19 stycznia 2024 r. odbyło się szkolenie realizowane w ramach Śląskiego Forum Skarbników . Szkolenie zrealizowano stacjonarnie w siedzibie Ośrodka w Katowicach, ul. Moniuszki 7 oraz równolegle na platformie zoom.


23-24 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe zorganizowane dla Śląskiego Forum Skarbników. Spotkanie rozpoczęło się warsztatem na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Podczas drugiej części omówione zostały umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu.

Szkolenie zrealizowali stacjonarnie w Hotelu Beskidian, Węgierska Górka
ul. 3-go Maja 12.


19 września 2023 r. odbyło się w Ośrodku w Katowicach na spotkanie Śląskiego Forum Skarbników nt. Projekt uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2024 r. Na tle ostatnich zmian przepisów oraz orzecznictwa sądowoadministracyjnego.


27.06.2023 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Skarbników nt. „Problematyczne zagadnienia rozliczania podatku VAT w sektorze finansów publicznych – w tym aktualne wyroki TSUE z dn. 30.03.2023 r. w sprawie opodatkowania środków UE”.


9-10 marca 2023 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie Śląskiego Forum Skarbników nt. 'Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 r. W powiązaniu z problematyką absolutorium samorządowego i informacją za pierwsze półrocze 2023 r.".

Szkolenie było realizowane w Hotelu Srebrny Bucznik Wellness&Restaurant Istebna, Istebna 593


Pierwsze w 2023 roku spotkanie Śląskiego Forum Skarbników, które odbyło się stacjonarnie w Ośrodku w Katowicach 2 lutego. Tematem spotkania była "Korekta podatku VAT za 2022 r. z uwzględnieniem proponowanych zmian w podatku VAT w ramach pakietu slim-3".


Kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Skarbników odbyło się 14 października br. w siedzibie naszego biura w Katowicach przy ul. Moniuszki 7 o godzinie 10.00. nt. Windykacja i egzekucja należności prowadzonych przez samorząd.


1 kwietnia 2022 r. w formule stacjonarnej w siedzibie Ośrodka odbyło się Śląskiego Forum Skarbników.

Tematem spotkania były: Windykacja należności w zasobach komunalnych gminy i powiatu oraz zagadnienia bieżące dotyczące rozliczeń środków przeznaczonych na pomoc Uchodźcom. Prowadzący Pan Tomasz Lemański Prezes MPGL w Świętochłowicach zainspirował Skarbników sposobem prowadzenia windykacji.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkania Skarbników Województwa Śląskiego a szczególnie na nadchodzące największe ogólnopolskie wydarzenie dla Skarbników Krajowy Kongres Forów Skarbników w Warszawie 10-11 maja 2022 r.

Szczegóły Kongresu: https://www.kongresskarbnikow.pl/


Spotkanie Śląskiego Forum Skarbników odbyło się 7 marca 2022 r. w formule online. Podczas spotkanie omówiony został temat :

Krajowy standard rachunkowości nr 11 środki trwałe oraz klasyfikacja środków trwałych

 1. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT).
 2. Cel wprowadzenia klasyfikacji
 3. Zasady klasyfikacji na przykładach KSR nr 11.
 4. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard.
 5. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.
 6. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozwinięcie zasad wynikających zwartość początkowa środka trwałego:
 7. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania
 8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego.

12 stycznia 2022 r.  odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Skarbników, nt. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r., w tym e faktury i nowy polski ład z perspektywy VAT. 

Webinarium poprowadził licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych.


21 października 2021 r.  odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Skarbników, nt. "Plan finansowy na 2022 rok po zmianach klasyfikacji budżetowej. Jak planować dochody i wydatki na rok 2022. Pułapki klasyfikacji budżetowej". 

W trakcie szkolenia uczestnikom zostały przedstawione zagadnienia związane z przygotowaniem planów finansowych na 2022 rok w oparciu o nowe rozwiązania dotyczące klasyfikowania dochodów i wydatków w obrębie budżetu oraz WRD jednostek oświaty ze szczególnym uwzględnieniem ujmowania danych w rozdziałach podmiotowych, przedmiotowych oraz przedmiotowych usługowych. Dodatkowo uczestnicy mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy i mieli możliwość konsultacji podczas szkolenia.

Spotkanie poprowadził specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.


29 września 2021 r. członkowie forum spotkali się na szkoleniu on-line. 

Tematem przewodnim było: 

Rozliczanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności po wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 roku. VAT, obowiązek podatkowy, stawka, sprawozdawczość budżetowa, metoda netto i brutto

Przez zagadnienie przeprowadził uczestników specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.


Za nami kolejne spotkanie Forum, poświęcone tym razem tematowi Optymalizacja wydatków oświatowych.  Wybrane przypadki z doświadczeń audytorskich. Celem Śląskiego Forum Skarbników jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. 

Spotkanie odbyło się 11 sierpnia w godzinach od 10:00 do 13:00. Prowadzone było przez eksperta w dziedzinie finansów publicznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem samorządowym. Obecnie Skarbnik Powiatu, a wcześniej m.in. Główna Księgowa jednostki organizacyjnej powiatu. Od wielu lat zaangażowana w realizację szeregu projektów na rzecz JST. Trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym etap II” (2013-15). Od 2018 roku jest ekspertem w ORE, a w Związku Miast Polskich pełni rolę Doradcy ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej. Współautorka publikacji „Zarządzać czy administrować oświatą – zarządzanie oświatą w oparciu o dane i ich analizy”. Współtwórczyni modelu „Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie zarzadzania oświatą”, który wspomaga Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą. Doświadczony praktyk w przygotowaniu analiz oświatowych z obszaru optymalizacji organizacyjnej i racjonalizacji wydatków.


Kolejne spotkanie Członków Śląskiego Forum Skarbników odbyło się w dniu 25 czerwca o godzinie 10:00. 

Tematem spotkania był System Besti@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych.

Uczestnicy poznali najważniejsze funkcjonalności i możliwości systemu BeSTi@, mające na celu poprawę wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych. Dzięki pytaniom do prowadzącego omówiono odpowiednie zastosowanie systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i budżetu poprzez możliwość pracy na własnych dokumentach. Poruszono także aspekty konfiguracji systemu, wysyłania dokumentów czy sporządzania raportów.


26 marca 2021 r. odbyło się spotkanie on-line w ramach Śląskiego Forum Skarbników. Dyskusję poświęcono tematowi pod nazwą "Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla JST. Klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie oraz inne ważne kwestie finansowe dla JST na bazie ustawy o Tarczy Antykryzysowej". 

W czasie spotkania uczestnicy mogli zdobyć, uzupełnić i usystematyzować wiedzę z zakresu prawidłowego ujmowania budżetowego, jak również w ewidencji księgowej środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które w coraz większej liczbie i na różne zadania trafiają do JST. W dyskusji rozwiewano wątpliwości związane z różnymi interpretacjami w tym zakresie. Przypomniano także inne ważne kwestie finansowe dotyczące JST w roku 2021, a wynikające z ustawy Tarcza Antykryzysowa.

Spotkanie poprowadziła wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Kolejne spotkanie Forum nt. "Pracownicze programy kapitałowe w 2020 r. Uregulowania prawne i podatkowe", odbyło się w dniu 27 listopada 2020 r. 

Celem szkolenia było:

Zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.

Podczas zajęć zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.

Szkolenie zapewniło poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2020 r.

Uczestnicy poznali praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Zajęcia poprowadził radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska, ochrony przyrody.


Kolejne szkolenie w ramach Forum odbyło się dnia 9 października 2020 r. nt. "Finansowanie zadań oświatowych".

Prowadzący przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Celem szkolenia było:

Poznanie zasad związanych z finansowaniem zadań oświatowych. Uczestnik zrozumie przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości.

Poznanie zależności pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymuje się subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu).

Pokazanie, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje.

Uczestnik poznał proste metody szacowania wydatków związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej oraz propozycje modyfikacji tej sieci pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych.


Zaprosiliśmy Państwa na kolejne spotkanie Forum nt. "Rachunkowość budżetowa i dyscyplina finansów publicznych z uwzględnieniem istotnych zmian przepisów dotyczących finansów publicznych, wykonanie budżetu i planów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego", które odbyło się w dniu 25 września 2020 r.

Zajęcia poprowadził Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w RIO, specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej i ekspert w dziedzinie finansów publicznych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Były skarbnik powiatu. Doświadczony wykładowca - studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w realizacji szkoleń wewnętrznych dla sektora finansów publicznych, szkolenia służby cywilnej oraz szkolenia wewnętrzne RIO.

Celem szkolenia było:

Poznanie zasad planowania wydatków budżetowych.

Przedstawienie zasad planowania wydatków budżetowych, uwzględniając przepisy dotyczące długu publicznego.

Odpowiedź na pytania z zakresu wieloletniej prognozy finansowanej.

Omówienie problematyki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wyjaśnienie wybranych problemów rachunkowości budżetowych.


Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Skarbników odbyło się w dniu 18 maja 2020 roku. Tematem przewodnim spotkanie był: „WPŁYW ZAŁAMANIA GOSPODARCZEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19 NA FINANSE, SYTUACJĘ ZADŁUŻENIOWĄ I PŁYNNOŚCIOWĄ JST”.
Spotkanie miało na celu poznanie mechanizmów utrzymania płynności finansowej oraz przeciwdziałanie zagrożeniu utraty zdolności do finansowania inwestycji w kolejnych latach.

Przed spotkaniem otrzymaliście Państwo przygotowaną indywidualnie dla Państwa JST Analizę scenariuszową ryzyka, która posłużyła w trakcie szkolenia do analizy zagrożeń i możliwych działań. W czasie webinarium prowadzący podał sposoby na to, by taką płynność uratować. Dodatkowo pokazał, jak się obronić przed utratą zdolności do finansowania inwestycji w kolejnych latach

PLANUJEMY, ABY CELEM FORUM BYŁO:
Podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się finansami
w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.
 


25 listopada odbyło się kolejne szkolenie w ramach Śląskiego Forum Skarbników"Zarządzanie zdolnością kredytową jst. 

Jak zadbać, żeby inwestycje w jst nie stanęły po 2020 roku?".


17 września odbyło się kolejne szkolenie w ramach Śląskiego Forum Skarbników: "Podatki lokalne i ordynacja podatkowa. Wybrane problemy i planowane zmiany".
Celem spotkania było:
Zapoznanie z wprowadzonymi i projektowanymi zmianami w zakresie podatków i opłat lokalnych i w ordynacji podatkowej.
Zapoznanie z rozwiązaniami, które będą miały zastosowanie od 2020 roku w uchwałach podatkowych.
Pozyskanie wiedzy i przykładów dotyczących ww. problematyki z praktyki i orzecznictwa administracyjno-sądowego.


23 września odbyło się kolejne szkolenie w ramach Śląskiego Forum Skarbników: "Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa"

Celem zajęć było:

 • Przedstawienie problematyki uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Zaimplementowanie zmian do uchwał opracowywanych na 2020 rok. Wyjaśnienie wybranych problemów z zakresu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej JST na tle dotychczasowej praktyki i orzecznictwa.
 • Zapoznanie z nowymi przepisami i rozwiązaniami, które będą miały zastosowanie od 2020 roku. 

Pozyskanie wiedzy i przykładów dotyczącej ww. problematyki z praktyki i orzecznictwa administracyjno-sądowego.


​​​​8 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie "Nowe przepisy ordynacji podatkowej dotyczące tzw. Raportowania schematów podatkowych (mdr), jak również niektórych kwestii dotyczących rozliczenia podatków vat w jst".

Efektem spotkania było posiadanie przez uczestników ogólnej wiedzy na temat celów regulacji oraz mechanizmów raportowania. Założeniem spotkania było to, aby uczestnicy byli w stanie zwracać uwagę w toku działania jednostki samorządu terytorialnego na sytuację, w których potencjalnie obowiązek raportowania może wystąpić. 

Podczas spotkania przedstawione zostały również dalsze kroki, które należałoby zbadać lub podjąć w związku z nowymi przepisami.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez specjalistów Deloitte z zakresu opodatkowania VAT w jst.


29 stycznia 2019 r. odbyło się szkolenie "Wymiar podatków lokalnych w 2019 r.".

Celem zajęć było przekazanie praktycznych informacji oraz omówienie najnowszego orzecznictwa dotyczące tego, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić akcję wymiarową dotyczącą podatków i opłat lokalnych w 2019 r.


29 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie "Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie?".
Celem było:
Poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie funkcjonowania oświaty w jednostce samorządu terytorialnego. 
Praktyczne aspekty na które skarbnik powinien zwrócić uwagę mówiąc o planowaniu i wydatkowaniu środków na oświatę. 
Zapoznanie się z zaletami i wadami rozproszonej i scentralizowanej obsługi finansowo - księgowej. 
Przykłady rozwiązań niektórych problemów finansowania utrzymania szkół i przedszkoli. 
Wymiana doświadczeń.
Zajęcia poprowadził doświadczony wykładowca, prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener z zakresu kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy. Absolwent Training Reform Education of Management. Autor książki „Centr Usług Wspólnych w JST”. Wykładowca uczelni wyższej.


Karpacz, 13-14 września 2018 r.
 

W dniach 13-14 września odbyło się spotkanie w ramach Śląskiego Forum Skarbników.

Podczas spotkania zostały omówione problemy związane z wprowadzeniem zmian dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych a dotyczące poniżej wskazanych zagadnień, w tym: ujęcia KSR nr 11 „Środki trwałe”, zmian w podatku dochodowym od osób prawnych - związanych ze środkami trwałymi, oraz wprowadzonego od 1 lipca 2018r. w podatku VAT „Split payment”
Uczestnicy poznali uprawnienie kontrolne RIO i NIK. Dowiedzieli się jak przebiegać powinna kontrola RIO, jakie uprawnienie ma kontrolujący i kontrolowany. Został omówiony szczegółowo sposób składania zastrzeżeń do zaleceń RIO.
Wykładowca przedstawił też najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Zostały również omówione upoważnienia do zaciągania zobowiązań wynikające z WPF w kontekście dyscypliny finansów publicznych.

Jachranka 12-13 czerwca 2018 roku

W dniach 12-13 czerwca w Jachrance odbył się I Krajowy Kongres Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Katowice 18 maja 2018 roku

Kontrasygnata skarbnika JST oraz bieżące problemy z zakresu budżetu i wieloletniej prognozy JST

Gościem spotkania była:  - Absolwentka AE w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu podatków oraz rachunkowości i finansów dla zaawansowanych, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe finansowo - księgowe i podatkowe, w tym skarbnika miasta. Od 2012 pracuje w RIO w Katowicach. 


Katowice 23 marca 2018 roku

Śląskie Forum Skarbników zostało oficjalnie zawiązane w Katowicach w dniu 23.03.2018 r.
Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru członków Forum na I kadencję w składzie: Agata Ślęzak - Przewodnicząca oraz Ewa Ligenza i Ireneusz Dzięcioł

Uchwalono również Statut Śląskiego Forum Skarbników oraz wysokość składki kwartalnej. 

Gośćmi spotkania byli: Pan Dariusz Melerowicz – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie i Pani Ewa Gogolińska – praktyk, wieloletni trener, prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej oraz zasad rozliczania projektów UE, monitoringu, rozliczania i kontroli projektów UE, podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podatku VAT w projektach UE.

Oprócz części oficjalnej związanej z działalnością Forum, omówiono również NAJNOWSZE WYROKI TSUE, NSA, INFORMACJE MINISTERSTWA FINANSÓW ORAZ ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT ORAZ UPOWAŻNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ, RACHUNKOWOŚCI W TYM INWENTARYZACJI. PRAKTYCZNE UJĘCIE, INTERPRETACJE MINISTERIALNE.