Kolejne spotkanie Forum Oświaty, odbyło się 15 marca 2024 r. w Ośrodku w Katowicach, dotyczyło kwestii nowych regulacji dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Nowe zasady udzielania pomocy de minimis, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku, zastępują dotychczasowe rozporządzenia i wprowadzają ważne zmiany. Będzie to omówione w kontekście zakończenia obowiązywania poprzedniego Rozporządzenia Komisji (UE) oraz wskazania sytuacji, w których możliwe jest stosowanie starego rozporządzenia do końca czerwca 2024 roku.


27 lutego 2024 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Forum Oświaty, które dotyczyło kwestii udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł. Uczestnictwo w szkoleniu znacząco podniosło kompetencje w zakresie zarządzania i nadzorowania procesu udzielania zamówień publicznych, co jest kluczowe w efektywnym prowadzeniu organizacji. Pozyskana wiedza skutecznie pomaga w unikaniu błędów prawnych i finansowych, które mogą wynikać z nieprawidłowego przeprowadzenia procedur przetargowych czy niezrozumienia zawiłości prawnych.


W dniach 6-7 listopada 2023 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej, nt. "Jak wykorzystać możliwości obowiązującego algorytmu podziału części oświatowej subwencji do zwiększenie środków na realizację zadań oświatowych?".

Szkolenie zrealizowanoi w formie stacjonarnej. Hotel Jaskółka, Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń.


23 października 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej nt. "Regulamin wynagradzania nauczycieli". 

Szkolenie było realizowalne w formie stacjonarnej. Katowice, Moniuszki 7.


17-18 maja 2023 r. do Hotelu Ostaniec w Podlesicach, odbyło się kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej
Spotkanie dotyczyło zwiększenia świadomości faktu, że wydatki na oświatę są jednymi z największych wydatków obciążających samorząd, a otrzymana subwencja oświatowa najczęściej nie wystarcza na ich pokrycie.


16 marca 2023 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w formie stacjonarnej w Rydułtowskim Centrum Kultury “Feniks” ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy.

Spotkanie dotyczyło omówienia i przedstawienia regulacji prawnych w zakresie oceny pracy dyrektora z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw i rozporządzenia wykonawczego oraz omówieniu trybu dokonywania oceny, kryteriów oceny pracy, środków zaskarżenia.


16 lutego 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej nt. "Kontrola wydatkowania dotacji w niepublicznych przedszkolach i szkołach, z uwzględnieniem dotacji wydatkowanej na uczniów niepełnosprawnych  i uczniów z Ukrainy".


Kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej dotyczyło zapoznania Państwa z możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania oświatowe. Spotkanie z ekspertem pozwoliło na przedstawienie najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania środków, ich wydatkowania oraz rozliczania.

Spotkanie odbyło się w Wiśle w dniach 21-22.11.2022 roku.


26 października 2022 r. Hotelu Katowice w Katowicach, odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej nt. " Nadzór nad uchwałami w sprawach oświatowych i bieżące zagadnienia związane z działalnością placówek oświatowych w gminach i powiatach".


13 października 2022 r. odbyło się spotkanie on-line Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej nt. "Dodatkowa subwencja na podwyżki, standardy specjalistów i zmianę awansów zawodowych a aktualizacja stawki dotacji w październiku".


5 października 2022 r. Hotelu Katowice w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w ramach którego zostały omówione kwestie dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli w tym dyrektorów (w tej części omówione zostaną dwa rozporządzenia wykonawcze) oraz zagadnienia kształcenia na odległość.


16-17 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w Wiśle w Hotelu Vestina 

Omówiono bardzo ważny i bieżący temat dotyczący Zmiany w nauczaniu uczniów z Ukrainy, prowadzenie rejestru umów i obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem.

Stacjonarne spotkanie było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i wielu dyskusji w zakresie tematów oświatowych.


14 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie on line  Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w zakresie Organizacji opieki przedszkolnej i nauki szkolnej dla uczniów, przybywających z Ukrainy. Zadania samorządów oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.


7 marca 2022 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej nt. "Arkusz organizacji szkoły i przedszkola". 

Szkolenie było połączeniem prawnych aspektów budowy arkusza z uwzględnieniem efektów finansowych. Finanse wytłumaczono dwutorowo – z jednej strony jak zmniejszyć wydatki, i z drugiej strony jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Wytłumaczono jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody z subwencji. Znajomość efektów pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją jest niezbędna do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.


5 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej nt. "Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem zmian".

Spotkanie miało na celu m.in. ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zajęcia poprowadziła specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.


Kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej odbyło się w dniach 13 – 14 września 2021 r. w formie stacjonarnej w Hotelu VESTINA w Wiśle 

Pierwszy dzień spotkanie upłynął na dyskusji z ekspertem, która dotyczyła ważnych zmian w zakresie wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej. Spotkanie to wyjaśniło najważniejsze zmiany i trudności w prawidłowym wprowadzaniu danych do otrzymania subwencji.

W drugim dniu spotkania omówione zostały bieżące działania w zakresie spraw oświatowych i plan pracy Forum w 2022 roku.


Za nami spotkanie członków oraz osób chętnych do zgłoszenia swojego uczestnictwa w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej. Tematyka spotkania dotyczyła Rozliczania finansowego pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Spotkanie członków Forum odbyło się 11 czerwca w godzinach od 9:00 do 13:00 w wygodnej i bezpiecznej formule online.


16 marca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej.

Spotkanie miało na celu usystematyzowanie działań organu prowadzącego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej w czasie zmiennych form funkcjonowania placówek oświaty. 


17 lutego odbyło się szkolenie on-line w ramach Forum nt. 
"Raport o stanie zapewnienia dostępności obowiązki szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami".

Celem było przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z przygotowaniem Raportu o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uczestnicy będą mieli także okazję do zadawania pytań i dyskusji na inne tematy związane z problematyką oświatową.

Zajęcia poprowadził specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.


2020

Kolejne spotkanie w ramach Forum nt. "Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz inne zmiany w prawie oświatowym" odbyło się w dniach 12-13 października 2020 r.

Na zajęciach poznano między innymi:

  • podstawy prawne dofinansowania z uwzględnieniem aktualnych zmian,
  • przesłanki warunkujące uzyskanie dofinansowania,
  • przygotowanie zawodowe młodocianych w związku z epidemią covid-19,
  • różnice między pracodawcami będącymi i nie będącymi przedsiębiorcami,
  • zagadnienie pomocy de minimis,
  • wytyczne Prezesa UOKiK w zakresie przyznawania dofinansowania,
  • przebieg postepowania administracyjnego w zakresie dofinansowania z uwzględnieniem przeciwdziałania covid-19,
  • aktualne orzecznictwo w omawianym zagadnieniu,
  • zasady RODO w postępowaniu o przyznanie dofinansowania,
  • aktualne zagadnienia związane z działalnością placówek oświatowych w zakresie zmian prawa oraz doświadczeń epidemicznych.

Kolejne szkolenie w ramach forum odbyło się 8 września 2020 r. nt. "Odpowiedzialność gminy (powiatu) za bezpieczeństwo i organizację zajęć w prowadzonych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych w czasie zagrożenia epidemiologicznego" .

Na spotkaniu zostały przedstawione i omówione zadania organów prowadzących oraz dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w czasie pandemii, w szczególności dotyczące organizacji kształcenia, wychowania i opieki w nowym roku szkolnym w oparciu o wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także monitorowania przez organ prowadzący realizacji tych wytycznych.

Spotkanie poprowadziła specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.Kolejne spotkanie Forum odbyło się w dniu 11 marca 2020 r.  Tematem była "Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego".

Na zajęciach poznano m.in.:
podstawy prawne udzielania dotacji, w tym zawartość prawa lokalnego,
zakres zadań finansowanych z dotacji z uwzględnieniem szczególnych przypadków kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz w oddziałach integracyjnych,
zakres kontroli,
wymagania dotyczące osób przeprowadzających kontrole,
aktualne orzecznictwo dotyczące kontroli dotacji.

Szkolenie poprowadziła specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.
 


Kolejne spotkanie w ramach Forum odbyło się 25 lutego nt. "Arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse JST" 

Na zajęciach poznano między innymi:

Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola.

Wzór arkusza organizacji.

Ramowe plany nauczania.

Przykłady wymiarów etatów nauczycieli.

Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.

Kwalifikacje nauczycieli jako klucz do oszczędnego budżetu.

Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu.


Pierwsze spotkanie Forum w 2020 r. odbyło się 7 stycznia. ​ ​Było poświęcone kilku tematom zgłaszanym jako pilne przez członków Forum – dofinansowaniu zawodowemu nauczycieli, dowożeniu dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem umów z rodzicami i organizacji oraz innym zagadnieniom zgłaszanym przez członków Forum. Podczas spotkania członkowie, jak co roku, przyjęli sprawozdania merytoryczne i finansowe Forum za rok 2019 oraz, w związku z końcem kadencji obecnego Przewodniczącego i Zarządu, wybrali Przewodniczącego Zarządu i Zarząd na kadencją 2020-2022. Przewodniczącym Zarządu został wybrany Marek Kurpis – wicestarosta raciborski (jest przewodniczącym Forum od początku jego istnienia, to jest od 2004 roku), a członkami Zarządu ponownie zostali: Katarzyna Zychowicz z Koziegłów, Bogdan Adamczyk z Lysek oraz Damian Moric z Rydułtów.


2019
W dniu 24 października 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zadaniach JST i dyrektorów".
Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z aktualnym zakresem prawnym dotyczącym zadań i odpowiedzialności wynikających z realizacji i kontroli obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Uczestnicy będą mogli prześledzić zakres powinności i praw rodziców/opiekunów prawnych w zakresie realizacji obowiązków szkolnego i nauki oraz wyboru szkoły i formy spełniania tego obowiązku, powinności organu JST w tym zakresie, zadań dyrektorów w ewidencji i kontroli, przypadki odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.
Omówione zostały obowiązki JST w tym zakresie, system przepływu informacji między organem a rodzicami i szkołą, przypadki uczniów realizujących ten obowiązek poza granicami oraz powracających z zagranicy, a także klauzula przymusu, niespełnianie obowiązku szkolnego i nauki w postepowaniu egzekucyjnym.
Prowadzącym był trener, edukator - praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Ekspert, edukator i mediator w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Współautorka programów, scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych w Projekcie: „Zarządzanie oświatą w JST”. Współautor i realizator Projektu EFS KL: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym i regionalnym - Etap I, II” (2009- 2016). Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. W ramach Projektu EFS POWER (2016-2020) realizator zadań trenerskich i doradczych dla przedstawicieli samorządu (decydentów i pracowników operacyjnych) dot. racjonalnego zarządzania oświatą ukierunkowaną na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie nauczycieli.


W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Forum nt. "Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem nowości wchodzących w życie 1 września 2019 r. oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna oczami praktyka" (zob. ofertę).
Celem spotkania jest szczegółowe omówienie problematyki kształcenia pracowników młodocianych.
Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia związane:
ze zmianami w art. 122 ustawy Prawo Oświatowe,
z nowościami dotyczącymi wysokości kwoty dofinansowania,
z regulacjami w zakresie wymagań kwalifikacyjnych instruktorów,
z różnicami dotyczącymi finansowania w odniesieniu do pracodawców będących przedsiębiorcami i nie będących przedsiębiorcami,
z finansowaniem kosztów kształcenia jako pomocy de minimis,
z aktualnym orzecznictwem w zakresie dofinansowania.

Gościem spotkania był także dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, który omówi problemy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgłaszane przez członków Forum.


W dniach 17-18 września 2019 r. odbyło się spotkanie "Odpowiedzialność za nadzór nad poprawnością danych wprowadzanych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej a naliczenie i podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok oraz inne zagadnienia związane z oświatą".
Celem zajęć było nabycie wiedzy w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), który od 1 marca 2019 r. stał się jedynym źródłem danych, jakie MEN będzie pozyskiwało ze szkół w celach statystycznych, ale, co najważniejsze, do naliczania subwencji. Dane na 30.09.2019 posłużą do naliczenia subwencji na 2020 r. Obowiązkiem samorządu będzie weryfikacja prawidłowości wprowadzonych danych, która zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji. Nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji JST nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji.
Prowadzący szkolenie, oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, przekazał informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO.
Część merytoryczną poprowadził doświadczony trener oraz ekspert w zakresie finansów oświatowych, prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej. 


5 czerwca 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Ocena pracy dyrektora szkoły w zadaniach organu prowadzącego szkoły, przedszkola i placówki oświatowe".
Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami JST w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły w zadaniach organu prowadzącego szkoły, przedszkola i placówki oświatowe po zmianach ustawowych.
Zajęcia poprowadził prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert w problematyce instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym kontroli i nadzoru, problematyki kadrowej, prawa pracy oraz zarządzania i konsolidacji obsługi wspólnej, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. Wykładowca uczelni wyższej.


W dniach 10-11 kwietnia 2019 r. w Ustroniu odbyło się w ramach Forum szkolenie "Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis z uwzględnieniem nowości wchodzących w życie od 1 września 2019 r. oraz kształcenie zawodowe nauczycieli, projektowane zmiany w karcie nauczyciela, a także inne zmiany w prawie oświatowym".
Celem zajęć było szczegółowe omówienie problematyki dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, kształcenia zawodowego nauczycieli oraz projektowanych zmian w Karcie Nauczyciela.
Część merytoryczną spotkania poprowadziła specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej. 


25 marca 2019 r. w ramach Forum odbyło się szkolenie "Zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od roku 2019 i 2020, w tym rozliczanie i wyodrębnianie dotacji na kształcenie specjalne, obliczanie dotacji i ich aktualizacja oraz rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami".

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami JST w zakresie dotacji i subwencji oświatowych. Uczestnicy uzyskali wiedzę i umiejętności praktyczne na temat obliczania wysokości dotacji na 2019 r. oraz jej aktualizacji, zasad zwrotu dotacji za uczniów nie będących mieszkańcami JST, które udzielają dotacji. 

Wiele uwagi zostało poświęconej wyodrębnieniu i rozliczaniu dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Omówione zostały zasady wykorzystania i kontroli prawidłowości pobrania dotacji oraz ewidencja księgowa dotacji i jej rozliczanie w przypadku uczniów z orzeczeniami na kształcenie specjalne. 

Podczas spotkania zostały zaprezentowane przykładowe sposoby wyliczania i rozliczania dotacji w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, praktyczne przykłady obliczania wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej. Każdy z punktów programu zostanie uzupełniony o takie właśnie praktyczne przykłady i proponowane rozwiązania.


W dniu 27 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Forum nt. "Zmodernizowany system informacji oświatowej".
Spotkanie poprowadziła specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.
Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami JST w zakresie stosowania zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), który będzie służył naliczaniu subwencji oświatowej.


2018
W dniu 6 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie Forum poświęcone kontroli i rozliczaniu dotacji oświatowych w 2018 roku.


Śląskie Forum Oświaty Samorządowej w dniach 19-20 września 2018 r. w Wiśle omawiało kwestie związane z wybranymi zagadnieniami z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z punktu widzenia organu jst prowadzącego szkołę, a także członkowie Forum dyskutowali na temat godzin ponadwymiarowych, pensum nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, dowozu dzieci przedszkolnych i niepełnosprawnych, indywidualnego nauczania, opłat za pobyt w przedszkolach, wydawania decyzji administracyjnych. Jak zwykle okazało się, że dwa dni spotkania to zbyt mało, by omówić wszystkie bieżące tematy.


W dniu 21 maja 2018 r. w Katowicach odbyło się szkolenie Forum poświęcone zagadnieniom kontroli zarządczej w oświacie.


W dniach 18-19 kwietnia 2018 roku w Ustroniu członkowe Forum rozmawiali w pierwszym dniu o Ustawie o finansowaniu oświaty oraz o zmianach w SIO. W drugim dniu członkowie Forum dyskutowali na temat subwencji oświatowej na rok 2018, opłatach za przedszkola oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 


W dniu 21 lutego 2018 roku w Katowicach odbyło się spotkanie Forum poświęcone ochronie danych osobowych w kontekście wdrożenia RODO. Ponadto członkowie Forum przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017 oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Forum i Zarządu Forum na kadencję 2018-2020. Przewodniczącym Forum został wybrany jednogłośnie Marek Kurpis ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu, który sprawuje tę funkcję od 2004 roku, a do Zarządu Forum wybrano także ponownie: Bogdana Adamczyka z Lysek, Damiana Morica z Rydułtów oraz Katarzynę Zychowicz z Koziegłów. 


W dniu 2 lutego 2018 roku w Katowicach odbyło się spotkanie Forum poświęcone Ustawie o finansowaniu oświaty, a w szczególności dotacjom z budżetu Państwa, środkom na kształcenie specjalne, rozliczeniom między gminami za wychowanie przedszkolne oraz zmianom w Karcie Nauczyciela. 


2017
W dniu 16 listopada 2017 r. w Katowicach odbyło się spotkanie Forum poświęcone statutom przedszkoli i placówek oświatowych, regulaminom oraz innym aktom normatywnym związanym ze zmianami w prawie oświatowym. Temat był niezwykle aktualny, bo właśnie jest czas na przygotowywanie tych dokumentów. Było to ostatnie w tym roku spotkanie Forum. 


W terminie 5-6 października 2017 r. w Ustroniu spotkaliśmy się w Ustroniu. (zob. ofertę). Spotkanie Forum było poświęcone finansowaniu zadań oświatowych w przygotowywanej nowej regulacji prawnej. Omówione zostały nowe zasady w zakresie dotacji celowych oraz dotacji z budżetu jst, finansowanie pomocy materialnej oraz nowy model podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Przedmiotem szkolenia były także zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące awansu zawodowego, czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych i dla poratowania zdrowia oraz zatrudniania nauczycieli. W drugim dniu szkolenia członkowie Forum wymieniają się doświadczeniami i wiedzą na temat innych bieżących zmian w prawie oświatowym, które dotyczą JST. W drugim dniu spotkanie prowadził Zarząd Forum.


W dniu 18 września 2017 r. w Katowicach odbyło się spotkanie Forum nt. "Ważne dla oświaty zmiany w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w kształceniu specjalnym oraz dowozie uczniów niepełnosprawnych". Szkolenie obejmowało swoim zakresem kilka zagadnień. Po pierwsze zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018, a co się z tym wiąże budżety na rok 2018, zapisy w arkuszach organizacyjnych, zasady wdrażania pomocy oraz nadzór kuratora oświaty.
Po drugie zmiany w kształceniu specjalnym uczniów, które będą skutkowały m. in. nowym planowaniem wydatków w budżecie.
Po trzecie znowelizowane przepisy dotyczące dowożenia uczniów niepełnosprawnych i związane z tym zadania.


W dniach 11-12 maja 2017 roku w Brennej odbyło się posiedzenie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej. W pierwszym dniu uczestnicy mieli okazję rozmawiać o zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, a w drugim dniu Przewodniczący Zarządu Forum Marek Kurpis przedstawił informację o dyskusji przedstawicieli samorządów i MEN na temat planowanych zmian w finansowaniu oświaty samorządowej. Katarzyna Zychowicz - czlonek Zarządu Forum zaprezentowała natomiast założenia projektu koordynowanego przez ORE "Wsparcie kadry jst w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkól i kompetencji kluczowych uczniów" zachęcając członków Forum do udziału w tym projekcie. Dokonano również zmian w Statucie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej (zob. Statut po zmianach). Zaplanowano także tematykę spotkań Forum do końca 2017 roku, która będzie obejmowała pomoc pedagogiczno-psychologiczną i kształcenie specjalne oraz zasady finansowania oświaty samorządowej. Forum planuje również pod koniec roku spotkanie z nadzorem pedagogicznym i nadzorem prawnym.

Śląskie Forum Oświaty Samorządowej spotkało się z kierownictwem Śląskiego Kuratorium Oświaty.
Spotkanie z kierownictwem Śląskiego Kuratorium Oświaty miało na celu przybliżenie członkom Forum zmian w prawie oświatowym, tych już wprowadzonych i tych, które dokonają się i będą obowiązywać od przyszłego roku szkolnego. Była to doskonała okazja do wyjaśnienia, jak Kuratorium Oświaty będzie w praktyce w ramach nadzoru realizowało nowe, stojące przed nim zadania. Podczas spotkania omówione zostały kwestie: opiniowania arkuszy organizacyjnych przez nadzór pedagogiczny oraz ocena pracy dyrektora szkoły. Dyskutowano także na temat zadań, które czekają samorząd terytorialny po wprowadzeniu nowego prawa oświatowego. Z Kuratorium uczestniczyli w spotkaniu: Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Wicekurator Jacek Szczotka oraz kierownik Wydziału Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Anna Kij. Kierownictwo Kuratorium zadeklarowało chęć współpracy z Forum, a także pełną otwartość na rozwiązanie wszelkich zgłaszanych wątpliwości i pytań, które pojawiały się podczas spotkania.