27 lipca 2023 r. odbyły się stacjonarne zajęcia praktyczne, na których przedstawiono nowe zasady sprzedaży nieruchomości ich użytkownikom wieczystym.


13 czerwca 2023 r. w Ośrodku w Katowicach odbyły się stacjonarne zajęcia praktyczne, na których przedstawiono zasady sporządzania projektu planu miejscowego wg przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzący zajęcia podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania projektów wg „nowego” rozporządzenia, a także przeanalizował dokumentację prac planistycznych wg jego wytycznych.


1 marca 2023 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości nt.  "Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych w świetle nowych regulacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków".


21 grudnia 2022 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości nt. "Rozgraniczanie nieruchomości".

W trakcie stacjonarnego spotkania uczestnikom została przekazana praktyczna wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań rozgraniczeniowych. Ekspert w zakresie rozgraniczania nieruchomości przedstawił kompendium wiedzy w zakresie rozgraniczania nieruchomości i podzielił się dobrymi praktykami.


26 września 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum w temacie: "Ustawa rewitalizacyjna i obowiązki gminy związane z miejscowym planem rewitalizacji". W trakcie stacjonarnego spotkania uczestnikom została przekazana praktyczna wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Przedstawiliśmy konkretne przykłady rewitalizacji. Zaprezentowaliśmy dobre praktyki w tym zakresie. Ponadto Gość Specjalny z Urzędu Marszałkowskiego podzielił się dotychczasowymi doświadczeniami na temat wdrażania środków unijnych dedykowanych rewitalizacji i możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej.

22 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości nt. "Postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej – analiza orzecznictwa". 

W trakcie stacjonarnego spotkania uczestnikom została przekazana praktyczna wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej. Dodatkowo zostały omówione założenia wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z przepisami wykonawczymi. Spotkanie było okazją do bezpośredniego wyjaśnienia trudności dotyczących naliczenia opłaty planistycznej.


9 marca 2022 r. miało miejsce spotkanie ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI w temacie "Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Prawo i praktyka". Przedmiotem zajęć była prezentacja zmian wywołanych ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


16 grudnia 2021 r. odbyło się w formie on-line spotkanie ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI. Tym razem tematyka dotyczyła "Rozliczania opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego po zmianie przepisów VAT". Na spotkaniu przedstawione zostały kwestie związane ze zmianami, które weszły w życie od 2022 r.


13 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI w temacie "Prawo wodne. Wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorami budowlanymi". Na spotkaniu on-line przybliżyliśmy Państwu zagadnienia Prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematów istotnych dla pracowników gmin zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. 


3 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI w temacie "Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w bieżącym administrowaniu nieruchomościami". Szkolenie stanowiło kompendium praktycznej wiedzy w zakresie stosowania w praktyce zarządcy i administratora nieruchomości przepisów ustawy prawo budowlane. Przedmiotem szkolenia było również omówienie zmian - od 1 lipca 2021 r. i obowiązków zarządcy dotyczących składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Kolejne spotkanie w ramach ŚLĄSKIEGO FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI odbyło się 15 czerwca. Szkolenie poświęcone zostało tematowi: PROCES BUDOWLANY PROWADZONY W OPARCIU O PRZEPISY OGÓLNE USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE,

Szkolenie prowadził ekspert prawa budowlanego, doświadczona trenerka, od lat pracująca naukowo, jako ekspert SKO oraz jako dyrektor w prywatnym przedsiębiorstwie z branży deweloperskiej.


Kolejne spotkanie w ramach Forum nt. "Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego. Przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych", odbyło się w formie on-line w dniu 6 listopada 2020 r.

Celem zajęć była prezentacja zagadnień związanych z legalizacją gminnych aktów planistycznych, z szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.

Spotkanie poprowadził prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.


W dniu 25 września 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach ŚFGPiN nt. "Planowanie przestrzenne z perspektywy nadzoru urbanistycznego. Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu uchwał rady gminy".

Spotkanie poprowadził Kierownik oddziału do Spraw Nadzoru Urbanistycznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.


15 czerwca br. odbyło się szkolenie w ramach Forum GPiN. Szkolenie zostało zrealizowane w formule on-line a tematem spotkania była:

RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.


Kolejne szkolenie w ramach Forum nt.: "Prawne aspekty przeznaczenia gruntów pod drogi publiczne" odbyło się w dn. 5 listopada.
Celem zajęć było omówienie aspektów prawnych przeznaczenia gruntu pod drogi publiczne.
Szczególnie poruszane były konsekwencje ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego przeznaczenie terenu pod drogi publiczne w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości.
Prowadzącym był radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kolejne szkolenie w ramach Forum odbyło się 30 września nt. "Planowanie przestrzenne – wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych".
Celem zajęć była:

Prezentacja zagadnień związanych z legalizacją gminnych aktów planistycznych, ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.
Prowadzącym był prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.


21 stycznia 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.– ujęcie praktyczne".

Zajęcia poprowadził radca prawny, doświadczony trener FRDL szkolący urzędników administracji publicznej, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości.


30 października 2018 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Specustawa mieszkaniowa – szczególne zasady realizacji inwestycji mieszkaniowych na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r. Nowe zadania gmin. Ustalanie warunków zabudowy".

Celem zajęć było:

Przedstawienie nowych obowiązków gmin związanych ze specustawą mieszkaniową. 

Omówienie standardów lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Wyjaśnienie zasad przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących.

Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących ustalania warunków zabudowy.

Zajęcia poprowadził radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, autor publikacji w zakresie dróg publicznych.


21 września odbyło się spotkanie pn. "Skutki prawne i finansowe planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego oraz inne roszczenia w zakresie dróg planowanych i istniejących"

Uczestnicy zdobyli wiedzę opartą na obowiązujących przepisach prawa, aktualnym orzecznictwie sądów oraz przyjętych zasadach i procedurach w zakresie planowania przestrzennego oraz skutkach tego planowania jak i ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne.

Prowadzącą była absolwentka Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - wieloletni pracownik administracji samorządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowania administracyjnego. Zarówno praktyk jak i teoretyk w prezentowanej dziedzinie.

Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości zostało oficjalnie zawiązane w Katowicach 17 maja 2018 r.

Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru członków Forum na I kadencję w składzie: Przewodnicząca Magdalena Korzeniowska oraz Grażyna Szmida i Aneta Reszka.

Gośćmi spotkania byli wieloletni pracownicy organu nadzoru urbanistycznego w administracji rządowej.

Na szkoleniu omówiono i uporządkowano ostatnie zmiany w systemie planowania przestrzennego. Rozpoczęto od krótkiego zarysu historii przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzeni. Później przypomniano, nad jakimi zmianami prawa ostatnio pracowano oraz jakie przepisy weszły w życie w ostatnich latach i co za sobą niosą. Była mowa o ustawie o rewitalizacji, ustawie "wiatrakowej", ustawie "krajobrazowej" i zmianie prawa wodnego. Tematem przewodnim spotkania był nowy projekt specustawy mieszkaniowej, jego główne założenia i skutki, jakie może wywołać.