7 grudnia 2023 r. odbyły się stacjonarne zajęcia praktyczne, na których zaprezentowano zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza duże zmiany od wprowadzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego przez tworzenie gminnych standardów urbanistycznych, aż do partycypacji społecznej systemu planowania przestrzennego.


27 lipca 2023 r. odbyły się stacjonarne zajęcia praktyczne, na których przedstawiono nowe zasady sprzedaży nieruchomości ich użytkownikom wieczystym.


13 czerwca 2023 r. w Ośrodku w Katowicach odbyły się stacjonarne zajęcia praktyczne, na których przedstawiono zasady sporządzania projektu planu miejscowego wg przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzący zajęcia podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania projektów wg „nowego” rozporządzenia, a także przeanalizował dokumentację prac planistycznych wg jego wytycznych.


1 marca 2023 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości nt.  "Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych w świetle nowych regulacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków".


21 grudnia 2022 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości nt. "Rozgraniczanie nieruchomości".

W trakcie stacjonarnego spotkania uczestnikom została przekazana praktyczna wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań rozgraniczeniowych. Ekspert w zakresie rozgraniczania nieruchomości przedstawił kompendium wiedzy w zakresie rozgraniczania nieruchomości i podzielił się dobrymi praktykami.


26 września 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum w temacie: "Ustawa rewitalizacyjna i obowiązki gminy związane z miejscowym planem rewitalizacji". W trakcie stacjonarnego spotkania uczestnikom została przekazana praktyczna wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Przedstawiliśmy konkretne przykłady rewitalizacji. Zaprezentowaliśmy dobre praktyki w tym zakresie. Ponadto Gość Specjalny z Urzędu Marszałkowskiego podzielił się dotychczasowymi doświadczeniami na temat wdrażania środków unijnych dedykowanych rewitalizacji i możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej.

22 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości nt. "Postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej – analiza orzecznictwa". 

W trakcie stacjonarnego spotkania uczestnikom została przekazana praktyczna wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej. Dodatkowo zostały omówione założenia wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z przepisami wykonawczymi. Spotkanie było okazją do bezpośredniego wyjaśnienia trudności dotyczących naliczenia opłaty planistycznej.


9 marca 2022 r. miało miejsce spotkanie ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI w temacie "Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Prawo i praktyka". Przedmiotem zajęć była prezentacja zmian wywołanych ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


16 grudnia 2021 r. odbyło się w formie on-line spotkanie ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI. Tym razem tematyka dotyczyła "Rozliczania opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego po zmianie przepisów VAT". Na spotkaniu przedstawione zostały kwestie związane ze zmianami, które weszły w życie od 2022 r.


13 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI w temacie "Prawo wodne. Wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorami budowlanymi". Na spotkaniu on-line przybliżyliśmy Państwu zagadnienia Prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematów istotnych dla pracowników gmin zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. 


3 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI w temacie "Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w bieżącym administrowaniu nieruchomościami". Szkolenie stanowiło kompendium praktycznej wiedzy w zakresie stosowania w praktyce zarządcy i administratora nieruchomości przepisów ustawy prawo budowlane. Przedmiotem szkolenia było również omówienie zmian - od 1 lipca 2021 r. i obowiązków zarządcy dotyczących składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Kolejne spotkanie w ramach ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI odbyło się 15 czerwca. Szkolenie poświęcone zostało tematowi: PROCES BUDOWLANY PROWADZONY W OPARCIU O PRZEPISY OGÓLNE USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE,

Szkolenie prowadził ekspert prawa budowlanego, doświadczona trenerka, od lat pracująca naukowo, jako ekspert SKO oraz jako dyrektor w prywatnym przedsiębiorstwie z branży deweloperskiej.


Kolejne spotkanie w ramach Forum nt. "Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego. Przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych", odbyło się w formie on-line w dniu 6 listopada 2020 r.

Celem zajęć była prezentacja zagadnień związanych z legalizacją gminnych aktów planistycznych, z szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.

Spotkanie poprowadził prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.


W dniu 25 września 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach ŚFGPiN nt. "Planowanie przestrzenne z perspektywy nadzoru urbanistycznego. Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu uchwał rady gminy".

Spotkanie poprowadził Kierownik oddziału do Spraw Nadzoru Urbanistycznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.


15 czerwca br. odbyło się szkolenie w ramach Forum GPiN. Szkolenie zostało zrealizowane w formule on-line a tematem spotkania była:

RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.


Kolejne szkolenie w ramach Forum nt.: "Prawne aspekty przeznaczenia gruntów pod drogi publiczne" odbyło się w dn. 5 listopada.
Celem zajęć było omówienie aspektów prawnych przeznaczenia gruntu pod drogi publiczne.
Szczególnie poruszane były konsekwencje ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego przeznaczenie terenu pod drogi publiczne w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości.
Prowadzącym był radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kolejne szkolenie w ramach Forum odbyło się 30 września nt. "Planowanie przestrzenne – wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych".
Celem zajęć była:

Prezentacja zagadnień związanych z legalizacją gminnych aktów planistycznych, ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.
Prowadzącym był prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.


21 stycznia 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.– ujęcie praktyczne".

Zajęcia poprowadził radca prawny, doświadczony trener FRDL szkolący urzędników administracji publicznej, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości.


30 października 2018 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Specustawa mieszkaniowa – szczególne zasady realizacji inwestycji mieszkaniowych na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r. Nowe zadania gmin. Ustalanie warunków zabudowy".

Celem zajęć było:

Przedstawienie nowych obowiązków gmin związanych ze specustawą mieszkaniową. 

Omówienie standardów lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Wyjaśnienie zasad przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących.

Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących ustalania warunków zabudowy.

Zajęcia poprowadził radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, autor publikacji w zakresie dróg publicznych.


21 września odbyło się spotkanie pn. "Skutki prawne i finansowe planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego oraz inne roszczenia w zakresie dróg planowanych i istniejących"

Uczestnicy zdobyli wiedzę opartą na obowiązujących przepisach prawa, aktualnym orzecznictwie sądów oraz przyjętych zasadach i procedurach w zakresie planowania przestrzennego oraz skutkach tego planowania jak i ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne.

Prowadzącą była absolwentka Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - wieloletni pracownik administracji samorządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowania administracyjnego. Zarówno praktyk jak i teoretyk w prezentowanej dziedzinie.

Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości zostało oficjalnie zawiązane w Katowicach 17 maja 2018 r.

Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru członków Forum na I kadencję w składzie: Przewodnicząca Magdalena Korzeniowska oraz Grażyna Szmida i Aneta Reszka.

Gośćmi spotkania byli wieloletni pracownicy organu nadzoru urbanistycznego w administracji rządowej.

Na szkoleniu omówiono i uporządkowano ostatnie zmiany w systemie planowania przestrzennego. Rozpoczęto od krótkiego zarysu historii przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzeni. Później przypomniano, nad jakimi zmianami prawa ostatnio pracowano oraz jakie przepisy weszły w życie w ostatnich latach i co za sobą niosą. Była mowa o ustawie o rewitalizacji, ustawie "wiatrakowej", ustawie "krajobrazowej" i zmianie prawa wodnego. Tematem przewodnim spotkania był nowy projekt specustawy mieszkaniowej, jego główne założenia i skutki, jakie może wywołać.