W dniu 10 lutego 2020 r. we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie Członków Dolnośląskiego Forum Skarbników zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki na którym oficjalnie zostało powołane Dolnośląskie Forum Skarbników.
Głównym celem działania Forum będą spotkania szkoleniowo – konsultacyjne oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji oraz doskonalenie poziomu wiedzy w zakresie zarządzania finansami publicznym w jednostkach samorządu terytorialnego. Dolnośląskie Forum Skarbników jako czternaste Forum dołączy do współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników działającą od 2019 roku przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Podczas pierwszego spotkania FORUM uczestnicy w swoim gronie obradowali wyznaczając kierunki działania Forum, które zapisane zostały w Statucie. Statut przyjęty został przez uprawionych do głosowania Członków Forum. Zgodnie z zapisami statutu wybrany został zarząd Forum w składzie:
Paweł Twardowski - Przewodniczący Forum, Skarbnik Gminy Czarny Bór,
Wioletta Srokowska-Chmiel - Pierwsza Wiceprzewodnicząca Forum, Skarbnik Miasta Kłodzka,
Agata Kubuj-Orman – Druga Wiceprzewodnicząca Forum, Skarbnik Gminy Lewin-Kłodzki.

Oficjalna nazwa „Dolnośląskie Forum Skarbników” otwiera możliwość przystąpienia do Forum wszystkim Skarbnikom jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego.
Forum spotykać będzie się regularnie dwa razy w miesiącu na jednodniowych spotkaniach poświęconych określonym przez Zarząd Forum bieżącym zagadnieniom problemowym, by w obecności ekspertów i praktyków wpracowane zostały najkorzystniejsze rozwiązania.
Zapraszamy do przystąpienia do Forum.