W dniach 8-9 marca 2024 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. "Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biura rady w związku z zakończeniem bieżącej i początkiem nowej kadencji".

Szkolenie zostało zrealizowali w formie stacjonarnej w Pałacu Czarny Las, Czarny Las 8, 42-289 Woźniki k. Częstochowy.


23 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie on-line nt. "Kontrola i nadzór w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego".


9 grudnia 2023 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. "Kontrola i nadzór w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego".


22-23 września 2023 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. Aktualne zagadnienia w funkcjonowaniu JST. Zakończenie kadencji organów JST. 
Szkolenie było realizowali w formie stacjonarnej w Hotelu Kolejarz, ul. Stroma 2, 43-450 Ustroń.


3 grudnia 2022 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. "Udostępnianie informacji publicznej radnym a uprawnienia informacyjne radnych".


W dniach 9-10 września 2022 r. w Ogrodzieńcu odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. "Organizowanie pracy rady gminy (powiatu) z uwzględnieniem specyfiki ostatniego roku kadencji".
Szkolenie było realizowane w formie stacjonarnej w Centuria Hotel&Natural SPA ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec. 


2 lipca 2022 r. w Sosnowcu odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów .


Kolejne spotkania Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów odbyły się: 28 maja 2022 r. w Sosnowcu oraz 10-11 września 2022 r. w Ogrodzieńcu w Hotelu Centuria.


4-5 marca 2022 r. w Hotelu Wisła Premium*** 43-460 Wisła, Kopydło 20, odbyło się szkolenie w ramach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów w kontekście bieżących zagadnień pracy rad gmin i powiatów oraz uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Na spotkaniu w pierwszym dniu zostały omówione najważniejsze bieżące kwestie dotyczące praw i obowiązków Przewodniczących Rad i zasad współpracy z organem wykonawczym. W trakcie drugiego dnia szkolenia Prowadzący omówił zagadnienia związane z uchwalaniem gminnych aktów planistycznych, z szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych.

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych. Uczestnicy dowiedzieli się na jakie aspekty w zakresie planowania należy zwracać uwagę, o jakich działaniach należy pamiętać z punktu widzenia organów uchwałodawczych.


26-27 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów nt. "Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jst na rok 2022, a rola organu stanowiącego w tym przewodniczących rad jednostki samorządu terytorialnego w kontekście ostatnich zmian przepisów".

Szkolenie było realizowane w formie stacjonarnej w Centuria Hotel&Natural SPA ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec. 

Szkolenie miało na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej JST, szczególnie w kontekście ostatnich zmian prawnych.

Szkolenie poprowadziła wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.


11 września 2021 r. członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Krzysztofa Dudzińskiego, spotkali się w Pałacu Mieroszewskich – Muzeum Zagłębia w Będzinie. 

Przewodniczący organów stanowiących w śląskich samorządach dyskutowali w temacie "Wpływ Polskiego Ładu i rosnących kosztów funkcjonowania na samodzielność i możliwości rozwoju JST. Analiza obecnych informacji, wnioski, rozwiązania." 

Program spotkania dotykał kwestii wpływu Polskiego Ładu na funkcjonowanie samorządów, analizy proponowanych rozwiązań pod kątem finansowej samodzielności JST, potencjalnych następstw wprowadzonych rozwiązań oraz praktycznych sposobów zapobieżenia najgorszym scenariuszom.

Głosem eksperckim w czasie debaty przewodniczących był praktyk rynku kapitałowego z ponad 15-letnim stażem, Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o., Mariusz Gołaszewski. Posiada on wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach managerskich i w zarządach firm finansowych i bankowości. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce banku sektora publicznego, kierował domem maklerskim i wieloma projektami pozyskiwania finansowania zewnętrznego poprzez rynek kapitałowy, kredytowy i sekurytyzację. 


24 lutego 2021 r. mieli Państwo możliwość spotkania się z ekspertem w zakresie przygotowania strategii gmin i powiatów - autorem kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.
Podczas 3 godzinnego spotkania została omówiona podstawa przygotowania strategii gmin i powiatów, szczegółowy sposób postępowania przy przygotowaniu i uchwaleniu strategii i zakres zaangażowania czynnika społecznego w prace nad strategią w tym zaangażowanie radnych. 


20 lutego 2021 r. odbyło się szkolenie on-line realizowane w ramach Forum, nt. "Oświadczenia majątkowe w 2021 roku oraz prawa i obowiązki radnych ".

Celem spotkania było przedstawienie zagadnień dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez członków organów uchwałodawczych w jst oraz szczegółowych zasad ich wypełniania. Podczas zajęć omówiono praktyczne aspekty obowiązku składania oświadczeń oraz najczęściej popełniane uchybienia w tym zakresie.

Zajęcia poprowadził doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.


3 lutego 2021 r. gościliśmy Dyrektora Wydziału Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który podzielił się z Państwem wnioskami z bieżących działań nadzorczych w szczególności kwestii dotyczących regulacji diet radnych w gminach i powiatach oraz uchwał dotyczących określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii gminy i powiatu. W zakresie drugiego zagadnienia największej uwadze została poświęcona kwestia rozstrzygnięcia charakteru uchwały czy stanowi prawo miejscowe i tym samym podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym czy nie jest prawem miejscowym. Podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

9 lutego radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach poprowadził zajęcia na temat ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta została już opublikowana, a jej wejście w życie ma nastąpić 1 lipca 2021 r. 


Kolejne szkolenie w ramach Forum nt. "Votum zaufania i absolutorium budżetowe w JST w świetle aktualnych regulacji prawnych" odbyło się w dniu 22 czerwca 2020 r.

Celem szkolenia było:

Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi z zakresu instytucji wotum zaufania oraz absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Poznanie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy nt. zakresu tematycznego raportu o stanie jednostki, przeprowadzenia debaty nad nim oraz udzielania wotum zaufania, a także procedury prowadzącej do udzielania absolutorium budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zajęcia poprowadził dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.


Kolejne spotkanie w ramach Forum odbyło się w dniach 15-16 listopada nt. "Działalność kontrolna rady i jej komisji, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji".
Spotkanie miało na celu omówienie uprawnień kontrolnych rady i jej komisji wraz z ich przedmiotowym i podmiotowym zakresem.
Wskazane zostały również podmioty wyłączone ze sfery uprawnień kontrolnych rady (w tym kontrowersyjne zagadnienia kontrolowania spółek komunalnych).
Szczegółowo zostały przedyskutowane uprawnienia komisji rewizyjnej wraz z metodologią przeprowadzania kontroli, formułowaniem protokołu pokontrolnego i rekomendacji dla rady, a także rola komisji w procedurze absolutoryjnej.
Równie szczegółowo została omówiona działalność komisji skarg, wniosków i petycji, procedura rozpatrywania skarg, postępowanie z wnioskami i petycjami.
Prowadzącym był doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.


W dniach 27-28 września 2019 r. w Koszęcinie odbyło się kolejne spotkanie Forum, tym razem poświęcone obowiązkom jst w zakresie gromadzenia, magazynowania i postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Uczestnicy spotkania mieli także okazję poznać historię zespołu pałacowo-zamkowego, który jest siedzibą zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny. Jak zwykle wieczorne dyskusje w pałacowych wnętrzach z miłym udziałem wójta gminy Koszęcin dotyczyły bieżących problemów samorządowych. Znaczenie takich dyskusji jest trudne do przecenienia.


W terminie 12-13 kwietnia w Ustroniu odbyło się kolejne spotkanie Forum.

Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia związane z:
zasadami rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w radzie oraz urzędzie;
procedurą przygotowania i rozpatrywania raportu o stanie jst;
rolą komisji rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi oraz zarządowi powiatu;
konstruowaniem wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji w gronie praktyków i wypracowania standardów postępowania w pracy rady gminy i powiatu.
 

Prowadzącą była doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.


Pierwsze w nowej kadencji Forum odbyło się 26 stycznia 2019 roku w Katowicach. Członkowie wybrali Zarząd Forum na nową kadencję, przyjęli z drobnymi zmianami statutu Forum, podjęli również uchwałę o wysokości składki członkowskiej. Ponadto dyskutowali o statusie przewodniczących rad, prowadzeniu obrad rady oraz wielu sprawach proceduralnych.


Ostatnie w tej kadencji samorządowej, pożegnalne spotkanie członków Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów odbyło się 22 września 2018 r. w Gliwicach na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Forum – Marka Pszonaka. Członkowie Forum w Ratuszu zapoznali się z informacją na temat bieżących działań i planów na przyszłość Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyjęli sprawozdanie z działalności Forum za okres 2014-2018 (zob. sprawozdanie_forum) oraz dyskutowali na temat wyzwań kolejnej kadencji samorządowej 2018-2023. Później mieli okazję zwiedzić Centrum Sterowania Ruchem, przejechali przez gliwicką podstrefę katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz zwiedzili halę widowiskowo-sportową Arena.

W NOWEJ KADENCJI SAMORZĄDOWEJ FORUM BĘDZIE KONTYNUOWAŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.
JUŻ DZISIAJ ZAPRASZAMY
PRZEWODNICZĄCYCH NOWO WYBRANYCH RAD GMIN I POWIATÓW
Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DO WSPÓŁPRACY W RAMACH FORUM!


W dniach 22-23 czerwca 2018 r. w Ustroniu członkowie Forum spotkali się, aby porozmawiać o zmianach w prawie samorządowym w związku z nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz o innych projektowanych zmianach dotyczących samorządowców.


W dniach 16-17 marca 2018 roku w Ustroniu członkowie Forum dyskutowali na temat uchybień proceduralnych i prawnych w przygotowywanych uchwałach rad. Przyjęli także sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Forum za rok 2017.

W reprezentacyjnej sali w Willi Fitznerów w Siemianowicach Śląskich odbyło się pierwsze w 2018 roku spotkanie Forum poświęcone zmianom w ustawach samorządowych obowiązującym od 2018 roku oraz zmianom w Kodeksie Wyborczym. Po spotkaniu uczestnicy mieli okazję obejrzeć Pałac Donnensmarcków, który właśnie jest przywracany do dawnej świetności, oraz Park Tradycji w Michałkowicach.

Na sali sesyjnej w gościnnych murach świeżo wyremontowanego Urzędu Miejskiego w Czeladzi odbyło się 18 listopada 2017 r. ostatnie w tym roku spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, poświęcone tym razem nowym obowiązkom gmin związanym z selektywnym odbiorem odpadów oraz ich wpływem na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Potem uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć Urząd po remoncie, zwiedzić Rynek z pomnikiem Czeladzkiej Czarownicy, galerię Elektrownia i Muzeum "Saturn". 


W dniach 6-7 października 2017 r. w Ustroniu odbyło się spotkanie poświęcone prawu wodnemu w praktyce samorządowej. Spotkanie miało uroczysty charakter - w tym roku mija 10 lat od założenia Forum. W spotkaniu wzięli udział poprzedni Przewodniczący Zarządów Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. 

Przypomnieliśmy, że 27 czerwca 2007 r. pod patronatem Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ukonstytuował się Komitet Założycielski Forum. Pierwszym Przewodniczącym został Piotr Szczęsny, Przewodniczący Rady Miasta Tarnowskie Góry, który sprawował swoją funkcję do końca kadencji samorządowej, czyli do roku 2010. Kolejnymi Przewodniczącymi w kadencji 2010-2014 byli Marek Palka, Przewodniczący RM Świętochłowice (2011-2013) oraz Tadeusz Twardoch, Przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice (2013-2014). Marek Paka został również Przewodniczącym Zarządu również w trakcie kadencji 2014-2018 (2014-2017).

W trakcie 10 lat funkcjonowania forum odbyły się 44 spotkania. Forum gościło w wielu miejscowościach w woj. śląskim, m. in. w Porcie Lotniczym w Pyrzowicach, Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Miasteczku Westernowym w Żorach, siedzibie Ośrodka w Katowicach, miejscowościach Beskidu Śląskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej i wielu innych miejscach. Poza spotkaniami szkoleniowymi z wybitnymi ekspertami i trenerami, gośćmi forum byli przedstawiciele instytucji istotnych z punktu widzenia pracy rady. Forum wydawało stanowiska w ważnych dla samorządu sprawach, ostatnio w sprawie wsparcia tworzenia metropolii w woj. śląskim.


W dniach 19-20 maja 2017 r. w Brennej odbyło się kolejne posiedzenie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Było poświęcone bieżącym problemom funkcjonowania rad, ale także wprowadzonym i planowanym zmianom w systemie opieki zdrowotnej w 2017 roku. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 6-7 października 2017 r. i chcemy, aby było poświęcone ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych oraz tzw. kodeksowi urbanistycznemu. To wrześniowe spotkanie będzie miało uroczysty charakter - w tym roku mija 10 lat od założenia Forum. Planujemy zaprosić osoby, które w tym okresie przewodniczyły Forum oraz przygotować broszurę informującą o dziesięcioletnim dorobku Forum, która byłaby rozesłana do gmin i powiatów województwa śląskiego.