19 marca 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych działającego przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach. 
Szkolenie zrealizowano w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7, Katowice, III piętro.
Przedmiotem zajęć było omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi z nimi związane według przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Podczas zajęć omówiono najważniejsze problemy i wzajemne powiązania pomiędzy tymi ustawami. Szkolenie stanowiło dobrą okazję do dyskusji pomiędzy uczestnikami i odpowiedzi na najtrudniejsze i najczęściej pojawiające się pytania na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego na roboty budowlane.


30 stycznia odbyło się na pierwsze w 2024 roku spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych w ramach którego omówiono aspekty związane z ogłoszeniami przekazywanymi do eNOTICES2. 


29 listopada 2023 r. w siedzibie Ośrodka, Katowice ul. Moniuszki 7 w godzinach 9.00 – 14.30. odbyło się spotkanie skierowane tylko do członków Śląskiego Forum Zamówień Publicznych.

Temat spotkania: Kontrola zamówień publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących – bieżące wyzwania i rekomendacje.


11 października 2023 r.  w Ośrodku w Katowicach odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych nt. "Ułatwienia i problemy wynikające ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Wybrane zagadnienia".


21 września 2023 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych nt. "Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027. Udzielanie zamówień w ramach projektów współfinansowanych z UE". 


21 czerwca 2023 r. w siedzibie Ośrodka odbyło się kolejne spotkanie skierowane tylko do członków Śląskiego Forum Zamówień Publicznych. Omówiono bieżące wyzwania w działalności komórek ds. zamówień publicznych i plan pracy na II półrocze.


W Wiśle 20 i 21 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, podczas którego zostały omówione zasady badania i oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Gościem Forum był Pani Agnieszka Szulakowska, ekspert i wyjątkowej klasy specjalista w zakresie zamówień publicznych, na co dzień praktyk w administracji samorządowej.

Szkolenie jak zawsze było wyjątkową okazją do zdobycia i ugruntowania wiedzy w zakresie udzielenia zamówień publicznych, do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie przygotowywanych dokumentów przetargowych. Spotkanie było doskonałą przestrzenią do spotkania wyjątkowych ekspertów, specjalistów i praktyków w zakresie zamówień publicznych. Dyskusjom merytorycznym nie było końca.. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie!


2 marca 2023 roku odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych poświęcone problematyce prowadzenia audytu udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy mieli możliwość prześledzić proces udzielania zamówień od strony metod oceny stosowanych w audycie. Szkolenie było okazją do oceny prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, analizy czy działania podejmowane przez zamawiającego są prawidłowo szacowane pod względem ryzyka.


Kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Zamówień Publicznych odbyło się 24 lutego 2023 r.

Szkolenie miało na celu zaprezentowanie mediacji jako alternatywy dla sądowego dochodzenia roszczeń z umów zawartych w ramach zamówień publicznych; omówienie specyfiki zawierania ugód w sektorze finansów publicznych; przedstawienie zagadnień dotyczących polubownego rozstrzygania sporów regulowanych przez Prawo Zamówień Publicznych.


W siedzibie Ośrodka 22 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych. Tematem były bieżące zagadnienia i problematyczne kwestie zgłoszone przez członków Forum, których moderowania podjął się Zarząd Forum i P. Grzegorz Soluch.

Dziękujemy za udział i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu już 10 stycznia 2023 r.


25 października 2022 r. zaprosiliśmy Państwa do Ośrodka w Katowicach, na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych nt. "Elektroniczne zamówienia publiczne. Wybrane zagadnienia". 
Kolejne spotkanie w ramach Forum w wersji stacjonarnej stworzyło możliwość bezpośredniego kontaktu z gronem wybitnych ekspertów, praktyków w zakresie zamówień publicznych. Było okazją do bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed Zamawiającymi w zakresie elektronizacji zamówień. 


W Ośrodku w Katowicach - 13 września 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych. Tematem spotkania był "Wykorzystanie konkursu na gruncie ustawy Prawo Zamówień Publicznych".


Kolejne spotkanie Forum odbyło się w Brennej w Hotelu Kotarz w dniach 7-8 czerwca 2022 r. podczas którego zostały omówione zasady przygotowania umów na realizację robót budowlanych oraz zasady realizacji projektów w ramach środków otrzymanych z Programu Polski Ład.


25 kwietnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych.

Temat: Kontrola i audyt udzielania zamówień publicznych

Uczestnicy w trakcie spotkania mieli możliwość spotkania z osobami, które w swojej pracy zajmują się kontrolą i audytem udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego zamówień publicznych oraz omówienia najważniejszych i najtrudniejszych kwestii w tym zakresie.

Dziękujemy za obecność: Panu Radosław Pruszowskiemu oraz Panu Piotrowi Ryzie wraz z zespołem za udział i podzielenie się swoim doświadczeniem w zakresie kontroli udzielanych zamówień przez JST.

Celami działania Śląskiego Forum Zamówień Publicznych jest: podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych poniżej oferty.


2 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych.

Pierwsze spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych odbyło się w siedzibie Ośrodka i było poświęcone planom i zakresowi działalności Forum oraz bieżącym, trudnym zagadnieniom udzielania zamówień publicznych. Zgromadzeni członkowie uchwalili statut Forum i wybrali Zarząd Forum. Przewodniczącym Forum został wybrany Pan Michał Zastrzeżyński – zastępca Prezydenta Sosnowca, uznany i ceniony ekspert w Zakresie Zamówień Publicznych, Członkami zarządu zostali wybrani Pan dr Jarosław Rokicki Naczelnik Wydziału ZP w UM Dąbrowa Górnicza i Pani Katarzyna  Kamińska – Piróg Naczelnik Wydziału ZP w UM Tychy.

Do Forum przystąpili eksperci w zakresie zamówień publicznych - przedstawiciele szczególnie śląskich samorządów, jednostek i zakładów. 

Kierownikiem merytorycznym Forum jest Pan Grzegorz Soluch – specjalista i praktyk w zakresie zamówień publicznych – od ponad 25 lat odpowiedzialny za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Niezwykle uznany i ceniony ekspert. Pierwsze spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych uświetnił swoją obecnością Pan Mateusz Winiarz Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Spotkanie w wersji stacjonarnej stworzyło możliwość bezpośredniego kontaktu z gronem wybitnych ekspertów, praktyków w zakresie zamówień publicznych. Dało wyjątkową możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed Zamawiającymi.