalizacją gminnych aktów planistycznych, ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.
Prowadzącym był prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.


21 stycznia 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.– ujęcie praktyczne".

Zajęcia poprowadził radca prawny, doświadczony trener FRDL szkolący urzędników administracji publicznej, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości.


30 października 2018 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Specustawa mieszkaniowa – szczególne zasady realizacji inwestycji mieszkaniowych na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r. Nowe zadania gmin. Ustalanie warunków zabudowy".

Celem zajęć było:

Przedstawienie nowych obowiązków gmin związanych ze specustawą mieszkaniową. 

Omówienie standardów lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Wyjaśnienie zasad przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących.

Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących ustalania warunków zabudowy.

Zajęcia poprowadził radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, autor publikacji w zakresie dróg publicznych.


21 września odbyło się spotkanie pn. "Skutki prawne i finansowe planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego oraz inne roszczenia w zakresie dróg planowanych i istniejących"

Uczestnicy zdobyli wiedzę opartą na obowiązujących przepisach prawa, aktualnym orzecznictwie sądów oraz przyjętych zasadach i procedurach w zakresie planowania przestrzennego oraz skutkach tego planowania jak i ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne.

Prowadzącą była absolwentka Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - wieloletni pracownik administracji samorządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowania administracyjnego. Zarówno praktyk jak i teoretyk w prezentowanej dziedzinie.

Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości zostało oficjalnie zawiązane w Katowicach 17 maja 2018 r.

Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru członków Forum na I kadencję w składzie: Przewodnicząca Magdalena Korzeniowska oraz Grażyna Szmida i Aneta Reszka.

Gośćmi spotkania byli wieloletni pracownicy organu nadzoru urbanistycznego w administracji rządowej.

Na szkoleniu omówiono i uporządkowano ostatnie zmiany w systemie planowania przestrzennego. Rozpoczęto od krótkiego zarysu historii przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzeni. Później przypomniano, nad jakimi zmianami prawa ostatnio pracowano oraz jakie przepisy weszły w życie w ostatnich latach i co za sobą niosą. Była mowa o ustawie o rewitalizacji, ustawie "wiatrakowej", ustawie "krajobrazowej" i zmianie prawa wodnego. Tematem przewodnim spotkania był nowy projekt specustawy mieszkaniowej, jego główne założenia i skutki, jakie może wywołać.