7 grudnia 2023 r. odbyły się stacjonarne zajęcia praktyczne, na których zaprezentowano zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza duże zmiany od wprowadzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego przez tworzenie gminnych standardów urbanistycznych, aż do partycypacji społecznej systemu planowania przestrzennego.


26 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie on-line Śląskiego Forum Prawników Samorządowych nt. "Zamówienia publiczne od strony finansowo-księgowej. Odpowiedzialność i dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych".


Kolejne spotkanie Forum odbyło się w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka 24 maja 203 r. Spotkaliśmy się z gośćmi z Wydziału Nadzoru z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 


Kolejne spotkanie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych nt. "Umowy w zamówieniach publicznych" odbyło się 20 marca 2023 r.


1 marca 2023 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych nt. "Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych w świetle nowych regulacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków".


5 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w ramach którego zostały omówione kwestie dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli w tym dyrektorów (w tej części omówione zostaną dwa rozporządzenia wykonawcze) oraz zagadnienia kształcenia na odległość. 


12 września 2022 r.  odbyło się spotkanie w temacie: "Wydawanie decyzji administracyjnych, zajęcia praktyczne". Na zajęciach przedstawiliśmy stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących do tematu i budzących poważne wątpliwości interpretacyjne. Zaprezentowaliśmy najnowsze zmiany KPA, w tym zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych.


30 sierpnia 2022 r. odbyło się w Katowicach spotkanie w temacie: "Nadzór nad uchwałami w sprawie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi".


20 maja 2022 r. odbyło się stacjonarne spotkanie Forum w zakresie "Dostępu do informacji publicznej 
z uwzględnieniem Biuletynu Informacji Publicznej". Podczas zajęć uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat właściwego zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z aktualnym orzecznictwem, a także o informacjach zamieszczanych w BIP.


23 marca 2022 r. odbyło się spotkanie Forum w temacie "Wykonywanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z omówieniem zmian w przepisach". Na spotkaniu w szczególności zajęliśmy się kwestiami z zakresu zmian przepisów rozporządzenia MS w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz nieodpłatnej mediacji. 


7 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie Forum w temacie "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach". Głównym celem spotkania było omówienie kluczowych zmian w nowelizacji ustawy o utrzymanie czystości porządku w gminach.


24 lutego 2021 r. mieli Państwo możliwość spotkania się z ekspertem w zakresie przygotowania strategii gmin i powiatów - autorem kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.
Podczas 3 godzinnego spotkania została omówiona podstawa przygotowania strategii gmin i powiatów, szczegółowy sposób postępowania przy przygotowaniu i uchwaleniu strategii i zakres zaangażowania czynnika społecznego w prace nad strategią w tym zaangażowanie radnych. 


9 lutego 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum nt. "Wdrażanie ustawy o doręczeniach elektronicznych". 

Dnia 27 listopada 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta została już opublikowana, a jej wejście w życie ma nastąpić 1 lipca 2021 r. W uzasadnieniu projektu ustawy i dokumentach rządowych pojawia się sformułowanie, iż ustawa „w istotny sposób — pod pewnymi względami rewolucyjny dla administracji publicznej — zmienia zasady kontaktowania się organów władzy z obywatelem. Podstawową sprawą jest wprowadzenie pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed korespondencją tradycyjną (tj. papierową)”. Już pobieżna analiza przepisów ustawy potwierdza owe słowa. Z tego względu ale i z uwagi na wprowadzenie form doręczenia nieznanych dotychczas polskiemu prawu oraz dokonanie szereg zmian w innych ustawach celowym jest przybliżenie owej ustawy. W przeciwieństwie do poprzednich prób ustawodawcy, ta rzeczywiście może doprowadzić do istotnej zmiany w zakresie doręczeń pism.

Zajęcia poprowadził radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.


3 lutego 2021 r. gościliśmy Dyrektora Wydziału Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który podzielił się z Państwem wnioskami z bieżących działań nadzorczych w szczególności kwestii dotyczących regulacji diet radnych w gminach i powiatach oraz uchwał dotyczących określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii gminy i powiatu. W zakresie drugiego zagadnienia największej uwadze została poświęcona kwestia rozstrzygnięcia charakteru uchwały czy stanowi prawo miejscowe i tym samym podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym czy nie jest prawem miejscowym. Podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


W dniu 25 września 2020 r. odbyło się spotkanie nt. "Planowanie przestrzenne z perspektywy nadzoru urbanistycznego. Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu uchwał rady gminy".

Spotkanie poprowadził Kierownik oddziału do Spraw Nadzoru Urbanistycznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.


W dniu 24 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie nt. "Postępowanie administracyjne w praktyce". 

Celem zajęć było:

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego.
Omówienie przepisów ma kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w usprawnieniu procedur administracyjnych.

Uczestnicy poznali różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostały przy użyciu przykładów praktycznych, a także w oparciu o orzecznictwo i doktryny.
Zajęcia poprowadził etatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, doświadczony ceniony i wysoko oceniany wykładowca.


W dniu 16 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie nt. "Zmiana przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z covid-19. Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym wykonywanie kontroli wykorzystania dotacji".

W 2016 r. weszła w życie ustawa, u której podstaw uchwalenia leży zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zniwelowanie bariery finansowej do korzystania z obsługi prawnej na etapie przedsądowym.
W trakcie spotkania uczestnicy poznali i ugruntowali sobie zasady funkcjonowania i organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, roli JST w realizacji pomocy prawnej oraz jej dostępności dla zainteresowanych osób.
Szczególnie zwrócimy uwagę na nowelizacje przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z COVID-19.
Zajęcia poprowadził radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO.


Kolejne spotkanie w ramach Forum odbyło się w dn. 3 grudnia nt. "Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie spraw administracji publicznej (kpa), gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych".

Na spotkaniu odpowiedzieliśmy na pytania związane z przygotowaniem upoważnień i dokumentów w zakresie odpowiedzialności dotyczącej:
spraw realizowanych w ramach kodeksu postępowania administracyjnego,
gospodarki finansowej,
zamówień publicznych,
rachunkowości, sprawozdawczości,
odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Na spotkaniu prowadzący przekazał wzory dokumentów do wykorzystania w bieżącej pracy instytucji.

Zajęcia poprowadził wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.


W dniu 30 września odbyło się w ramach Forum szkolenie "Planowanie przestrzenne. Wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych".

Korzyścią z uczestnictwa w spotkaniu było:
Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji.
Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru.
Umiejętność oceny ustaleń projektów aktów planistycznych.
Indywidualne omówienie potrzeb i uczestników spotkania.

Zajęcia poprowadził prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.


W dniu 3 czerwca odbyło się szkolenie "Ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (rodo)".
Na spotkaniu podzieliliśmy się pierwszymi doświadczeniami praktycznymi po roku funkcjonowania RODO w Polsce oraz omówione zostały zmiany tych przepisów, które są istotne w codziennym funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
Uczestnicy otrzymali też autorskie materiały przygotowane przez prowadzącego z wyszczególnieniem wprowadzonych zmian w zakresie ochrony danych osobowych oraz komentarzem we wszystkich wspomnianych wyżej przepisach. Ułatwi to codzienną pracę i nie będzie wymagało wertowania całej ustawy, którą łącznie zmienia, jak już wspomniano 162 inne ustawy i liczy 113 stron.
Wiele zmian jest zmianami kosmetycznymi i porządkującymi kwestie przetwarzania danych podczas prowadzenia określonych postępowań administracyjnych, inne regulują zasady realizacji obowiązku informacyjnego, udostępniania danych innym podmiotom, jeszcze inne będą wymagały w najbliższym czasie zmian uchwał rady (np. zmiana art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy wzór deklaracji).
Zajęcia poprowadził specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec - praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.


17 grudnia odbyło się w ramach Forum spotkanie nt. "Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności określone w art. 5 ust. 2 udip na tle orzecznictwa sądów".

Celem zajęć było zapoznanie uczestników spotkania z najnowszym orzecznictwem w dostępu do informacji publicznej oraz pokazanie na przykładach, jakie kryteria powodują, że dana informacja jest traktowana jako informacja określona w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Zajęcia prowadził radca prawny współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi. Adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej. Autorka publikacji z powołanego obszaru tematycznego, w tym głos do orzeczeń. 


8 listopada odbyły się zajęcia nt. "Prawo pracy w praktyce w II połowie 2018 roku".

Na spotkaniu zostały omówione:
najnowsze stanowiska organów nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy w tym samorządowego prawa pracy,
orzecznictwo sądowe oraz interpretacje przepisów.

Prowadzącym był inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


18 września 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Sztuka porywających wystąpień publicznych. Jak sprawić, żeby publiczność słuchała?".
Celem były:
Trening wystąpienia publicznego,
Zdobycie wiedzy na temat struktury prezentacji,
Nabycie umiejętności skutecznego wywierania wpływu,
Poszerzenie wachlarza umiejętności i technik komunikacji.


W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Raport o stanie gminy (powiatu). Przygotowanie, procedowanie i udzielanie wotum zaufania".
Na spotkaniu omówione zostały przepisy dotyczące raportu oraz zasady jego przygotowywania ze wskazaniem obligatoryjnych i fakultatywnych jego elementów.
Przeanalizowano również elementy procedury rady, w tym debaty oraz zasady podejmowania uchwały w sprawie wotum zaufania, jak również konsekwencje nie udzielenia wotum zaufania.
Prowadzącym był doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Stały współpracownik FRDL.


4 września 2018 r. odbyło się szkolenie "Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji".

Celem zajęć było poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie poprawnego prowadzenia postępowania skargowego, wnioskowego i „petycyjnego”. Podstawową korzyścią wynikającą ze spotania było podniesienie jakości prowadzonych postępowań skargowych, wnioskowych i „petycyjnych” tak w płaszczyźnie ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi jak i realizacji podstawowych funkcji tych instytucji - społecznej kontroli administracji publicznej oraz uwzględnianie w jej działaniach impulsów pochodzących od podmiotów spoza administracji.

Spotkanie poprowadził członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.


25 maja 2018 r. odbyło się szkolenie "Obowiązkowa zmiana statutu. Tworzenie i procedura po nowelizacji ustaw samorządowych".

Podczas zajęć przygotowaliśmy uczestników do wypracowania prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów j.s.t., na podstawie obowiązujących przepisów, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ustawowymi kompetencjami organów gminy, powiatu i województwa.

Zajęcia poprowadziła doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.


W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się w ramach Forum spotkanie "Wydawanie decyzji administracyjnych. Aktualne orzecznictwo i praktyka".

Spotkanie będzie przeprowadzone było metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Wskazane zostały typowe błędy w decyzjach administracyjnych, oraz wyjaśnione zostanie jak dany błąd może wpływać na trwałość decyzji.

Prowadzącym był radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca w zakresie postępowania administracyjnego.


W dniu 20 lutego 2018 r. odbyło się w ramach Forum szkolenie "Ważne zmiany w samorządzie w związku z nowelizacją ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa".
Podczas spotkania kompleksowo została przeprowadzona analiza nowych przepisów samorządowych i ich wpływu na funkcjonowanie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządowych. Zmiany dotyczą zarówno kwestii kadencji rad, podporządkowania biura rady w strukturze urzędu, nowej komisji rady, zakładania klubów radnych, uregulowania interpelacji i zapytań, ale i zwiększenia udziału obywateli w procesach wyboru i kontrolowania niektórych organów, konsultacji, budżetu obywatelskiego, inicjatywy ustawodawczej.
Prowadzącym był doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.


W dniu 20 grudnia w Katowicach odbyło się szkolenie "Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego".
Celem szkolenia było przystępne wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z przepisami antykorupcyjnymi. W trakcie szkolenia podane zostały praktyczne przykłady dotyczące norm antykorupcyjnych, omówione zostaje również bogate orzecznictwo sądowe związane z tą tematyką. Spotkanie objęło również omówienie prawidłowego sposobu wypełnienia oświadczenia majątkowego. Ponadto dodatkowym celem szkolenia było przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów.
Prowadzącą była adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest radcą prawnym, wieloletnim praktykiem samorządu terytorialnego związanym zawodowo z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego, w tym monografii „Referendum i wybory oraz uchwały zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego” (LexisNexis 2014 r.) w „Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym” (Wolters Kluwer 2008), „Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej” (LexisNexis 2010), „Miasto na prawach powiatu (Wolters Kluwer 2008). Zagadnienia ustrojowe” (Wolters Kluwer 2006),). Jest także współautorką wydanego pod red. Prof. dr hab. B. Dolnickiego Komentarza do ustawy o samorządzie gminnym (Wolters Kluwer 2010) oraz Komentarza do ustawy o samorządzie powiatowym (Wolters Kluwer 2008) i Komentarza do ustawy o samorządzie województwa (Wolters Kluwer 2012).


W dniu 18 grudnia w Katowicach odbyło się szkolenie "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych".
Celem szkolenia było przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Spotkanie służyło przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Prowadzącym był administratywista, który od 1990 r. szkoli administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych. Autor lub współautor kilkunastu książek wydawnictwa CH.Beck. Od 1984 r. do 2017 r. zasiadał w komisjach orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Krakowie.


W dniu 4 października odbyło się spotkanie Forum nt. "Wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy beneficjenta od decyzji administracyjnej w projektach dofinansowanych ze środków unijnych (EFRR i EFS) po nowelizacji – aspekt praktyczny z uwzględnieniem dorobku sądowo-administracyjnego".
Spotkanie Forum służyło wyjaśnieniu bieżących i praktycznych zagadnień związanych z postępowaniem o wymierzeniu i nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych.


W dniu 15 września odbyło się w ramach Forum szkolenie pt. "Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku uprawnienia jednostek kontrolowanych najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i ich konsekwencje dla kierownika i pracowników jednostki. Procedura pokontrolna RIO".
Uczestnicy poznali uprawnienie kontrolne RIO i NIK. Dowiedzieli się jak przebiegać powinna kontrola RIO, jakie uprawnienie ma kontrolujący i kontrolowany. Omówiony został szczegółowo sposób składania zastrzeżeń do zaleceń RIO. Wykładowca przedstawił też najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli i związane z nimi sankcje dla pracowników jednostek.
Szkolenie poprowadził Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO Kraków, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.