Za nami kolejne spotkanie Forum, poświęcone tym razem tematowi Optymalizacja wydatków oświatowych.  Wybrane przypadki z doświadczeń audytorskich. Celem Śląskiego Forum Skarbników jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. 

Spotkanie odbyło się 11 sierpnia w godzinach od 10:00 do 13:00. Prowadzone było przez eksperta w dziedzinie finansów publicznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem samorządowym. Obecnie Skarbnik Powiatu, a wcześniej m.in. Główna Księgowa jednostki organizacyjnej powiatu. Od wielu lat zaangażowana w realizację szeregu projektów na rzecz JST. Trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym etap II” (2013-15). Od 2018 roku jest ekspertem w ORE, a w Związku Miast Polskich pełni rolę Doradcy ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej. Współautorka publikacji „Zarządzać czy administrować oświatą – zarządzanie oświatą w oparciu o dane i ich analizy”. Współtwórczyni modelu „Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie zarzadzania oświatą”, który wspomaga Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą. Doświadczony praktyk w przygotowaniu analiz oświatowych z obszaru optymalizacji organizacyjnej i racjonalizacji wydatków.


Kolejne spotkanie Członków Śląskiego Forum Skarbników odbyło się w dniu 25 czerwca o godzinie 10:00. 

Tematem spotkania był System Besti@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych.

Uczestnicy poznali najważniejsze funkcjonalności i możliwości systemu BeSTi@, mające na celu poprawę wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych. Dzięki pytaniom do prowadzącego omówiono odpowiednie zastosowanie systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i budżetu poprzez możliwość pracy na własnych dokumentach. Poruszono także aspekty konfiguracji systemu, wysyłania dokumentów czy sporządzania raportów.


26 marca 2021 r. odbyło się spotkanie on-line w ramach Śląskiego Forum Skarbników. Dyskusję poświęcono tematowi pod nazwą "Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla JST. Klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie oraz inne ważne kwestie finansowe dla JST na bazie ustawy o Tarczy Antykryzysowej". 

W czasie spotkania uczestnicy mogli zdobyć, uzupełnić i usystematyzować wiedzę z zakresu prawidłowego ujmowania budżetowego, jak również w ewidencji księgowej środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które w coraz większej liczbie i na różne zadania trafiają do JST. W dyskusji rozwiewano wątpliwości związane z różnymi interpretacjami w tym zakresie. Przypomniano także inne ważne kwestie finansowe dotyczące JST w roku 2021, a wynikające z ustawy Tarcza Antykryzysowa.

Spotkanie poprowadziła wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Kolejne spotkanie Forum nt. "Pracownicze programy kapitałowe w 2020 r. Uregulowania prawne i podatkowe", odbyło się w dniu 27 listopada 2020 r. 

Celem szkolenia było:

Zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.

Podczas zajęć zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.

Szkolenie zapewniło poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2020 r.

Uczestnicy poznali praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Zajęcia poprowadził radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska, ochrony przyrody.


Kolejne szkolenie w ramach Forum odbyło się dnia 9 października 2020 r. nt. "Finansowanie zadań oświatowych".

Prowadzący przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Celem szkolenia było:

Poznanie zasad związanych z finansowaniem zadań oświatowych. Uczestnik zrozumie przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości.

Poznanie zależności pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymuje się subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu).

Pokazanie, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje.

Uczestnik poznał proste metody szacowania wydatków związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej oraz propozycje modyfikacji tej sieci pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych.


Zaprosiliśmy Państwa na kolejne spotkanie Forum nt. "Rachunkowość budżetowa i dyscyplina finansów publicznych z uwzględnieniem istotnych zmian przepisów dotyczących finansów publicznych, wykonanie budżetu i planów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego", które odbyło się w dniu 25 września 2020 r.

Zajęcia poprowadził Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w RIO, specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej i ekspert w dziedzinie finansów publicznych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Były skarbnik powiatu. Doświadczony wykładowca - studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w realizacji szkoleń wewnętrznych dla sektora finansów publicznych, szkolenia służby cywilnej oraz szkolenia wewnętrzne RIO.

Celem szkolenia było:

Poznanie zasad planowania wydatków budżetowych.

Przedstawienie zasad planowania wydatków budżetowych, uwzględniając przepisy dotyczące długu publicznego.

Odpowiedź na pytania z zakresu wieloletniej prognozy finansowanej.

Omówienie problematyki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wyjaśnienie wybranych problemów rachunkowości budżetowych.


Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Skarbników odbyło się w dniu 18 maja 2020 roku. Tematem przewodnim spotkanie był: „WPŁYW ZAŁAMANIA GOSPODARCZEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19 NA FINANSE, SYTUACJĘ ZADŁUŻENIOWĄ I PŁYNNOŚCIOWĄ JST”.
Spotkanie miało na celu poznanie mechanizmów utrzymania płynności finansowej oraz przeciwdziałanie zagrożeniu utraty zdolności do finansowania inwestycji w kolejnych latach.

Przed spotkaniem otrzymaliście Państwo przygotowaną indywidualnie dla Państwa JST Analizę scenariuszową ryzyka, która posłużyła w trakcie szkolenia do analizy zagrożeń i możliwych działań. W czasie webinarium prowadzący podał sposoby na to, by taką płynność uratować. Dodatkowo pokazał, jak się obronić przed utratą zdolności do finansowania inwestycji w kolejnych latach

PLANUJEMY, ABY CELEM FORUM BYŁO:
Podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się finansami
w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.
 


25 listopada odbyło się kolejne szkolenie w ramach Śląskiego Forum Skarbników"Zarządzanie zdolnością kredytową jst. 

Jak zadbać, żeby inwestycje w jst nie stanęły po 2020 roku?".


17 września odbyło się kolejne szkolenie w ramach Śląskiego Forum Skarbników: "Podatki lokalne i ordynacja podatkowa. Wybrane problemy i planowane zmiany".
Celem spotkania było:
Zapoznanie z wprowadzonymi i projektowanymi zmianami w zakresie podatków i opłat lokalnych i w ordynacji podatkowej.
Zapoznanie z rozwiązaniami, które będą miały zastosowanie od 2020 roku w uchwałach podatkowych.
Pozyskanie wiedzy i przykładów dotyczących ww. problematyki z praktyki i orzecznictwa administracyjno-sądowego.


23 września odbyło się kolejne szkolenie w ramach Śląskiego Forum Skarbników: "Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa"

Celem zajęć było:

  • Przedstawienie problematyki uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych.
  • Zaimplementowanie zmian do uchwał opracowywanych na 2020 rok. Wyjaśnienie wybranych problemów z zakresu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej JST na tle dotychczasowej praktyki i orzecznictwa.
  • Zapoznanie z nowymi przepisami i rozwiązaniami, które będą miały zastosowanie od 2020 roku. 

Pozyskanie wiedzy i przykładów dotyczącej ww. problematyki z praktyki i orzecznictwa administracyjno-sądowego.


​​​​8 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie "Nowe przepisy ordynacji podatkowej dotyczące tzw. Raportowania schematów podatkowych (mdr), jak również niektórych kwestii dotyczących rozliczenia podatków vat w jst".

Efektem spotkania było posiadanie przez uczestników ogólnej wiedzy na temat celów regulacji oraz mechanizmów raportowania. Założeniem spotkania było to, aby uczestnicy byli w stanie zwracać uwagę w toku działania jednostki samorządu terytorialnego na sytuację, w których potencjalnie obowiązek raportowania może wystąpić. 

Podczas spotkania przedstawione zostały również dalsze kroki, które należałoby zbadać lub podjąć w związku z nowymi przepisami.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez specjalistów Deloitte z zakresu opodatkowania VAT w jst.


29 stycznia 2019 r. odbyło się szkolenie "Wymiar podatków lokalnych w 2019 r.".

Celem zajęć było przekazanie praktycznych informacji oraz omówienie najnowszego orzecznictwa dotyczące tego, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić akcję wymiarową dotyczącą podatków i opłat lokalnych w 2019 r.


29 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie "Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie?".
Celem było:
Poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie funkcjonowania oświaty w jednostce samorządu terytorialnego. 
Praktyczne aspekty na które skarbnik powinien zwrócić uwagę mówiąc o planowaniu i wydatkowaniu środków na oświatę. 
Zapoznanie się z zaletami i wadami rozproszonej i scentralizowanej obsługi finansowo - księgowej. 
Przykłady rozwiązań niektórych problemów finansowania utrzymania szkół i przedszkoli. 
Wymiana doświadczeń.
Zajęcia poprowadził doświadczony wykładowca, prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener z zakresu kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy. Absolwent Training Reform Education of Management. Autor książki „Centr Usług Wspólnych w JST”. Wykładowca uczelni wyższej.


Karpacz, 13-14 września 2018 r.
 

W dniach 13-14 września odbyło się spotkanie w ramach Śląskiego Forum Skarbników.

Podczas spotkania zostały omówione problemy związane z wprowadzeniem zmian dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych a dotyczące poniżej wskazanych zagadnień, w tym: ujęcia KSR nr 11 „Środki trwałe”, zmian w podatku dochodowym od osób prawnych - związanych ze środkami trwałymi, oraz wprowadzonego od 1 lipca 2018r. w podatku VAT „Split payment”
Uczestnicy poznali uprawnienie kontrolne RIO i NIK. Dowiedzieli się jak przebiegać powinna kontrola RIO, jakie uprawnienie ma kontrolujący i kontrolowany. Został omówiony szczegółowo sposób składania zastrzeżeń do zaleceń RIO.
Wykładowca przedstawił też najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Zostały również omówione upoważnienia do zaciągania zobowiązań wynikające z WPF w kontekście dyscypliny finansów publicznych.

Jachranka 12-13 czerwca 2018 roku

W dniach 12-13 czerwca w Jachrance odbył się I Krajowy Kongres Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Katowice 18 maja 2018 roku

Kontrasygnata skarbnika JST oraz bieżące problemy z zakresu budżetu i wieloletniej prognozy JST

Gościem spotkania była:  - Absolwentka AE w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu podatków oraz rachunkowości i finansów dla zaawansowanych, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe finansowo - księgowe i podatkowe, w tym skarbnika miasta. Od 2012 pracuje w RIO w Katowicach. 


Katowice 23 marca 2018 roku

Śląskie Forum Skarbników zostało oficjalnie zawiązane w Katowicach w dniu 23.03.2018 r.
Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru członków Forum na I kadencję w składzie: Agata Ślęzak - Przewodnicząca oraz Ewa Ligenza i Ireneusz Dzięcioł

Uchwalono również Statut Śląskiego Forum Skarbników oraz wysokość składki kwartalnej. 

Gośćmi spotkania byli: Pan Dariusz Melerowicz – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie i Pani Ewa Gogolińska – praktyk, wieloletni trener, prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej oraz zasad rozliczania projektów UE, monitoringu, rozliczania i kontroli projektów UE, podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podatku VAT w projektach UE.

Oprócz części oficjalnej związanej z działalnością Forum, omówiono również NAJNOWSZE WYROKI TSUE, NSA, INFORMACJE MINISTERSTWA FINANSÓW ORAZ ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT ORAZ UPOWAŻNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ, RACHUNKOWOŚCI W TYM INWENTARYZACJI. PRAKTYCZNE UJĘCIE, INTERPRETACJE MINISTERIALNE.