1 marca 2024 rokdo Ośrodka w Katowicach, odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr."Trudne sytuacje kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji organów samorządu terytorialnego".


15 stycznia 2024 r. w Ośrodku w Katowicach, odbyło się pierwsze w 2024 roku spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr.

Na szkoleniu omówione zostały najważniejsze kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem procesu rekrutacji w samorządzie, dokumentowaniem stosunku pracy, zmianami umów o pracę oraz odpowiedzialnością pracodawcy i osób kierujących zespołami pracowniczymi w zakresie spraw pracowniczych. Podczas szkolenia odpowiedziano na pytania, które pojawiają się w ramach codziennej praktyki działów kadrowych i osób zarządzających pracownikami. Była okazja do dyskusji, wymiany poglądów i zaakcentowania newralgicznych kwestii, które nie zawsze mogą być rozwiązane w jednorodny sposób. Wskazano również, jak wiele decyzji podejmowanych w zakresie spraw kadrowych jest uzależnionych od zapisów i uregulowań wewnętrznych regulaminów i procedur.

W trakcie szkolenia omówiono: aktualny stan prawny, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska urzędów (m.in. Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), oraz poglądy prezentowane w literaturze prawa pracy.


12 października 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, na którym zostały omówione ważne i trudne kwestie dotyczące naliczania płac, ubezpieczeń oraz zasiłków z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Na szczególną uwagę w ramach programu zasługują zagadnienia dotyczące naliczania składek i podatków od świadczeń niestandardowych jak np. fundusz socjalny, emerytury i umowy zlecenia. Prowadzący w trakcie szkolenia zaznaczył te obszary i ważne kwestie, które najczęściej podlegają kontroli ZUS i są błędnie prowadzone przez pracodawców. Szkolenie było doskonałą okazją by zweryfikować poprawność prowadzonych przez uczestników dokumentacji kadrowo – płacowych.


18 września 2023 r. w Ośrodku w Katowicach, odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr. W trakcie zajęć omówiono najważniejsze oraz najbardziej sporne zagadnienia dotyczące treści regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zajęto się elementami niezbędnymi w treści takich regulaminów. Odpowiedziano na pytanie o prawidłowy sposób zmiany treści w/w regulaminów po zmianach przepisów dokonanych w 2023 roku. Zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy dotyczące zapisów znajdujących się w treści regulaminów. Doprecyzowano zasady informowania pracowników o treści regulaminów oraz dostępu do treści takich dokumentów. Przyjrzano się również nietypowym i budzącym najwięcej wątpliwości sytuacjom związanym z samym funkcjonowaniem w praktyce regulaminów pracy, wynagradzania lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. domaganie się dokumentu PIT od pracownika przy ustalaniu wysokości świadczeń socjalnych, zmiana regulaminu wynagradzania w razie braku zgody związku zawodowego czy zapis w treści regulaminu pracy zobowiązujący pracownika do przekazywania informacji o nieobecności w pracy).


W dniach 5-6 czerwca odbyło się kolejne w 2023 roku spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr. 
Szkolenie zrealizowane zostało w formie stacjonarnej w Hotelu Beskidian w Węgierskiej Górce, ul. 3-go Maja 12, 34-350 Węgierska Górka.


Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr odbyło 14 marca 2023 r. w siedzibie Ośrodka.


12 stycznia w Ośrodku, odbyło się pierwsze w 2023 roku spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr. Spotkanie bardzo burzliwe, na którym pojawiło się wiele pytań i wątpliwości o prawidłowe przygotowanie dokumentacji kadrowej po zmianach przepisów prawnych.

Prowadząca - Ekspertka pokazał możliwe, prawidłowe rozwiązania w przedmiocie kontrowersyjnych i trudnych zagadnień dotyczących stosowania zawiłych przepisów prawa pracy w zakresie wdrożenia pracy zdalnej w instytucji publicznej. Szkolenie było jak zawsze wyjątkową i znakomitą okazją do spotkania się praktyków działów kadr i wymiany doświadczeń w zakresie bieżących wyzwań.

Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie. Kolejne już 14 marca 2023 r.


28 listopad 2022 r. w Ośrodku odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr skierowane tylko do członków forum.

Spotkanie było wyjątkowe bo dotyczyło praktycznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędów Miast z terenu województwa śląskiego  by podzielili się wdrożonymi z sukcesem projektami dotyczącymi rekrutacji, adaptacji pracownika oraz motywowania. Przedstawiciele urzędów pokazali krok po kroku jak wdrażali konkretne rozwiązania, ile czasu trwało wdrożenie, kogo zaangażowano w instytucji by zapewnić pozytywny odbiór wdrażanego rozwiązania, jakie są korzyści z wdrożonego rozwiązania.

Spotkanie miało wymiar praktyczny. Był czas do dyskusji i podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrożonych rozwiązań. 


22 września odbyło się kolejne w 2022 roku spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, na którym Prowadzący wskazał prawidłowe rozwiązania w przedmiocie kontrowersyjnych i trudnych zagadnień dotyczących stosowania zawiłych przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych zmian w kodeksie pracy. Jak zawsze spotkanie w ramach Forum było znakomitą okazją do spotkania się praktyków działów kadr i wymiany doświadczeń w zakresie bieżących wyzwań.


23 czerwca 2022 r. w siedzibie Ośrodka w Katowicach odbyło się kolejne w 2022 roku spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, na którym Prowadzący wskazał prawidłowe rozwiązania w przedmiocie kontrowersyjnych i trudnych zagadnień dotyczących stosowania zawiłych przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy i ochrony sygnalistów. Szkolenie było znakomitą okazją do spotkania się praktyków działów kadr i wymiany doświadczeń w zakresie bieżących wyzwań.


23-24 maja 2022 r. w Wiśle w Hotelu VESTINA odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr nt. "Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzanie stresem zawodowym. System przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wdrożony przez pracodawcę"

Szkolenie było odpowiedzią na zgłoszone potrzeby by omówić czynniki determinujące powstawanie wypalenia zawodowego i ja sobie z nim poradzić w organizacji. Omówione zostały główne przyczyny i profilaktyka wypalenia zawodowego oraz strategie radzenia sobie ze stresem. Wypalenie zawodowe to jedna z wielu możliwych reakcji jednostki na stres związany z pracą w zawodach związanych z kontaktami międzyludzkimi dlatego ważna jest umiejętność korzystania z zasobów podnoszących indywidualną odporność psychiczną i takie zadanie szkolenie spełniło. 

Na spotkaniu członkowie forum wybrali skład Zarządu Forum. 


1 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr nt. "Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp", na którym Prowadzący wskazał prawidłowe rozwiązania w przedmiocie kontrowersyjnych i trudnych zagadnień dotyczących stosowania zawiłych przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie było znakomitą okazją do spotkania się praktyków działów kadr i wymiany doświadczeń w zakresie bieżących wyzwań.


10 marca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, w trakcie którego omówiono najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy.

Omówiono kwestie związane z:

 • skróceniem okresów pobierania zasiłku chorobowego,
 • a także wykorzystywaniem zwolnienia lekarskiego przez pracowników niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Uczestnicy dowiedzieli się między innymi:

 • jakie możliwości kontroli zwolnienia lekarskiego ma pracodawca,
 • jak również czy wykonywanie pracy podczas zwolnienia lekarskiego może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Dodatkowo wskazano i omówiono okoliczności, w jakich pracodawca może przetwarzać informacje dotyczące zadłużenia pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Omówiono zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wszystkie skutki prawne z tym związane np.:

 • Czy wynagrodzenie minimalne może być wieloskładnikowe?
 • Jakie elementy wynagrodzenia nie mogą wchodzić w skład minimalnego wynagrodzenia?

Przyjrzano się również projektom zmian w przepisach prawa pracy, dotyczących wdrożenia unijnej dyrektywy Work-Life Balance (nowe uprawnienia rodzicielskie i dodatkowe urlopy pracownicze), planowanym zmianom w zakresie umów o pracę na czas określony, propozycjom dokładniejszego uregulowania pracy zdalnej, jak i badania trzeźwości pracowników.


17-18 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr w formie stacjonarnej w Kompleksie Hotelowym Zagroń.

Tematem była "Odpowiedzialność pracodawcy samorządowego, kadry kierowniczej i pracowników działów kadr. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy dla pracodawcy samorządowego oraz zgłaszanie naruszeń prawa".


22 września 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum nt. "Czas pracy w 2021 roku. Planowanie i rozliczanie, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPIPS oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego".

Prowadzący omówił najważniejsze zagadnienia związane z prawidłową realizacją obowiązków pracodawcy dotyczących pracy zdalnej, kwarantanny, izolacji, rozliczania czasu pracy, urlopów i prowadzanie w tym zakresie prawidłowej dokumentacji. To dobra okazja do spotkania się w gronie praktyków i przedyskutowania wynikających trudności oraz propozycji rozwiązań problematycznych sytuacji w stosowaniu przepisów prawa pracy i pragmatyki samorządowej.

Szkolenie poprowadził były inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z blisko 20 letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


15 września 2021 r. odbyło się spotkanie Forum nt. "Mobbing i dyskryminacja. Przeciwdziałanie w miejscu pracy".

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy oraz stosować zasady, które przeciwdziałają dyskryminacji w zatrudnieniu. Aby skutecznie realizować te obowiązki, należy wiedzieć, jakie czynniki powodują powstawanie mobbingu, co sprzyja rozszerzaniu się zjawiska, kto może być mobberem a kto mobbingowanym, jakie są zasady równego traktowania w miejscu pracy? Celem szkolenia będzie analiza czynników i warunków pracy, jakie mogą powodować działania mobbingowe i dyskryminacyjne oraz wypracowanie szczegółowych procedur zapobiegania mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy.

Szkolenie poprowadził radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.


2 września 2021 r. odbyło się spotkanie Forum nt. "Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością w instytucji publicznej'. 

Program szkolenia został zaplanowany z myślą o dostarczeniu konkretnej wiedzy z zatrudniania kandydatów z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas szkolenia zostały wykorzystane metody: wykład, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia (tworzenie dostępnych ogłoszeń o pracę), analiza case study, filmy pokazujące dobre i złe praktyki m.in. w prowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Szkolenie poprowadziła socjolożka, specjalistka ds. dostępności, trenerka. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianie dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowała wewnętrzny dokument zawierający przykłady zapisów do umów, OPZ w celu realizacji zapisu art. 4 ust. 3 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.


21 maja odbyło się szkolenie "Pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola inspektora pracy", organizowane w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr.

Webinarium poświęcone zostało tematowi rozliczania pierwszych składek pracowników w ramach pracowniczych programów kapitałowych. Na spotkaniu wskazano najbardziej newralgiczne elementy systemu funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych pod kątem kontroli PIP. Umożliwiło to całościowe spojrzenie na problematykę naliczania i rozliczania składek od pracownika i pracodawcy. Omówione zostały zasady odpowiedzialności pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji PPK i błędne rozliczenia w ramach odprowadzanych składek.

Poruszono także planowane zmiany w zakresie prawa pracy w szczególności usystematyzowania pracy zdalnej.

Szkolenie poprowadziła przedstawicielka urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych w jednostkach sektora administracji publicznej.


Spotkanie w tematyce "Prawo pracy w praktyce i czas pracy w I połowie 2021" odbyło się 30 kwietnia, w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr.

Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowa realizacją obowiązków pracodawcy dotyczących pracy zdalnej, kwarantanny, izolacji, rozliczania czasu pracy, urlopów i prowadzenia w tym zakresie prawidłowej dokumentacji. 

Spotkanie w gronie praktyków było dobrą okazją do dyskusji, na temat trudności wynikających z pracy Urzędu w okresie pandemicznym. W czasie dyskusji pojawiały się mogą propozycje rozwiązań dla problematycznych sytuacji z zakresu stosowaniu przepisów prawa pracy i pragmatyki samorządowej.

Spotkanie poprowadził były inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z blisko 20 letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


18 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr, które nt. "Zmiany i bieżące problemy prawa pracy w czasie stanu epidemii na przełomie 2020/2021" .

W aspekcie omawianych zagadnień szkolenie podzielone zostało na trzy części.

W pierwszej części trener omówił bieżące problemy w zakresie stosowania w urzędach oraz jednostkach organizacyjnych pracy zdalnej. Jej obowiązkowe stosowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców.

Celem drugiej części szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej w zakresie zmian dotyczących obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy.

W trzeciej części omówione zostały bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko coroczne zmiany, jak wzrost płaty minimalnej, ale również te istotne dotyczące umów o dzieło oraz świadczeń w razie odosobnienia pracownika. Trener przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

Spotkanie poprowadził radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Kolejne szkolenie w ramach Forum odbyło się w dniu 18 grudnia 2020 r. nt. "Postępowanie ze skargami na pracowników jednostek samorządu terytorialnego w praktyce działania urzędów".

Na spotkaniu odpowiedziano na pytania:

 • jak należy postąpić ze skargami składanymi w formie pisemnej, ustnej a jak postępować z anonimami?

 • kto powinien rozpatrywać skargi na pracownika urzędu, a kto na pracownika jednostki organizacyjnej?

 • jak postąpić w przypadku złożenia ponownej skargi?

 • czy zapisy dotyczące postępowania skargowego należy zamieścić w regulaminie organizacyjnym?

 • w jaki sposób prawidłowo nakładać kary porządkowe?

 • jaka jest odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

Spotkanie poprowadził radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.


11 grudnia 2020 r.  w ramach Forum odbyło się szkolenie nt. "Pracodawca przed sądem pracy. Procesowe prawo pracy, w tym po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego".

Celem zajęć było poznanie procesowych przepisów prawa pracy, w tym po nowelizacji kodeksu cywilnego , także od strony praktycznej, dotyczących procesowego prawa pracy, zapoznanie się z wybranym orzecznictwem sądowym dotyczącym tego zagadnienia, przygotowanie się na ewentualne spory ze stosunku pracy i zminimalizowanie ryzyka przegranej.

Szkolenie poprowadził radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu od ponad kilkunastu lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi.11 września 2020 r. zaprosiliśmy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Śląskiego Forum Pracowników Kadr, podczas którego gościć będziemy specjalistę z PIP. Szkolenie odbyło się w formule on-line.

Spotkanie miało charakter przeglądowy i stanowiło omówienie istotnych zagadnień dla urzędów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w przedmiocie stosowania przepisów prawa pracy. Zagadnienia te podlegają kontroli PIP, zaś wywiązywanie się przez pracodawcę z nałożonych na niego obowiązków rzutuje na ew. negatywne konsekwencje w wyniku kontroli. Na szkoleniu omówione zostały zarówno zasady prowadzenia kontroli przez inspektora pracy jak i zagadnienia prawa pracy, które mogą stanowić jej przedmiot.

Na szkoleniu uczestnicy poznali najczęściej popełniane przez pracodawców błędy, a trener zarekomenduje właściwe rozwiązania.


Zaprosiliśmy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Śląskiego Forum Pracowników Kadr, podczas którego gościliśmy specjalistę z PIP. Spotkanie w formule on-line odbyło się w dniu 5 czerwca 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe zostaną objęte podmioty publiczne co oznacza gruntowne przygotowanie się do tego przedsięwzięcia.

Spotkanie pozwoliło uzyskać wiedzę o tym jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, jak opracować harmonogram wdrożenia, jak wygląda procedura tworzenia PPK, składania deklaracji, wyboru podmiotu obsługującego instytucję zatrudniającą pracowników. 
 


W dniach 4-6 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr, które obejmowało trening wybranych kompetencji sprzyjających budowaniu relacji w instytucji: komunikacja w sytuacjach trudnych, elementy mediacji, informacje zwrotne.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się:
W jaki sposób pogłębiać informacje i ukierunkowywać rozmowę w kierunku faktów?
Jakie techniki komunikacyjne są przydatne, gdy rozmówca jest w silnych emocjach?
Jak przebiega proces mediacji?
Jaka jest rola i zadania mediatora – „trzeciej strony” w procesie rozstrzygania sporów?
W jaki sposób udzielać informacji zwrotnych motywujących do zmiany i rozwoju?

Spotkanie było okazją do podzielenia się swoimi dobrymi praktykami, doświadczeniami i przemyśleniami z obszaru wspierania procesów rozwiązywania sytuacji trudnych w roli „trzeciej strony”.


11-13 września odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr. Tematem spotkania była "Skuteczna komunikacja i współpraca w instytucji. Rola działu kadr i zarządzania zasobami ludzkimi".

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się:

Jakie bariery we współpracy w organizacji mogą się pojawiać i z czego one wynikają?
W jaki sposób Dział HR może wpływać na bariery współpracy i komunikacji?
Jakie są poziomy budowania współpracy i jaka może być w tym rola Działu HR,
Jakie cztery płaszczyzny kompetencji należy uwzględnić w skutecznej komunikacji? Jakie techniki wspomagają skuteczną komunikację?
Jakie są typy konfliktów oraz w jaki sposób nimi zarządzać?
Na czym polega mediacyjna funkcja HR w organizacji?

Szkolenie dało przestrzeń do PRZEĆWICZENIA konkretnych technik, które wspierają skuteczną komunikację (gdy jesteście uczestnikami sytuacji, a także w roli “trzeciej strony”).
Dzieląc się dobrymi praktykami, doświadczeniami i przemyśleniami WYPRACOWALIŚCIE przykłady działań Działu HR, które wspierają budowanie współpracy i skutecznej komunikacji na poziomie systemowym i osobistym.


10 czerwca odbyło się szkolenie "Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy po zmianach w 2019 r. Z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji"

Zajęcia poprowadził specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" wykładowca w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.


15 kwietnia odbyło się szkolenie "Prawo pracy w praktyce 2019 roku. Nowelizacje przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów".

Prowadzącym był inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z blisko 20 letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.
 


W dniu 26 marca odbyło się szkolenie nt. "Prawo pracy w 2019 roku. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Ewidencja czasu pracy od 1 stycznia 2019 r. Prawna ochrona pracy w aspekcie kontroli państwowej inspekcji pracy".
Celem spotkania było praktyczne omówienie obowiązków w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej w kontekście pierwszych zagadnień problematycznych we wdrażaniu nowych obowiązków.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie stosowania przepisów prawa pracy.


12 września odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, podczas którego zostały omówione zagadnienia związane z zakończeniem i rozpoczęciem nowej kadencji w jednostkach samorządu terytorialnego, jakie zostały wprowadzone w zakresie prawa pracy.

Na spotkaniu omówione zostały praktyczne problemy związane z prawidłowym przygotowaniem dokumentacji kadrowej dla osób, z którym został zakończony stosunek pracy lub rozpoczęty w wyniku wyborów samorządowych.
Spotkanie było też doskonałą okazją do omówienia bieżących problemów w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Wykładowcą był pracownik urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Stały współpracownik FRDL.


12 czerwca odbyło się spotkanie Forum nt. "Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz monitoring w miejscu pracy po zmianach kodeksu pracy".

Celem szkolenia było:
poznanie zasad prawidłowego konstruowania zapisów w aktach wewnątrzzakładowych dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych,
uzyskanie wiedzy w zakresie działań, jakie należy podjąć w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia płacowego samorządowców,
możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie naliczania pensji,
poznanie obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy samorządowym w związku z wejściem w życie regulacji dotyczącej monitorowania pracowników,
poznanie zasad modyfikacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru,
możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

Prowadzącym był radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.


29 maja odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr poświęcone aktualnym zagadnieniom prawa pracy w 2018 r.

Na spotkaniu zostały omówione:
najnowsze stanowiska organów nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy w tym samorządowego prawa pracy,
interpretacje przepisów,
orzecznictwo sądowe.

Wykładowcą był inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


7-8 marca 2018

W terminie 7-8 marca w Wiślie odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr.

Podczas spotkania zostały omówione zmiany, jakie wprowadzono w zakresie prawa pracy.

Spotkanie było też doskonałą okazją do omówienia bieżących problemów w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Pierwszego dnia wykładowcą był prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.

Drugiego dnia zajęcia poprowadził pracownik urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.


19 grudnia 2017

Ostatnie w 2017 roku spotkanie członków Śląskiego Forum Pracowników Kadr pozwoliło na przygotowanie uroczystego podsumowania naszej działalności.

Na spotkanie zaproszone zostały Pani Joanna Jaciuk z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i Pani Agnieszka Halota z Urzędu Miasta w Raciborzu, które podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy nad wartościowaniem stanowisk pracy, doświadczeniem w zakresie wykorzystania wyników wartościowania w systemie wynagradzania, jak do tego zadania się przygotować, na jakie aspekty zwrócić uwagę, co było trudne i co pozytywnego dzisiaj daje system wartościowania stanowisk pracy.
Druga część spotkania poświęcono podsumowaniu okrągłej rocznicy działalności Forum i planom na 2018 r.


27 listopada 2017 roku

Szkolenie "Prawo pracy w praktyce w II połowie 2017 roku. Najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego".

Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia zagadnień na praktycznych przykładach oraz do integracji środowiska pracowników działów kadr.

"(...)Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Prowadzący w sposób "łatwy i przyjemny", ale bardzo profesjonalny przedstawił wszystkie ujęte w planie szkolenia tematy. Dobra jakość materiałów. Cenne załączone informacje o szkoleniach organizowanych przez Firmę w najbliższym okresie(...)" Uczestnik szkolenia, członek Forum.

Wykładowcą był inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


25-26 września 2017 roku - Ustroń

Szkolenie "Aktualne zagadnienia stosowania samorządowego prawa pracy w administracji publicznej".
Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane z prowadzeniem rekrutacji na wolne stanowiska pracy, sporządzaniem umów o pracę, świadectw pracy i czasem pracy.
Spotkanie poprowadził prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.


31 maja 2017 roku

Szkolenie "Prawo pracy w 2017 roku".
Celem szkolenia było zapoznanie z aktualnymi zagadnieniami prawa pracy w 2017 r. w praktyce działania komórek kadrowych. Prelegent opierał się na 9-letnim doświadczeniu pracy w PIP.


10 maja 2017 roku

Szkolenie "Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej pracowników kadr".
Spotkanie miało na celu przypomnienie obowiązujących zasad ochrony danych osobowych w praktyce działania komórek kadrowych oraz zaznajomienie uczestników z wprowadzonymi zmianami w ustawie i podniesienie świadomości pracowników w tym zakresie;
spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.