20 maja 2022 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Forum w zakresie "Dostępu do informacji publicznej 
z uwzględnieniem Biuletynu Informacji Publicznej". Podczas zajęć uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat właściwego zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z aktualnym orzecznictwem, a także o informacjach zamieszczanych w BIP.


23 marca 2022 r. odbyło się spotkanie Forum w temacie "Wykonywanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z omówieniem zmian w przepisach". Na spotkaniu w szczególności zajęliśmy się kwestiami z zakresu zmian przepisów rozporządzenia MS w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz nieodpłatnej mediacji. 


7 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie Forum w temacie "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach". Głównym celem spotkania było omówienie kluczowych zmian w nowelizacji ustawy o utrzymanie czystości porządku w gminach.


24 lutego 2021 r. mieli Państwo możliwość spotkania się z ekspertem w zakresie przygotowania strategii gmin i powiatów - autorem kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.
Podczas 3 godzinnego spotkania została omówiona podstawa przygotowania strategii gmin i powiatów, szczegółowy sposób postępowania przy przygotowaniu i uchwaleniu strategii i zakres zaangażowania czynnika społecznego w prace nad strategią w tym zaangażowanie radnych. 


9 lutego 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum nt. "Wdrażanie ustawy o doręczeniach elektronicznych". 

Dnia 27 listopada 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta została już opublikowana, a jej wejście w życie ma nastąpić 1 lipca 2021 r. W uzasadnieniu projektu ustawy i dokumentach rządowych pojawia się sformułowanie, iż ustawa „w istotny sposób — pod pewnymi względami rewolucyjny dla administracji publicznej — zmienia zasady kontaktowania się organów władzy z obywatelem. Podstawową sprawą jest wprowadzenie pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed korespondencją tradycyjną (tj. papierową)”. Już pobieżna analiza przepisów ustawy potwierdza owe słowa. Z tego względu ale i z uwagi na wprowadzenie form doręczenia nieznanych dotychczas polskiemu prawu oraz dokonanie szereg zmian w innych ustawach celowym jest przybliżenie owej ustawy. W przeciwieństwie do poprzednich prób ustawodawcy, ta rzeczywiście może doprowadzić do istotnej zmiany w zakresie doręczeń pism.

Zajęcia poprowadził radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.


3 lutego 2021 r. gościliśmy Dyrektora Wydziału Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który podzielił się z Państwem wnioskami z bieżących działań nadzorczych w szczególności kwestii dotyczących regulacji diet radnych w gminach i powiatach oraz uchwał dotyczących określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii gminy i powiatu. W zakresie drugiego zagadnienia największej uwadze została poświęcona kwestia rozstrzygnięcia charakteru uchwały czy stanowi prawo miejscowe i tym samym podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym czy nie jest prawem miejscowym. Podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


W dniu 25 września 2020 r. odbyło się spotkanie nt. "Planowanie przestrzenne z perspektywy nadzoru urbanistycznego. Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu uchwał rady gminy".

Spotkanie poprowadził Kierownik oddziału do Spraw Nadzoru Urbanistycznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.


W dniu 24 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie nt. "Postępowanie administracyjne w praktyce". 

Celem zajęć było:

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego.
Omówienie przepisów ma kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w usprawnieniu procedur administracyjnych.

Uczestnicy poznali różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostały przy użyciu przykładów praktycznych, a także w oparciu o orzecznictwo i doktryny.
Zajęcia poprowadził etatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, doświadczony ceniony i wysoko oceniany wykładowca.


W dniu 16 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie nt. "Zmiana przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z covid-19. Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym wykonywanie kontroli wykorzystania dotacji".

W 2016 r. weszła w życie ustawa, u której podstaw uchwalenia leży zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zniwelowanie bariery finansowej do korzystania z obsługi prawnej na etapie przedsądowym.
W trakcie spotkania uczestnicy poznali i ugruntowali sobie zasady funkcjonowania i organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, roli JST w realizacji pomocy prawnej oraz jej dostępności dla zainteresowanych osób.
Szczególnie zwrócimy uwagę na nowelizacje przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z COVID-19.
Zajęcia poprowadził radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO.


Kolejne spotkanie w ramach Forum odbyło się w dn. 3 grudnia nt. "Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie spraw administracji publicznej (kpa), gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych".

Na spotkaniu odpowiedzieliśmy na pytania związane z przygotowaniem upoważnień i dokumentów w zakresie odpowiedzialności dotyczącej:
spraw realizowanych w ramach kodeksu postępowania administracyjnego,
gospodarki finansowej,
zamówień publicznych,
rachunkowości, sprawozdawczości,
odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Na spotkaniu prowadzący przekazał wzory dokumentów do wykorzystania w bieżącej pracy instytucji.

Zajęcia poprowadził wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.


W dniu 30 września odbyło się w ramach Forum szkolenie "Planowanie przestrzenne. Wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych".

Korzyścią z uczestnictwa w spotkaniu było:
Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji.
Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru.
Umiejętność oceny ustaleń projektów aktów planistycznych.
Indywidualne omówienie potrzeb i uczestników spotkania.

Zajęcia poprowadził prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.


W dniu 3 czerwca odbyło się szkolenie "Ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (rodo)".
Na spotkaniu podzieliliśmy się pierwszymi doświadczeniami praktycznymi po roku funkcjonowania RODO w Polsce oraz omówione zostały zmiany tych przepisów, które są istotne w codziennym funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
Uczestnicy otrzymali też autorskie materiały przygotowane przez prowadzącego z wyszczególnieniem wprowadzonych zmian w zakresie ochrony danych osobowych oraz komentarzem we wszystkich wspomnianych wyżej przepisach. Ułatwi to codzienną pracę i nie będzie wymagało wertowania całej ustawy, którą łącznie zmienia, jak już wspomniano 162 inne ustawy i liczy 113 stron.
Wiele zmian jest zmianami kosmetycznymi i porządkującymi kwestie przetwarzania danych podczas prowadzenia określonych postępowań administracyjnych, inne regulują zasady realizacji obowiązku informacyjnego, udostępniania danych innym podmiotom, jeszcze inne będą wymagały w najbliższym czasie zmian uchwał rady (np. zmiana art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy wzór deklaracji).
Zajęcia poprowadził specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec - praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.


17 grudnia odbyło się w ramach Forum spotkanie nt. "Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności określone w art. 5 ust. 2 udip na tle orzecznictwa sądów".

Celem zajęć było zapoznanie uczestników spotkania z najnowszym orzecznictwem w dostępu do informacji publicznej oraz pokazanie na przykładach, jakie kryteria powodują, że dana informacja jest traktowana jako informacja określona w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Zajęcia prowadził radca prawny współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi. Adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej. Autorka publikacji z powołanego obszaru tematycznego, w tym głos do orzeczeń. 


8 listopada odbyły się zajęcia nt. "Prawo pracy w praktyce w II połowie 2018 roku".

Na spotkaniu zostały omówione:
najnowsze stanowiska organów nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy w tym samorządowego prawa pracy,
orzecznictwo sądowe oraz interpretacje przepisów.

Prowadzącym był inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


18 września 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Sztuka porywających wystąpień publicznych. Jak sprawić, żeby publiczność słuchała?".
Celem były:
Trening wystąpienia publicznego,
Zdobycie wiedzy na temat struktury prezentacji,
Nabycie umiejętności skutecznego wywierania wpływu,
Poszerzenie wachlarza umiejętności i technik komunikacji.


W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Raport o stanie gminy (powiatu). Przygotowanie, procedowanie i udzielanie wotum zaufania".
Na spotkaniu omówione zostały przepisy dotyczące raportu oraz zasady jego przygotowywania ze wskazaniem obligatoryjnych i fakultatywnych jego elementów.
Przeanalizowano również elementy procedury rady, w tym debaty oraz zasady podejmowania uchwały w sprawie wotum zaufania, jak również konsekwencje nie udzielenia wotum zaufania.
Prowadzącym był doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Stały współpracownik FRDL.


4 września 2018 r. odbyło się szkolenie "Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji".

Celem zajęć było poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie poprawnego prowadzenia postępowania skargowego, wnioskowego i „petycyjnego”. Podstawową korzyścią wynikającą ze spotania było podniesienie jakości prowadzonych postępowań skargowych, wnioskowych i „petycyjnych” tak w płaszczyźnie ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi jak i realizacji podstawowych funkcji tych instytucji - społecznej kontroli administracji publicznej oraz uwzględnianie w jej działaniach impulsów pochodzących od podmiotów spoza administracji.

Spotkanie poprowadził członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.


25 maja 2018 r. odbyło się szkolenie "Obowiązkowa zmiana statutu. Tworzenie i procedura po nowelizacji ustaw samorządowych".

Podczas zajęć przygotowaliśmy uczestników do wypracowania prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów j.s.t., na podstawie obowiązujących przepisów, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ustawowymi kompetencjami organów gminy, powiatu i województwa.

Zajęcia poprowadziła doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.


W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się w ramach Forum spotkanie "Wydawanie decyzji administracyjnych. Aktualne orzecznictwo i praktyka".

Spotkanie będzie przeprowadzone było metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Wskazane zostały typowe błędy w decyzjach administracyjnych, oraz wyjaśnione zostanie jak dany błąd może wpływać na trwałość decyzji.

Prowadzącym był radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca w zakresie postępowania administracyjnego.


W dniu 20 lutego 2018 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Ważne zmiany w samorządzie w związku z nowelizacją ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa".
Podczas spotkania kompleksowo została przeprowadzona analiza nowych przepisów samorządowych i ich wpływu na funkcjonowanie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządowych. Zmiany dotyczą zarówno kwestii kadencji rad, podporządkowania biura rady w strukturze urzędu, nowej komisji rady, zakładania klubów radnych, uregulowania interpelacji i zapytań, ale i zwiększenia udziału obywateli w procesach wyboru i kontrolowania niektórych organów, konsultacji, budżetu obywatelskiego, inicjatywy ustawodawczej.
Prowadzącym był doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.


W dniu 20 grudnia w Katowicach odbyło się szkolenie "Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego".
Celem szkolenia było przystępne wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z przepisami antykorupcyjnymi. W trakcie szkolenia podane zostały praktyczne przykłady dotyczące norm antykorupcyjnych, omówione zostaje również bogate orzecznictwo sądowe związane z tą tematyką. Spotkanie objęło również omówienie prawidłowego sposobu wypełnienia oświadczenia majątkowego. Ponadto dodatkowym celem szkolenia było przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów.
Prowadzącą była adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest radcą prawnym, wieloletnim praktykiem samorządu terytorialnego związanym zawodowo z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego, w tym monografii „Referendum i wybory oraz uchwały zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego” (LexisNexis 2014 r.) w „Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym” (Wolters Kluwer 2008), „Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej” (LexisNexis 2010), „Miasto na prawach powiatu (Wolters Kluwer 2008). Zagadnienia ustrojowe” (Wolters Kluwer 2006),). Jest także współautorką wydanego pod red. Prof. dr hab. B. Dolnickiego Komentarza do ustawy o samorządzie gminnym (Wolters Kluwer 2010) oraz Komentarza do ustawy o samorządzie powiatowym (Wolters Kluwer 2008) i Komentarza do ustawy o samorządzie województwa (Wolters Kluwer 2012).


W dniu 18 grudnia w Katowicach odbyło się szkolenie "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych".
Celem szkolenia było przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Spotkanie służyło przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Prowadzącym był administratywista, który od 1990 r. szkoli administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych. Autor lub współautor kilkunastu książek wydawnictwa CH.Beck. Od 1984 r. do 2017 r. zasiadał w komisjach orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Krakowie.


W dniu 4 października odbyło się spotkanie Forum nt. "Wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy beneficjenta od decyzji administracyjnej w projektach dofinansowanych ze środków unijnych (EFRR i EFS) po nowelizacji – aspekt praktyczny z uwzględnieniem dorobku sądowo-administracyjnego".
Spotkanie Forum służyło wyjaśnieniu bieżących i praktycznych zagadnień związanych z postępowaniem o wymierzeniu i nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych.


W dniu 15 września odbyło się w ramach Forum szkolenie pt. "Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku uprawnienia jednostek kontrolowanych najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i ich konsekwencje dla kierownika i pracowników jednostki. Procedura pokontrolna RIO".
Uczestnicy poznali uprawnienie kontrolne RIO i NIK. Dowiedzieli się jak przebiegać powinna kontrola RIO, jakie uprawnienie ma kontrolujący i kontrolowany. Omówiony został szczegółowo sposób składania zastrzeżeń do zaleceń RIO. Wykładowca przedstawił też najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli i związane z nimi sankcje dla pracowników jednostek.
Szkolenie poprowadził Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO Kraków, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.