23 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie online nt. "Kontrola i nadzór w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego".


27 listopada 2023 r. w Ośrodku w Katowicach, odbyło się stacjonarne spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych nt. " Jak tworzyć projekty w oparciu o partnerską współpracę z innymi podmiotami?"

Spotkanie poprowadził Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.


5 października 2023 r. w Ośrodku w Katowicach odbyło się spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych - Akademia Robotyzacji dla urzędów i jednostek samorządowych. Była to wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania potencjału robotyzacji w sektorze publicznym. Robotyzacja procesów biznesowych jest kluczowym elementem przyszłości pracy i transformacji cyfrowej. Przemysł 4.0 i postęp technologiczny przynoszą ze sobą zmiany, które wpływają na sposób, w jaki organizacje prowadzą swoje działania. Umożliwia osiągnięcie większej efektywności operacyjnej, zwiększa innowacyjność, redukuje koszty i przede wszystkim poprawia jakość usług, ograniczając błędy w powtarzalnych czynnościach. Uczestnictwo w powyższych warsztatach zapewniło niezbędną wiedzę i umiejętności przygotowujące do wykorzystania potencjału, jaki niesie za sobą automatyzacja procesów biznesowych. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób identyfikować procesy, jak je optymalizować oraz w jaki sposób ułatwić sobie codzienną pracę z wykorzystaniem robotów.


14-15 września 2023 r.  odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych.

Spotkanie było zarówno szkoleniem z zakresu ochrony systemów informatycznych jak i wizytą studyjną w jednej z największych firm, która oferuje szeroko rozumiane usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wizyta ta pozwoliła przeprowadzić Państwa przez wszystkie fazy i etapy podnoszenia bezpieczeństwa w organizacji. Szkolenie poprowadził trener – praktyk zarówno w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa sieci informatycznych, jak również doświadczony doradca zarządu.

Szkolenie zostało zrealizowane stacjonarnie w firmie SmarTech-IT Cyberbezpieczeństwo, Audyty, Pentesty, ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie z noclegiem w Hotelu ORIENT PALACE*** Kłodzka 14, 55-040 Bielany Wrocławskie.


9 maja 2023 r. odbyło się spotkanie on-line Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych nt. "Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych. Jak zgodnie z prawem zmienić wysokość wynagrodzenia wykonawcy?"


29 marca 2023 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych nt. "Mózg – fabryka sukcesu. Neurobiologiczne podstawy zarządzania".


24 stycznia 2023 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych nt. "Kontrola zakładów budżetowych oraz zamówienia in house".


W dniach 29-30 listopada 2022 odbyło się spotkanie on-line Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych nt. Analiza ekonomiczno-finansowa spółek komunalnych.


10-11 października 2022 r. Centuria Hotel&Natural SPA, ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec, odbyło się spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych nt. "Wystąpienia publiczne komunikacja wewnętrzna i efektywność pracy". 


27 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Członków Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych, miało ono miejsce w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach.

Tematem spotkania były: DOBRE PRAKTYKI W WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W JEDNOSTKACH I SPÓŁKACH KOMUNALNYCH.

Celem spotkania była dyskusja mająca na celu podzielenie się doświadczeniami w zakresie ”najskuteczniejszych metod windykacji należności w jednostkach i spółkach komunalnych”. Uczestnicy mogli nie tylko podzielić się swoimi doświadczeniami, ale również w ramach warsztatu wspólnie wypracować metody poprawy wskaźników ściągalności należności bieżących oraz zaległych.


 25,26 listopada odbyło się spotkanie w ramach Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych w Hotelu Vestina w Wiśle. 

Tematem przewodnim spotkania było:

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze działalności spółek i jednostek komunalnych. 
oraz
Systemy ochrony sygnalistów (whistleblowing) jako nowe obowiązki przedsiębiorców i podmiotów publicznych.

WAŻNE INFORMACJE O FORUM:

Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych dedykowanego jest kadrze managerskiej w spółkach komunalnych i zakładach budżetowych, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób kierujących jednostkami w zakresie szeroko pojętych usług komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.

Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. 


14 września 2021 r. odbyło się spotkanie członków Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych nt. "Projektowane zmiany w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz kodeksie pracy"

W czasie spotkania uczestnicy zapoznali się ze zmianami przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji zasad powiązań pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi, a także ze zmianami w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu. Ponadto uczestnicy otrzymali widzę w zakresie nowelizacji kodeksu pracy w tym badania trzeźwości i pracy zdalnej oraz uzyskali wiedzę z innych nowelizacji związanych z covid-19 w tym pozyskania informacji o zaszczepieniu pracownika oraz o organizacji pracy.


22 czerwca, w godzinach od 9:00 do 12:30 odbyło się kolejne spotkanie naszego forum, poświęcone tematowi "Wymogi i ograniczenia prawne obowiązujące osoby zasiadające w organach spółek komunalnych oraz kierujących zakładami budżetowymi."

Szkolenie, przygotowane w wygodnej formule online, zbudowane zostało wokół zagadnień obligatoryjnych warunków dla osób, powoływanych do rady nadzorczej spółki komunalnej. Prowadzący omówił także ograniczenia oraz płynące z ich naruszeń konsekwencje dla samorządowców, będących członkami tych organów. W ramach spotkania, omówione zostały także ograniczenia w podejmowaniu innych aktywności zawodowych, które dotykają osób, pełniących funkcje zarządcze w sektorze komunalnym.

Zagadnienia przygotowane specjalnie na to spotkanie opracował doświadczony radca prawny, zajmujący się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego. Prowadzący jest także autorem artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, oraz współautorem książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego".


28 kwietnia, w godzinach od 9:00 do 14:00, w przestrzeni wirtualnej odbyło się spotkanie Forum, poświęcone tematowi "Praca zdalna. Organizacja i jej efektywność". W czasach gdy koronawirus COVID-19 zmienia świat i zmusza wiele firm, instytucji i tysiące pracowników do zmiany i sposobu pracy, była to wspaniała okazja, by poznać dobre i złe strony pracy zdalnej . 

W szkoleniu uczestniczyły osoby, które zostały postawione w sytuacji zmiany i musiały po pierwsze same pracować zdalnie na odległość oraz reagować na zmiany celów, priorytetów i potrafić się do nich dostosować a z drugiej strony musiały zarządzać zespołem podległych lub projektowym, który pracuje zdalnie na odległość. Sytuacja ta wymaga bowiem poznania nowych sposobów na przepływ pracy i komunikację na odległość oraz wykształcenia nowych umiejętności zarządzania sobą w czasie.

Szkolenie poprowadził certyfikowany trener ACC, doświadczony coach, trener biznesu i zarządzania. Od wielu lat prowadzący szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego, stresu, budowania zespołu, liderowania, organizacji pracy, zarządzania pracownikami, zarówno dla administracji jak i dla klienta biznesowego.


24 lutego o godzinie 10-j odbyło się spotkanie FORUM KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK I SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Tematem spotkania była:

Likwidacja zaległości w opłatach cywilnoprawnych za usługi świadczone przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i spółki komunalne z uwzględnieniem obowiązków i odpowiedzialności dyrektorów/prezesów jednostek i spółek komunalnych


W dniu 17 grudnia odbyło się spotkanie Członków Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych, którego tematem było "PRAWO PRACY DLA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK I KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH"

Spotkanie Forum nastawione było na omówienie przestrzeganie przepisów prawa pracy i stanu bhp, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień czasu pracy, urlopów wypoczynkowych oraz prawidłowości stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem.


W dniu 4 grudnia 2020r. odbyło się spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych

ZARZĄDZANIE POPRZEZ CELE I RYZYKO W JEDNOSTKACH GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM STANU EPIDEMII

Program Forum nastawiony był na omówienie kontroli zarządczej JST w stanie epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych, organizacyjnych, finansowych w jednostkach i spółkach komunalnych.

Prowadzący przedstawił elementy systemu kontroli zarządczej, a uczestnicy otrzymali wzory niezbędnych dokumentów jak również będą mieli okazję zapoznać się z działaniem prostych programów do wypełnienia dwóch podstawowych wymogów kontroli zarządczej w JST – zarządzania celami i zadaniami oraz zarządzania ryzykiem rozszerzonych o elementy związane z ogłoszonym stanem epidemii


W dniu 30 września 2020 r. odbyła się  Konferencja w ramach Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych.

Motywem przewodnim Konferencji były kwestie związane z zarządzeniem jednostkami i spółkami komunalnymi w zakresie opłat komunalnych w aktualnych uwarunkowaniach prawnych, informatyzacją usług komunalnych w tym elektronicznym biurem obsługi klienta oraz zapewnieniem dostępności mieszkańcom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z promocją usług komunalnych i dobrych praktyk.

Organizatorzy:

Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Partnerzy Konferencji

Asseco Date System

Fundacja Widzialni.org

Patronat Medialny:

SAS Serwis Admiracyjno Samorządowy
 


13 maja 2020 r. odbyło się spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych na którym został omówiony temat:
NOWEJ USTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. NA CO POWINNA ZWRÓCIĆ UWAGĘ OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .

Spotkanie pozwoliło uzyskać wiedzę z Ustawy Prawa Zamówień Publicznych z perspektywy osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie o udzielenie zamówienia.W dniu 27-28 lutego w Ustroniu w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Park Poniwiec odbyło się spotkanie członków Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych .
Podczas spotkania omówiony został temat zamówień in house w aspekcie udzielenia zamówień w trybie PZP i w trybie „uchwałowym”. Ponadto poruszone zostały kwestie związane z zasadami wynagrodzeń w zakładach budżetowych oraz ochrony przed atakami cybernetycznymi, a odpowiedzialnością kierownika jednostki.

Bardzo ważnym punktem programu było Walne Zgromadzenie Członków Forum i powołanie nowego Członka Zarządu oraz Prezesa Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych.
W skład zarządu weszli:
Tomasz Lemański – Prezes Zarządu Forum, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach,
Rafał Barszcz – Pierwszy Wiceprezes Forum, Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Zbrosławicach,
Monika Trzcionkowska – Drugi Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Jednostki Budżetowej Gminy Bytom - Bytomskie Mieszkania.


Kolejne spotkanie w ramach Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych odbyło się w dniu 9 grudnia br. w Rybniku.
Tematem spotkania było: "Kontrola i nadzór właścicielski organów gminy w stosunku do jednostek i zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych"

Cele i korzyści ze spotkania:
 Zapoznanie się z zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i jednostkami budżetowymi.

Spotkanie poprowadził:
radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.W dniach 17 i 18 października 2019 r. w Brennej odbyło się spotkanie Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach na który zostało powołane pierwsze w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej FORUM KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK I SPÓŁEK KOMUNALNYCH.
Głównym celem działania Forum będą spotkania szkoleniowo – konsultacyjne oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji oraz doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania instytucji, jednostek świadczących usługi komunalne.
Członkowie Forum rozmawiali o roli jednostek i spółek komunalnych we współczesnym samorządzie, a w szczególności o mechanizmach finansowania rozwoju, zamówieniach in-house, podatku VAT w jednostce komunalnej, elektronizacji zamówień publicznych oraz o cyberbezpieczeństwie.


Podczas pierwszego spotkania FORUM uczestnicy w swoim gronie obradowali wyznaczając kierunki działania Forum, które zapisane zostały w Statucie. Statut przyjęty został przez uprawionych do głosowania Członków Forum. Zgodnie z zapisami statutu wybrany został zarząd Forum w składzie:
Ewa Weber - Przewodnicząca Forum, Prezes Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitarnej,
Tomasz Lemański – Pierwszy Wiceprzewodniczący Forum, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach,
Rafał Barszcz – Drugi Wiceprzewodniczący Forum, Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Zbrosławicach.

Cele jakie stawia sobie Zarząd Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych ujęte zostały w wypowiedziach podsumowujących obrady.

Przewodnicząca Forum dr Ewa Weber
"Nasze Forum powstało w odpowiedzi na potrzeby środowiska i osób zarządzających Jednostkami, Zakładami Budżetowymi i Spółkami Miejskimi. Celem działania Forum jest wymiana doświadczeń, wypracowanie rozwiązań, które pomogą Nam w lepszym zarządzaniu, analiza aktów prawnych i ich zastosowania. Nie bez znaczenia jest również rozwój obszarów biznesowych i stałe podnoszenie kompetencji. Forum jest zatem doskonałym miejscem na benchmarking, który stał się jedną z najbardziej popularnych metod doskonalenia organizacji".

Wiceprzewodniczący Tomasz Lemański
Jednym z głównych celów jakie stawiamy sobie jako zarząd jest zbudowanie zintegrowanej wokół forum społeczności, która będzie w stanie kreować własne otoczenie biznesowe oraz samorządowe. Chcemy aby członkowie wypracowywali wspólne zdanie na temat prawa oraz zmian w nim wprowadzanych, a także zabierali głos we wszystkich sprawach związanych z środowiskiem, w którym wszyscy pracujemy. Forum powinno być oddolnym, merytorycznym głosem środowiska, które ma przecież ogromną wiedzę i doświadczenie, którym warto się dzielić.

Wiceprzewodniczący Rafał Barszcz
„Jako przedstawiciel spółek gmin wiejskich osobiście dziękuję za zaufanie i docenienie.
Zwyczajowo spółki gminne prowadzą kompleksowo całość sfery komunalnej w swoich Gminach. Jako małe jednostki posiadające wielozadaniowy charakter pracy wymiana doświadczeń z innymi jednostkami jest niezbędna z uwagi na ograniczenia kadrowe we własnych jednostkach, a uczyć się trzeba, najlepiej na błędach innych, bo pamiętajmy, że pracujemy za pieniądze mieszkańców”.

Oficjalna nazwa „Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych” otwiera możliwość przystąpienia do Forum Prezesom, Dyrektorom, Kierownikom Zakładów Usług Komunalnych oraz jednostkom świadczącym usługi komunalne.
Forum spotykać będzie się regularnie sześć razy w roku na dwu i jednodniowych spotkaniach poświęconych określonym przez Zarząd Forum bieżącym zagadnieniom problemowym, by w obecności ekspertów i praktyków wypracowane zostały najkorzystniejsze rozwiązania dla działania jednostek i spółek komunalnych.
Zapraszamy do przystąpienia do Forum. Kolejne spotkanie już w grudniu br.