30 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie online Dolnośląskiego Forum Skarbników nt. "ZFŚS po zmianach prawnych od 1 stycznia 2024 r. oraz inwentaryzacja, jej rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych – wybrane aspekty".


23 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie on-line Dolnośląskiego Forum Skarbników nt. "Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2023 i 2024 roku".

Na spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników zaproszono wieloletniego eksperta w zakresie podatków, który na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego m.in. jako doradca podatkowy. Podczas szkolenia wskazane zostały najważniejsze obszary do analizy w zakresie prawa do odliczenia VAT, zmiany w VAT jak również zasady stosowania Krajowego Systemu Faktur w obrocie gospodarczym objętym VAT, funkcje KSeF, zastosowanie oraz etapy do wdrożenia. 


12 września 2023 r. w Ośrodku we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników, które poprowadziła ekspertka w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości.


19 czerwca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników. Spotkanie miało wyjątkowy charakter, ponieważ odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku. Serdecznie dziękujemy Pani Skarbnik Kłodzka za zaproszenie i gościnę. Spotkanie skupiało się na temacie z zakresu podatku od nieruchomości, a także na wybranych zagadnieniach w zakresie VAT. 


24 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 roku spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników nt. "VAT, płatnik PIT, podatki i opłaty lokalne - podatkowy niezbędnik skarbnika". Szkolenie poprowadzili eksperci, praktycy, którzy od wielu lat współpracują z FRDL ale także z naszymi Klientami.
Szkolenie odbyło się w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Wrocław, ul. Piłsudskiego 43, III piętro.


21 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników nt. "Windykacja i egzekucja należności prowadzonych przez samorząd. Jak przygotować JST do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej?" W pierwszej części spotkania został przedstawiony raport nt. windykacji i egzekucji należności prowadzonych przez samorząd, który został przygotowany przez Krajowy Rejestr Długów i objęty Patronatem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Raport uwzględniając głos ekspertów FRDL i Krajowej Rady Forów Skarbników. W drugiej części spotkania przedstawione zostały najważniejsze regulacje związane z funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur pod kątem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, sposobu działania tego systemu oraz kwestii, które należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JST. 


16 września 2022 r. w siedzibie ośrodka Fundacji we Wrocławiu odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników. Tematem szkolenia było Planowanie budżetu i WPF na rok 2023. Po raz kolejny nasz ekspert - ceniony i dobrze Państwu znany mógł omówić wszelkie inne interesujące i ważne dla Państwa kwestie.


5 września 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników, nt. WPŁYW INFLACJI I ROSNĄCYCH STÓP PROCENTOWYCH NA PROGNOZOWANIE WPF, FINANSOWANIE INWESTYCJI I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ZADŁUŻENIEM. OMÓWIENIE RYZYK I SPOSOBÓW IM PRZECIWDZIAŁANIA. 


18 maja 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników. Na spotkaniu zostały omówione bieżące zagadnienia związane z finansowaniem i rozliczaniem pomocy udzielanej Uchodźcom oraz dyskutowano nad przepisami zobowiązującymi administrację publiczną do udostępniania informacji publicznych w zakresie rejestru umów. 


7 marca 2022 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników w formule online. Podczas spotkania omówiony został temat: Krajowy standard rachunkowości nr 11 środki trwałe oraz klasyfikacja środków trwałych.


Kolejne spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników odbyło się 12 stycznia 2022 r., na platformie zoom.

Tematem spotkania brzmiał: Zmiany w vat od 1 stycznia 2022 r., w tym e faktury i Nowy Polski Ład z perspektywy vat.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostali z regulacjami związanymi z funkcjonowaniem e-Faktur, zmianami w wystawiania faktur oraz pozostałymi zmianami VAT wynikającymi z Nowego Polskiego Ładu. 


21 października 2021 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników, nt. "Plan finansowy na 2022 rok po zmianach klasyfikacji budżetowej. Jak planować dochody i wydatki na rok 2022. Pułapki klasyfikacji budżetowej". 

W trakcie szkolenia uczestnikom zostały przedstawione zagadnienia związane z przygotowaniem planów finansowych na 2022 rok w oparciu o nowe rozwiązania dotyczące klasyfikowania dochodów i wydatków w obrębie budżetu oraz WRD jednostek oświaty ze szczególnym uwzględnieniem ujmowania danych w rozdziałach podmiotowych, przedmiotowych oraz przedmiotowych usługowych. Dodatkowo uczestnicy mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy i mieli możliwość konsultacji podczas szkolenia.


Kolejne spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników odbyło się  21 września 2021 r.

Spotkanie poświęcone zostało tematowi "Rozliczanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności po wyroku TSUE z 25 lutego 2021 roku.".

Szkolenie poprowadził specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.


11 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Forum, dotyczące tematu: Optymalizacja wydatków oświatowych.  Wybrane przypadki z doświadczeń audytorskich.

Poprowadził je ekspert w dziedzinie finansów publicznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem samorządowym. Obecnie Skarbnik Powiatu, a wcześniej m.in. Główna Księgowa jednostki organizacyjnej powiatu. Od wielu lat zaangażowana w realizację szeregu projektów na rzecz JST. Trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym etap II” (2013-15). Od 2018 roku jest ekspertem w ORE, a w Związku Miast Polskich pełni rolę Doradcy ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej.

Trenerka posiadająca doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych. Współautorka publikacji „Zarządzać czy administrować oświatą – zarządzanie oświatą w oparciu o dane i ich analizy”. Współtwórczyni modelu „Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie zarzadzania oświatą”, który wspomaga Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą. Jest doświadczonym praktykiem w przygotowaniu analiz oświatowych z obszaru optymalizacji organizacyjnej i racjonalizacji wydatków.


Kolejne spotkanie Członków Dolnośląskiego Forum Skarbników odbyło się w dniu 25 czerwca o godzinie 10:00. 

Tematem spotkania był System Besti@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych.

Uczestnicy poznali najważniejsze funkcjonalności i możliwości systemu BeSTi@, mające na celu poprawę wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych. Dzięki pytaniom do prowadzącego omówiono odpowiednie zastosowanie systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i budżetu poprzez możliwość pracy na własnych dokumentach. Poruszono także aspekty konfiguracji systemu, wysyłania dokumentów czy sporządzania raportów.


Za nami kolejne spotkanie Członków Dolnośląskiego Forum Skarbników, które odbyło się w dniu 22 kwietnia o godzinie 10:00. 

Temat spotkania była 

POPRAWA WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA SAMORZĄDÓW POPRZEZ NOWOCZESNE FORMY REALIZOWANIA INWESTYCJI PRZEZ JST.

Uczestnicy zapoznali się z prognozami finansowymi na najbliższą przyszłości, ponadto przedstawiony został efektywny model finansowania inwestycji gminnych uwzględniający oszczędności oraz zasady realizacji inwestycji poprzez emitowanie obligacji komunalnych i obligacji przychodowych.

 


26 marca odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników.

Temat::

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID DLA JST. KLASYFIKACJA, EWIDENCJA, ROZLICZANIE ORAZ INNE WAŻNE KWESTIE FINANSOWE DLA JST NA BAZIE USTAWY O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

PROGRAM:

  1. Fundusz Przeciwdziałania Covid (FPC) – istota, podstawy prawne.
  2. Zasady realizacji zadań realizowanych ze środków FPC.
  3. Plan finansowy dla środków z FPC oraz ich ujęcie w budżetach poszczególnych lat.
  4. Klasyfikacja budżetowa dla środków z FPC na różne zadania. Ewidencja księgowa środków z FCP.
  5. Zasady rozliczania środków z FCP.
  6. Tarcza Antykryzysowa – ważne kwestie finansowe dla JST.

29 stycznia odbyło się Dolnośląskie Forum Skarbników, tematem przewodnim spotkania były:

ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU

Na Forum omówione zostały zmiany rozliczania podatku VAT oraz wskazane zostały najnowsze planowane zmiany i ich wpływ na bieżące rozliczenia. 


W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników

Tematem przewodnim było: „Zasady rozliczania wpłat na PPK w jst. Od naliczenia do rozliczenia oraz korekty wpłat i raportowanie do instytucji finansowej”

Celem spotkanie Forum była prezentacja zagadnień związanych z prowadzeniem rozliczeń składek na PPK, raportowaniem do instytucji finansowej oraz prowadzeniem ewidencji księgowej PPK. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.


W dniu 30 pażdziernika odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników, które było poświęcone sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w związku z COVID-19, zmianą w wieloletniej prognozie finansowej JST dokonanych w związku z COVID-19  (specustawa z 2 marca 2020 r.), oraz nowym źródłom dochodów JST (ze środków Funduszu COVID-19). 


Mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników, które odbyło się w dniu 18 września 2020 roku w formie stacjonarnej siedzibie ośrodka we Wrocławiu.

Temat spotkania brzmiał: "Aktualne zagadnienia i nieprawidłowości w rachunkowości urzędów, starostw, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych w 2020 roku".

Podczas Forum omówione zostały bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości JST, JPS i innych jednostek organizacyjnych.