14 lipca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Koordynatorów ds. dostępności. Na spotkaniu przedstawiono aspekty prawne obowiązków jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jst i jednostek podległych w zapewnieniu dostępności podczas wydarzeń typu: spotkania, szkolenia, konferencje, wydarzenia masowe (np. piknik rodzinny), wydarzenia realizowane przez biblioteki i inne jednostki. Uczestnicy Forum zastanawiali się nad dobrymi praktykami w zakresie zapewniania dostępności oraz nad tym, jak sprawiać, by w tych wydarzeniach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy.


27 czerwca 2022 r.  odbyło się spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Tematem spotkania było "Praktyczne wymiary dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach publicznych."

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. 

18 marca odbyło się spotkanie, którego tematyką było:

  • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać o rozwiązaniach, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności architektonicznej i komunikacyjnej.
  • Prowadzący omówią najczęstsze problemy, wynikające z ich doświadczeń audytowych i wskażą propozycje rozwiązań.
  • Następnie zostanie przedstawiona problematyka aktualizacji planów dostępności i wyzwań, jakie stoją przed koordynatorami w związku z nimi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. 


11 lutego 2022 odbyło się spotkanie którego Tematem była:

"Obsługa klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/ Instytucją, które zaplanowane jest 11 lutego 2022r." 

  • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać na temat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Podczas spotkania przeanalizujemy raz jeszcze wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie objętym przedmiotem zajęć.
  • Następnie w szczegółowy sposób omówimy potrzeby i bariery osób z niepełnosprawności słuchu oraz prawidłowe sposoby obsługi tych osób.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zorganizowała spotkanie Forum pt. Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna, które odbyło się 17 września 2021 r

Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostały zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r. :

  • zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
  • zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 


16 lipca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum, poświęcone problematyce obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspertem, prowadzącym dyskusję, był doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 
 


18 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. Przedmiotem spotkania była problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ekspertem prowadzącym spotkanie był Pan Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Tematyka spotkania została podzielona na 3 bloki, składające się z zagadnień dotyczących istotnych kwestii w zakresie ustawy o dostępności cyfrowej, proponowanych zmian do ustawy oraz praktycznego stosowania przepisów na przykładzie uproszczonej listy kontrolnej, pomocnej przy sprawdzaniu dostępności stron www. 

Gościem specjalnym na spotkaniu był Minister Michał Cieślak, Członek Rady Ministrów, odpowiadający za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- praktyka w zakresie praktycznego stosowania przepisów.


28 maja 2021 r. odbyło się Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. W czasie spotkania omówione zostały Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności. Podsumowano dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślając, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Prowadzący spotkanie wskazywał na działania, podjęte do maja w zakresie dostępności oraz o tych, które są planowane w kolejnych miesiącach.

Spotkanie w formie wspólnych warsztatów dla Członkowie Forum, było kolejną odsłoną rozpoczętej na wcześniejszych spotkaniach dyskusji, dotyczącej dobrych praktyk z zakresu zapewnienia dostępności w swoich instytucjach.

Spotkanie podzielone na 6 bloków trwało około 4 godzin i dostarczyło wielu ciekawych spostrzeżeń i nowych tematów, na kolejne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanych spotkaniach!