16 lipca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum, poświęcone problematyce obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspertem, prowadzącym dyskusję, był doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 
 


18 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. Przedmiotem spotkania była problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ekspertem prowadzącym spotkanie był Pan Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Tematyka spotkania została podzielona na 3 bloki, składające się z zagadnień dotyczących istotnych kwestii w zakresie ustawy o dostępności cyfrowej, proponowanych zmian do ustawy oraz praktycznego stosowania przepisów na przykładzie uproszczonej listy kontrolnej, pomocnej przy sprawdzaniu dostępności stron www. 

Gościem specjalnym na spotkaniu był Minister Michał Cieślak, Członek Rady Ministrów, odpowiadający za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- praktyka w zakresie praktycznego stosowania przepisów.


28 maja 2021 r. odbyło się Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. W czasie spotkania omówione zostały Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności. Podsumowano dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślając, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Prowadzący spotkanie wskazywał na działania, podjęte do maja w zakresie dostępności oraz o tych, które są planowane w kolejnych miesiącach.

Spotkanie w formie wspólnych warsztatów dla Członkowie Forum, było kolejną odsłoną rozpoczętej na wcześniejszych spotkaniach dyskusji, dotyczącej dobrych praktyk z zakresu zapewnienia dostępności w swoich instytucjach.

Spotkanie podzielone na 6 bloków trwało około 4 godzin i dostarczyło wielu ciekawych spostrzeżeń i nowych tematów, na kolejne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanych spotkaniach!