Przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach powołano kolejne branżowe forum – Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych.
Pierwsze spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych miało miejsce 3 kwietnia 2019 roku w Katowicach.
Do Forum zostali zaproszeni Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach podległych oraz inni pracownicy, odpowiedzialni za wszystkie aspekty związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem danych w jednostkach.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę, doskonalić umiejętność osób zajmujących się wybraną tematyką Forum.

Celem Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji poprzez:

- działalność szkoleniową,
- podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
- dyskusje problemowe,
- konfrontację praktycznych możliwości realizacji zadań z obowiązującymi normami prawnymi oraz wnioskowanie zmian do odpowiednich organów,
- opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych,
- doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją.

Korzyścią płynącą z przystąpienia do Forum jest również to, że sami Państwo decydujecie o tematyce spotkań i zapraszaniu specjalistów z zakresu merytorycznego Forum. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Forum działa na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu wybrano zarząd, ustalono częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. W każdym kwartale będą odbywały się 2 spotkania (spotkanie z zaproszonym ekspertem oraz spotkanie wśród członków Forum), a kwartalna składka członkowska wynosi 350 zł brutto. Wysokość proponowanej składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do udziału w Śląskim Forum Ochrony Danych Osobowych. 

Deklarację członkostwa można znaleźć w zakładce Dokumenty formalne.